Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Elsparkcyklar


Precis som i många andra städer finns i Göteborg privata företag som hyr ut elsparkcyklar.

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar/elscootrar räknas som cyklar och därför ska följa de trafikregler som gäller för vanliga cyklar. Det är polisens uppdrag att se till att trafikreglerna faktiskt följs.

Elsparkcyklarna får inte parkeras var som helst

Trafikfarlig parkering är förbjuden. Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Göteborgs Stad bötfäller och flyttar farligt parkerade elsparkcyklar. Elsparkcykelföretagen flyttar olämpligt och dåligt placerade elsparkcyklar.

Parkering förbjuden

Parkering är förbjuden på cykelbanor och vid särskilda områden. Längre ner på sidan visas ett antal platser där parkering är förbjuden. Dessa områden syns också i elsparkcykelföretagens appar.

Parkering tillåten

Parkering är tillåtet i cykelparkering och på anvisade ytor för elsparkcyklar. Göteborgs Stad arbetar med att identifiera och planera för fler parkeringsplatser för elsparkcyklar och det byggs successivt nya parkeringsplatser.

Parkering är fortfarande tillåtet på gångbanor, om det finns utrymme och om elsparkcykeln parkeras längs med fasad och ur vägen för gående. Under 2023 kommer det införas parkeringsförbud på gångbanor.

Pressmeddelande: Så här blir mikromobiliteten i Göteborg 2023

Körförbud på gångbanor

Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på gångbana. Elsparkcykeln ska framföras på cykelväg eller väg. Den får framföras på gemensam gång- och cykelbana. Det är fortsatt tillåtet att leda elsparkcykeln på gångbana eller korsa en gångbana för att nå en parkeringsplats.

Särskilda parkeringsplatser för elsparkcyklar

Nu finns särskilda platser i stan där du kan parkera din elsparkcykel, för att den inte ska vara i vägen för andra trafikanter. Platserna är markerade med rosa skyltar med en parkeringssymbol och en sparkcykel på. Parkeringsplatserna finns vid:

 • Drottningtorget
 • Linnéplatsen
 • Stenpiren
 • Svingeln
 • Valand

Elsparkcyklarna regleras i centrala staden

Sedan oktober 2019 regleras elsparkcyklarna i Göteborgs centrala delar efter en frivillig överenskommelse med företagen som hyr ut dem. Hela överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och trafikföretagen finns att läsa i Överenskommelse om samverkan avseende elsparkcyklar Göteborgs Stad.

Sedan april 2020 krävs det också tillstånd för markupplåtelse från Polismyndigheten för att företag ska få ställa ut elsparkcyklar för uthyrning. Tillstånden reglerar bland annat var företagen som hyr ut elsparkcyklar får placera dem, och till tillstånden har det bifogats en villkorsbilaga som stadsmiljöförvaltningen tagit fram med en rad villkor som företagen måste uppfylla. Tillstånden kan dock inte styra var de som hyrt en elsparkcykel lämnar den när de inte behöver den längre.

Ett av villkoren för markupplåtelse är att man inte kan lämna eller parkera elsparkcyklar på en rad utpekade platser och gator i centrala Göteborg. Tekniken som används för detta kallas geofencing. Om du här nyfiken på hur geofencing fungerar kan du läsa mer i denna artikel på trafiken.nu.

På följande platser kan du inte lämna eller parkera en elsparkcykel:

 • Domkyrkan
 • Del av Kungsgatan
 • Korsgatan
 • Fredsgatan
 • Trädgårdsföreningen
 • Inne i Centralstationen och Nils Ericssonterminalen
 • Hisingsbron
 • Längs kajerna vid Göta älv och stadens kanaler
 • Postgatan mellan Östra Hamngatan och Torggatan
 • Gustaf Adolfs torg, in på Köpmansgatan förbi Tingsrätten
 • Torggatan från Postgatan ner till Östra Hamngatan
 • Östra Hamngatan mellan Gustaf Adolfs torg och Postgatan
 • Östra Kyrkogården
 • Lisebergsentrén
 • Gång- och cykelbanan längs med Dag Hammarsköldsleden
 • Västra Kyrkogården
 • Älvsborgsbron

Företagen får tillsammans ställa ut max 5000 elsparkcyklar i centrala Göteborg. 

Elsparkcyklarna ska inte kunna köras fortare än 6 km/h på några gator där extra många människor rör sig: Kungsgatan (de fem kvarteren öster om Ekelundsgatan), Korsgatan, Fredsgatan, Haga Nygata, Kungsparken, Trädgårdsföreningen, samt Västra- och Östra kyrkogården. Företagen ska löpande informera användarna om att de på alla andra gångbanor, gågator och i gångfartsområden i staden bara får köra i maximalt 6 km/h.

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Kontaktuppgifter till elsparkcykelföretagen

Företag

Företagets mailadress för felanmälan och kunder

Företagets telefonnummer för felanmälan och kunder

Tier

support@tier.app

040-668 81 27

Voi

support@voiapp.io

031-354 12 58

Ryde

support@ryde-technology.com 

0775 88 80 12

Bolt

sweden@bolt.eu

08-557 660 47

Göteborgs Stad har dialog med företagen som hyr ut kring utveckling och förbättringar av användningen av elsparkcyklarna. Göteborgs Stad har också en dialog med flera andra städer för att diskutera utvecklingen och bästa möjliga åtgärder.

Uppföljning av elsparkcykelföretagen i staden

Elsparkcyklarna omges av många känslor och Göteborgs Stad får in många synpunkter på fordonen, hur de framförs och hur de parkeras. Med anledning av alla synpunkter och en förväntad ökning av elsparkcykeltrafiken i staden under sommarsäsongen 2021 bestämde trafikkontoret att sommaranställa tre feriearbetare under sex veckor (vecka 27–32). De skulle bland annat hjälpa till med att följa upp elsparkcykelföretagens efterlevnad av de villkor till markupplåtelsetillstånd som införts.

Ett antal uppdrag utformades för att säkerställa att rätt data samlades in för varje uppföljningsområde:

 • Felanmälan på telefon
 • Felanmälan på e-post
 • Geofencing
 • Lättillgänglig information
 • Fordonens körduglighet
 • Välta elsparkcyklar
 • Uppföljning av befintliga elsparkcykelparkeringar

Det har gjorts en formell bedömning om ett företag uppfyller de testade villkoren eller ej.

Resultatet visar att inget företag uppfyller villkoren för felanmälan på telefon och e-post. Den samlade bedömningen visar att inget företag kan sägas uppfylla de uppsatta villkoren som helhet. Två företag har dessutom tilldelats formella varningar för att de i praktiken helt saknat felanmälan på telefon under testperioden.

Här kan du ta del av rapporten om elsparkcykelföretagen i Göteborg.

Mer om reglering av elsparkcyklar

Transportstyrelsen har utrett lagstiftning kring elsparkcyklar och liknande fordon på nationell nivå. Deras förslag presenterades i mars 2021 och finns att läsa på deras webbplats.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om elsparkcyklar så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}