Så arbetar Göteborgs Stad mot hedersrelaterat våld

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Hit kan du vända dig — Resursteam heder

  • Blir du kontrollerad av din familj och/eller släkt?
  • Förväntas du hålla koll på någon i din familj?
  • Oroar du dig över din framtid och hindras från att välja din egen väg?
  • Måste du dölja vem du älskar eller umgås med?

Du kan kontakta Resursteam heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Vi är mobila och kan möta upp dig på lämplig plats. Kontaktuppgifter till teamen

Övrigt stöd

För att få hjälp och stöd kan du också ringa till socialkontoret där du bor eller ta kontakt med:

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för män

Stödcentrum för brottsutsatta

Socialjouren

Göteborgs Stads kontaktcenter

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det centrala är kontrollen av sexualitet och kravet på oskuld och kyskhet. Denna kontroll gäller i första hand flickor och kvinnor, men kan också drabba pojkar och män.

En person som lever i en hederskontext utsätts för våld då normer överträds, men det kan räcka med att ett rykte om normöverträdelse har spridits. Våldet är kollektivt sanktionerat och utövas av familj och/eller släkt och nätverk. Båda könen är delaktiga i våldet och utsätts för förtryck.

Hur kan hedersrelaterat våld och förtryck se ut?

Våldet antar olika former med allt från daglig kontroll och begränsningar till hot och dödligt våld. Det kan innebära stora inskränkningar av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna som till exempel klädval, utbildning, umgänge och rörelsefrihet. Andra uttryck för detta våld är könsstympning och tvångsäktenskap.

Särskilt utsatta

Att vara hbtq-person och leva i en hederskontext innebär en särskild utsatthet, då utgångspunkten är att sexuella relationer ska ske mellan man och kvinna inom äktenskapet.

Personer med funktionsvariation är också en grupp som är särskilt utsatta i hedersmiljön, då de är i stark beroendeställning till sina omsorgsgivare som ofta också är de som utsätter dem för våldet.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

I Göteborgs Stad finns verksamheter som på ett eller annat vis berörs eller kan komma att beröras av hedersrelaterat våld eller förtryck. Det handlar till exempel om skolan och individ- och familjeomsorgen.

Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd, utbildning eller förslag på insatser kan kontakta Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Du hittar kontaktuppgifter på Social utvecklings webbplats. Mer information finns också på www.valdinararelationer.se/dialoga