Till sidans huvudinnehåll

Gatubelysning


Här hittar du information om hur gatubelysningen underhålls, hur trasiga lampor åtgärdas och hur vi arbetar för att göra belysningen smartare, tryggare och miljövänligare.

Vem ansvarar för belysningen?

Totalt ansvarar staden för cirka 97 000 lampor. Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för belysningen på stadens gator, vägar, gång- och cykelbanor. I det ansvaret ingår dessutom belysningen på gång- och cykelvägar, gång- och cykeltunnlar, buss- och spårvagnshållplatser, torg samt i stadens parker.

Trafikverket ansvarar för belysningen på alla genomfartsleder.

Hur snabbt åtgärdas lampor som slutat fungera?

Vid akuta fel, till exempel när en stolpe körs ner och utgör en fara, ska entreprenören vara på plats och påbörja reparation inom en timma från att anmälan kommit in.

När stora områden, en hel gata, hållplatser eller gångtunnlar har släckts ska felet åtgärdas snarast. I övriga fall åtgärdas eventuella fel enligt förutbestämda åtgärdstider, beroende på var belysningen sitter:

  • Vid hållplatser och kollektiva knutpunkter ska lampa åtgärdas senast 3 dygn efter inkommen felanmälan.
  • I bostadsområde och lekplatser ska lampa åtgärdas senast 14 dygn efter inkommen felanmälan.
  • På trafikleder, industriområden och övriga gator ska lampa åtgärdas senast 60 dygn efter inkommen felanmälan.

Flytt av gatubelysningsstolpe

Om du vill flytta en gatubelysningsstolpe kontaktar du stadens kontaktcenter som ger dig kontaktuppgifter till rätt underhållsentreprenör. Från dem får du då ett kostnadsförslag på arbetet. Du får själv betala för arbetet. kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Flytt av armatur eller linfäste vid fasadrenovering

Staden lånar idag plats på en del fasader av privata fastighetsägare för att sätta upp armaturer eller linfästen. Om fasaden behöver renoveras kontaktar fastighetsägaren kontaktcenter som ser till att berörd entreprenör tar bort installationerna under renoveringstiden. Beroende på var installationen finns kan det medför kostnader för fastighetsägaren.

Gamla elkablar byts ut löpande

I centrala Göteborg och i äldre ytterområden ligger många gamla belysningskablar nedgrävda i marken. Det gör att det ofta blir kortslutningar i kablarna vilket leder till att belysningen inte fungerar. Ett planerat utbyte av gamla kablar genomförs varje år, men behovet är mycket stort så det kommer att ta lång tid innan alla gamla kablar ersatts med nya.

När tänds och släcks gatubelysningen?

Gatubelysningens tänds när det börjar skymma och ljuset understiger 16 lux (måttenhet för belysning). Belysningen släcks i gryningen när ljuset överstiger 12 lux. Totalt är belysningen tänd ungefär 3850 timmar om året.

Belysningen blir smartare, tryggare och miljövänligare

Staden har sedan 2006 successivt gått över till smartare belysning som bland annat innebär ett byte till LED-lampor där belysningen kan styras över tid och plats. I praktiken innebär det att belysningen dimmas ner nattetid när få människor rör sig i staden och tänds upp när morgontrafiken kommer igång. Man har startat bytet där behoven är störst utmed kollektivtrafiklinjer och gång- och cykelstråk. Sedan 2016 har staden minskat koldioxidutsläppen från gatubelysningen med drygt 1700 ton koldioxid samtidigt som belysningen anpassas bättre till sin omgivning.

Stadens ljuspolicy

Staden har tagit fram en policy för belysning och ljussättning. Den ska fungera som ett praktiskt verktyg som underlättar för alla aktörer att arbeta tillsammans för en helhetssyn när det gäller ljusupplevelsen.

Stadens Ljus ingår i Göteborgs stadsmiljöpolicy som omfattar hela stadsrummet.

Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser

I samverkan med kulturförvaltningen påbörjades 2014 ett pilotprojekt kring hur vi kan arbeta med ljus och konst i tunnlar för att öka tryggheten och trivseln. I samband med namnbytet 2018, från Ljuskonst till Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser, breddas projektet så att inte bara tunnlar kan bli föremål för trygghets- och trivselskapande åtgärder. Projektet har en nära koppling till kulturförvaltningens arbete med 1%-målet om offentlig konst och Göteborgs deltagande i LUCI (Lighting Urban Community International), projektet Light and Art.

Göteborg tongivande inom internationellt nätverk för stadsljus - LUCI

LUCI (Lighting Urban Community International) är ett internationellt nätverk där städer och personer som arbetar med att använda ljus som ett viktigt redskap samlas några gånger per år.

Nätverket syftar till att hjälpa städer att använda ljus som ett verktyg för stadsutveckling bland annat genom belysningsplaner, projekt och innovationer.

Målen med LUCI-nätverksarbete är:

  • Utbyte - Underlätta utbyte av information genom att organisera internationella konferenser, fältbesök och andra händelser.
  • Främja - markera bästa praxis från städer och tilldela priser för exemplifierande projekt.
  • Framsteg - delta i en framtida vision om stadsbelysning (forskning och projektstöd).

Göteborgs stad har varit medlem i LUCI sedan 2004. I dagsläget samarbetar kulturnämnden, stadsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen för en tryggare, säkrare och bättre belyst stad.

Mer information om LUCI på luciassociation.org

Felanmälan

Om någon belysning inte fungerar kan du felanmäla det via ett formulär på webben.

Felanmälan för gator, torg och parker

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om belysning så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Norra älvstranden i förgrunden, med älven och Hisingsbron i bakgrunden, på natten.

Att sätta ljus på livsmiljöer

Projektets syfte är att kunskap om belysning ska komma till användning och skapa nytta i samhället och stödja utvecklingen av belysning som verktyg för hållbar utveckling.

${loading}