Till sidans huvudinnehåll

Enskilda vägar

I Göteborg finns 1150 km enskilda vägar (inklusive kvartersmark och infarter), som respektive vägförening har ansvar för.

Tre olika vägtyper

I Göteborg finns tre olika typer av vägar och vägtypen styr vem som ansvarar för den. Det är väghållaren som äger vägen och ansvarar för dess framkomlighet och säkerhet. I Sverige är väghållaren antingen statlig, kommunal eller enskild.

I de flesta fall är staten väghållare för allmänna vägar. I Göteborg ansvarar Trafikverket för genomfartsleder och större vägar som E6, E20, E45 och riksväg 40 samt väg 155 och 158. Trafikverket ansvarar även för Älvsborgsbron och Angeredsbron.

De flesta vägar i centrala Göteborg och tätbebyggt område ansvarar kommunen för, genom stadsmiljöförvaltningen. Den mark som gatorna ligger på kallas även för allmän plats.

Vägar utanför tätbebyggt område är ofta enskilda vägar. De enskilda vägarna underhålls av vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer. Läs mer om enskilda vägar hos Trafikverket, Naturvårdsverket, Lantmäteriet och Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

Regelverk för enskilda vägar

Vägsamfällighetsföreningen ska:

 • vara egen juridisk person och inneha eget organisationsnummer.
 • vara bildad vid en laga förrättning.
 • hålla stadsmiljöförvaltningen uppdaterat med uppgifter för två kontaktpersoner (namn, adress, telefonnummer och e-post).
 • hålla stadsmiljöförvaltningen uppdaterat om vägarnas sträckning, eventuellt statligt bidrag, vägarnas beläggning samt föreningens kontouppgifter.
 • kunna redogöra för sina faktiska kostnader för drift och underhåll av vägen för tre år tillbaka i tiden.

Trafikreglering på enskild väg

Snabbguide - trafikreglering på enskild väg

Bidrag

Bidragsformer

 • Driftbidrag - kan utgå med max 70% av beräknad driftskostnad.
 • Gatubelysningsbidrag - kan utgå med max 70% av beräknad driftskostnad.
 • Iståndsättningsbidrag - kan utgå med max 50% av faktisk redovisad kostnad.

Bidragskriterier

Vägen ska:

 • vara upplåten för allmän trafik och får inte stängas av.
 • vara minst 200 meter i längd
 • ha god framkomlighet och hållas farbar för motorfordon under hela året.
 • inte vara kvartersgata (kvartersmark i gällande detaljplan). De har inte rätt till bidrag

Hantering av belysning

Belysning inom staden sköts uteslutande av Göteborgs Stad.

Gatubelysning i staden

Pågående utredning av enskilda vägar

Vid införlivningen av kranskommuner på 1970-talet tog Göteborgs Stad över drift och underhåll på 133 kilometer enskild väg där kommunen inte var ägare eller formell väghållare. Med tiden blev många av vägföreningarna inaktiva.

Göteborgs Stad är varken ägare eller formell väghållare för enskilda vägar, vilket försvårar hanteringen av dem. Utifrån ett rättviseperspektiv är det också problematiskt att Göteborgs Stad sköter en liten del av de enskilda vägarna medan andra föreningar får söka driftbidrag.

Mål för hantering av enskilda vägar

 • Vägarna antingen ska ha kommunalt ägarskap eller enskild väghållning med bidrag.
 • Enskilda vägar ska hanteras av aktiva vägföreningar med tydligt ägaransvar.
 • Inaktiva vägföreningar som berörs ska på nytt starta upp sin verksamhet.

Utredningen görs i följande ordning:

 1. Enskilda vägar inom tättbebyggt område där Göteborgs Stad tagit på sig skötselansvaret och där det finns aktiva föreningar.
 2. Enskilda vägar inom tättbebyggt område där Göteborgs Stad tagit på sig skötselansvaret och där föreningarna är inaktiva.
 3. Övriga enskilda vägar som bedöms vara av kommunalt intresse ur ett planerings- och samhällsbyggnadsperspektiv.

Belysning på enskild väg

Den belysning som idag finns på vissa enskilda vägar hanteras av Göteborgs Stad. Göteborgs Stad underhåller befintlig belysning, men gör inga reinvesteringar eller annan utbyggnad. Ansvaret för drift och underhåll av belysning som står i anslutning till enskilda vägar är föremål för översyn i samband med förändring av skötseln av enskilda vägar.

Hjälp med styrelsearbetet

Eftersom Göteborgs Stad har skött vägarna, så har vissa vägföreningar inte haft någon verksamhet på länge. Om man inte lyckas få i gång styrelsearbetet kan medlemmar i föreningen eller Göteborgs Stad begära att Länsstyrelsen utser en syssloman. En syssloman är en advokat som har i uppgift att se till att en styrelse bildas, och fungerar själv som styrelse under tiden. Sysslomannen bekostas av föreningen.

Kan Göteborgs Stad ta över väghållarskapet?

På sikt skulle Göteborgs Stad kunna ta över väghållaransvaret för en del de enskilda vägar som ligger inom tätbebyggt område, men det är en lång och kostsam process. För att en enskild väg ska få kommunalt väghållarskap krävs en detaljplaneändring.

När man överväger om väghållaren ska vara kommunal eller enskild tar man hänsyn till flera faktorer, till exempel:

 • Om nyttan av vägen är av allmänt intresse eller om det bara är enskild nytta.
 • Om det finns kommunala målpunkter på vägen, till exempel förskolor, skolor och kommunala badplatser.
 • Om det går kollektivtrafik på vägen.
 • Om det finns möjlighet till rationell väghållning genom att det kommunala nätet är sammanhängande.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om enskilda vägar i Göteborg så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}