Till sidans huvudinnehåll

Vanliga frågor om snöröjning


Det finns många frågor om snöröjning. Några av dem svarar vi på här.

Vem ansvarar för vinterväghållningen i Göteborg?

Stadsmiljöförvaltningen är väghållare i Göteborg och ansvarar för att gatorna är framkomliga även vintertid. Det gäller alla gator och vägar förutom de genomfartsleder och större nationella vägar, europa- och riksvägar som Trafikverket ansvarar för. De ansvarar till exempel för riksvägarna 40, 155 och 158, E6, Gråbovägen, Götaleden, Älvsborgsbron, Gnistängstunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln.

Ansvar för vägnätet i Göteborg

Vem ansvarar för vinterväghållningen på gång- och cykelbanor?

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för gång- och cykelbanor utefter gator, samt i park- och grönområden som till exempel Slottsskogen. Fastighetsägare (både till villor, hyreshus och stora industrifastigheter) ansvarar för trottoarer och gångbanor längs fastigheten eller 1,2 meter från fastighetens gräns ut i körbanan där gångbana saknas. Ansvaret sträcker sig utanför huset eller utmed tomtgränsen.

Fastighetsägarens ansvar

Snöröjning och halkbekämpning

Hur mycket snö ska falla på vägarna innan snöröjningen börjar?

snöröjning och halkbekämpning

Hur snabbt börjar halkbekämpningen?

Vid risk för halka halkbekämpas gatorna kontinuerligt. Vissa situationer kan skapa snabba omslag såsom till exempel underkylt regn. Det är därför viktigt att du alltid går, cyklar eller kör efter väglagets förutsättningar.

Snöröjning och halkbekämpning

Hur prioriteras bostadsgator vid snöröjning och när kommer ni till min gata?

Huvudvägnätet, i princip alla huvudleder samt större gator med busstrafik och industrigator, prioriteras före bostadsgator. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata.

Snöröjning och halkbekämpning

Vad är det som avgör om stenflis eller salt används?

I Göteborg används stenflis på de flesta gator. Kollektivtrafikkörfält saltas för att minimera risken för störningar i kollektivtrafiken. Halkbekämpning med saltlösning görs på vägar med högre hastigheter (främst Trafikverkets vägar) eller där en bedömning görs att det finns andra risker.

Snöröjning och halkbekämpning

Vad gör Göteborgs Stad för att främja kollektivtrafik under vinterhalvåret?

Gator där bussar och spårvagnar kör har hög prioritet.
Backiga områden som är problematiska för kollektivtrafik förstärkts med enheter som fokuserar på att stötta kollektivtrafiken. Dessa enheter ligger utöver befintlig drift och ska ses som förstärkningsinsatser för att minimera risken för störningar i kollektivtrafiken.

Snöröjning och halkbekämpning

Hur snabbt snöröjs busshållplatser?

Busshållplatser har hög prioritet när det gäller halkbekämpning och snöröjning. Arbetet ska vara klart inom sex timmar från att snöfallet upphört. Även snövallar vid bänkar och ingångar till väderskydd röjs.

Snöröjning och halkbekämpning 

Vad gör Göteborgs Stad för att främja cyklisterna under vinterhalvåret?

Cykelbanor plogas redan vid 2 - 3 centimeters snödjup för att underlätta för cyklisterna. Här används huvudsakligen saltlake (fuktat salt) men vid snabba väderomslag kan torrsalt eller flis användas. När temperaturen är under 5 minusgrader har saltet ingen verkan, då flisas cykelbanorna.

Snöröjning och halkbekämpning 

Varför skottas inte naturisarna?

Stadsmiljöförvaltningen skottar inga naturisar på grund av säkerhetsrisken det skulle innebära för våra medarbetare. Att isen är skottad av kommunen kan också ge en falsk indikation på att den är säker, något som snabbt kan förändras vid till exempel väderomslag. Stadsmiljöförvaltningen kontrollerar inte istjocklek och bärighet. Det är allas ansvar att själva bedöma om isen är säker att vistas på. Lär dig mer om hur du vistas säkert på isen.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om snöröjning så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}