Till sidans huvudinnehåll

Nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal


Nyttoparkeringstillstånd för viss vårdpersonal kan ges där det finns särskilda behov för parkering. Tillståndet gäller såväl på allmän plats som på tomtmark som tillhör Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag och som förvaltas av Göteborgs Stads Parkerings AB.

Vem får tillstånd

För att få använda nyttoparkeringstillstånd krävs att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.

 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Rehabenheter med hembesök
 • Distriktssköterskornas jourverksamhet
 • Trygghetsjourer inom socialtjänsten
 • Jourverksamhet, inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
 • Boendestöd med missbrukspatrullerna

Så här ansöker du

Du ansöker om tillstånd genom att skriva ut och fylla i blanketten: Ansökan om parkeringstillstånd för nyttofordon för viss vårdpersonal.

Blanketten skickar du in till:

Stadsmiljöförvaltningen
Box 2403
403 16 Göteborg.

Ansök om nytt tillstånd minst tre veckor innan det gamla går ut.

Regler för att använda tillståndet

 • Placera nyttoparkeringstillståndet i original så att texten är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.
 • Meddela stadsmiljöförvaltningen omgående när någon förändring sker av gällande förutsättning för tillståndet (till exempel byte av bil).
 • Företaget (tillståndshavaren) ska underrätta föraren om gällande villkor, giltighet och undantag.
 • Förkommet eller stulet tillstånd ersätts normalt inte.

Giltighet

Tillståndet gäller med begränsning av nedanstående undantag på gator och parkeringsplatser som är allmän platsmark inom Göteborgs kommun dygnet runt. Uppställning får endast ske under högst två timmar i följd på plats där parkering under kortare tid än två timmar är tillåten. Uppställning får även ske på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgift under högst två timmar i följd. Uppställning får även ske, under högst 2 timmar i följd, där parkeringsförbud enligt Lokal Trafikföreskrift råder.

Tillståndet gäller även på avgiftsbelagda parkeringsplatser på tomtmark, i högst två timmar utan att betala avgift, som förvaltas av Göteborgs Stads Parkerings AB. Om sökande har särskilda skäl kan efter särskild prövning uppställning medges i tre timmar. I ansökan ska anges sökandens grunder för uppställning i tre timmar. Tillstånd ges för ett år i taget.

Undantag

Du får inte parkera där det råder förbud mot att stanna. Samma sak gäller i gångfartsområde, på vändplats eller lastplats, inom taxizon, bokbusszon eller annan specialzon, samt för uppställningsplats som anvisats för visst fordon eller visst slag av trafikantgrupp.

Undvik att parkera där det är parkeringsförbud för att gatan ska städas.

Tillståndet omfattar inte parkering på tomtmark.

Vad är tomtmark?

Alla civilrättsligt reglerade parkeringsplatser är på tomtmark. En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet. Vissa gator är så kallade enskilda vägar, alltså tomtmark.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om nyttoparkeringstillstånd så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}