Så arbetar Göteborgs Stad mot hedersrelaterat våld

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Är du utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?

  • Blir du kontrollerad av din familj och/eller släkt?
  • Förväntas du hålla koll på någon i din familj?
  • Oroar du dig över din framtid och hindras från att välja din egen väg
  • Måste du dölja vem du älskar eller umgås med?

Hit kan du vända dig för hjälp och stöd

För att få hjälp och stöd kan du ringa till socialkontoret där du bor.

Resursteam heder

Du kan kontakta Resursteam heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Resursteam heder är mobila och kan möta upp dig på lämplig plats. 

Kontaktuppgifter till teamen

Regionalt stödcentrum heder

Du kan också kontakta Regionalt stödcentrum heder för att få råd och stöd. Här finns samordnare, kurator, barnmorska och polis. Du kan vara anonym.

Mer information och kontaktuppgifter till Regionalt stödcentrum heder.

Övrigt stöd

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för män

Stödcentrum för brottsutsatta

Socialjouren

Göteborgs Stads kontaktcenter

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det centrala är kravet på oskuld och kyskhet och därmed kontrollen av sexualitet. Denna kontroll gäller i första hand flickor och kvinnor, men kan också drabba pojkar och män.

En person som lever i en hederskontext utsätts för våld då normer överträds, men det kan räcka med grundlösa rykten . Våldet är kollektivt sanktionerat och utövas av familj och/eller släkt och nätverk. 

Hur kan hedersrelaterat våld och förtryck se ut?

Hedersrelaterat våld innebär en kränkning av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Det kan handla om kontroll och begränsningar, hot om våld och dödligt våld. Könsstympning samt barn- och tvångsäktenskap är specifika företeelser kopplade till föreställningen om att mäns och familjers heder beror på flickors och kvinnors sexuella beteende.

Särskilt utsatta

Att vara hbtq-person och leva i en hederskontext innebär en särskild utsatthet, då utgångspunkten är att sexuella relationer ska ske mellan man och kvinna inom äktenskapet.

Personer med funktionsvariation, särskilt de som har en intellektuell funktionsnedsättning, är också en grupp som är särskilt utsatta i hedersmiljön, då de är i stark beroendeställning till sina omsorgsgivare som ofta också är de som utsätter dem för våldet.

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

I Göteborgs Stad finns verksamheter som på ett eller annat vis berörs eller kan komma att beröras av hedersrelaterat våld eller förtryck. Det handlar till exempel om skolan och individ- och familjeomsorgen.

Arbetar du i Göteborgs Stad och vill ha stöd och hjälp i individärenden kan du kontakta Resursteam heder eller Regionalt stödcentrum heder.

Vill din verksamhet ha stöd, utbildning eller förslag på insatser på strategisk nivå kan du kontakta Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Du hittar kontaktuppgifter på stadens intranät på temasidan Kompetensutveckling i sociala frågor Drogförebyggande och beroende, sexuell hälsa, våld i nära och heder.