Till sidans huvudinnehåll

Gå och vistas i Göteborg

Göteborg ska vara en stad där det är lätt och härligt att vara fotgängare. 22 procent av alla resor som görs till, från och inom Göteborg är gångresor, en siffra som skulle kunna bli ännu högre. När du går bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Göteborg. Du gör också en insats för din hälsa.

Alla är fotgängare

Fler än vad många tror väljer att gå i Göteborg. Promenaderna till bussen eller spårvagnen är en stor del av gåendet i staden, men många går också hela vägen till jobb, skola eller annan daglig aktivitet. Rekreation, hälsa och umgänge med andra kanske man inte tänker på som en gångresa men det blir också en stor del av all stadens rörelse. Fotgängarna är alla som tar sig fram i gångfart både kortare och längre sträckor. Även den som använder en rullstol, rullator, har en barnvagn med sig eller leder en cykel. Det gör att i princip alla är fotgängare och berörs av hur gångvänlig staden är.

Staden jobbar på många sätt med att utveckla stadens ytor för gående. Många nya större stadsutvecklingsprojekt pågår men också mindre förändringar; vi bygger exempelvis om gångbanor, placerar ut bänkar och genomför tillgänglighetshöjande åtgärder såsom kontrastmarkeringar och släta stråk. Samtidigt handlar en stor del av stadens arbete om drift och underhållsfrågor som ska skapa goda förutsättningar för alla att vara fotgängare i Göteborg.

Planeringsstödet Gångvänligt Göteborg

För att skapa en gemensam utgångspunkt för hur stadens medarbetare jobbar med gångvänlighet har ett planeringsstöd arbetats fram av trafikkontoret i samarbete med andra förvaltningar. Gångvänligt Göteborg handlar om varför det är så viktigt att staden prioriterar fotgängare och vad som bidrar till en bättre och mer attraktiv stad att gå i. Syftet är att presentera en målbild, beskriva nuläget och presentera principer som ska vara vägledande i planeringen och arbetet för fotgängare.

Planeringsstödet Gångvänligt Göteborg

Gångflöden i centrala Göteborg

En del av att öka förståelsen för hur fotgängarna rör sig i Göteborg är att mäta flödena. Än finns ingen kontinuerlig mätning från stadens sida av gångflöden. Under 2018 och 2019 gjordes en stor pilotsatsning med hjälp av Wifi som teknik. Det är den mest omfattande mätningen av fotgängare som gjorts i Göteborg. Resultatet ger oss möjlighet att se till både de absoluta flödena, gators och platsers användning i relation till varandra, men också skillnader i rörelser mellan dag och natt.

För dig som är intresserad kan du ta del av slutmaterialet nedan. All data finns också tillgängligt via Göteborg öppna data.

Rapport WiFi-mätningar i centrala Göteborg 2019

Uppföljning av vad göteborgarna tycker

För att följa upp de mål som staden har och hålla koll på utvecklingen kring gångvänlighet görs en attitydundersökning för fotgängare. Med data över tid och genom att ibland fokusera på olika områden år för år så växer kunskapen om vad göteborgarna tycker och om skillnader mellan upplevelser i stadens olika delar. Här hittar du de senaste resultaten.

Resultat attitydundersökning fotgängare 2019

Resultat attitydundersökning fotgängare 2018

Undersökning av användningen av offentliga platser

Stadslivet på Göteborgs gator, torg och platser handlar om möten mellan människor. Hur gator och platser planeras och utformas för att ge en mer jämlik tillgång till publika platser är en central fråga i stadsutvecklingen. Trafikkontoret har tagit fram en rapport som syftar till att ge perspektiv på vad som gör att stadens invånare nyttjar det offentliga rummet, vilka som nyttjar det samt hur rummens utformning påverkar användningen av platser.

Rapport användningen av offentliga platser 2019

Ta plats i Göteborg

När människor använder stadens gator och platser gör det dem intressantare och tryggare. Människor som går, sitter, leker, vilar eller på annat sätt umgås och upplever staden är helt grundläggande för en livfull stad med goda stadsmiljöer. Göteborgs Stad arbetar för att, där det är lämpligt, skapa plats för människor och behoven av att vistas och röra sig till fots. Platser eller stråk kan omvandlas under en begränsad tid för att sedan förändra eller förstärka användningen över dygnet, veckan eller året. Det är det som är Ta plats och som vi ibland även kallar för tillfälligt platsskapande.

Läs mer om Ta plats på stadsutvecklingswebben.

Ta plats har tagits fram för att underlätta för stadens olika aktörer, inklusive stadsmiljöförvaltningen själva, att med tillfälliga och ofta enkla medel skapa goda stadsmiljöer och hållbar mobilitet. Tillfälliga lösningar som kan flyttas mellan olika platser och användas i olika konstellationer innebär ett resurseffektivt och snabbfotat sätt skapa mervärden i staden.

I det här dokumentet hittar du mer information om hur vi arbetar med koncept ”Ta plats”.

Använd gärna idéerna och gör dem till dina egna. Är du till exempel fastighetsägare och har yta, varför inte använda några av ”våra” idéer? Har du frågor och funderingar kring konceptet, kontakta kundservice som hjälper dig vidare.

Vad gäller på en sommargågata

Att köra på gågatan är endast tillåtet för varuleveranser, transporter till boende och hotell eller för utryckningsfordon. På en gågata och i ett gångfartsområde får bilar inte köras med högre hastighet än i gångfart och har väjningsplikt mot gående. Parkering på gatan förbjuden.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om att gå och vistas i Göteborg så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}