Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här kan du hitta information om vart du kan vända dig.

Vad innebär hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen och kan ta sig olika uttryck. Din familjs heder hänger ihop med vad du och andra familjemedlemmar gör och säger, utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt och normer kring sexualitet. Om du bryter mot de regler och normer som du förväntas följa kan du råka illa ut. Du riskerar att kontrolleras på ett sätt som begränsar dina möjligheter att välja fritt i livet.

Hur kan hedersrelaterat våld och förtryck se ut?

Kontrollen kan handla om vad du har på dig, vem du träffar, vem du ska gifta dig med, om du vill skilja dig, eller vilket yrke du ska välja. Ibland kan det räcka med ett rykte om vad du eventuellt sagt eller gjort, för att råka illa ut. De som kontrollerar är ofta flera familjemedlemmar – både kvinnor och män. I allvarligare fall kan du bli utsatt för hot om våld eller våld.

Särskild sårbarhet

Är du en hbtq-person som lever med hedersnormer kan du vara extra utsatt, då något annat än heterosexualitet ofta är otänkbart. Extra utsatt kan du också vara om du har en funktionsvariation, då beroendet till den eller de som utövar våldet kan vara stort och våldet tar sig andra uttryck och kan vara svårt att upptäcka.

Hit kan du vända dig

För att få hjälp och stöd kan du ringa till socialkontoret där du bor. Du kan också ta kontakt med:

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för män

Stödcentrum för brottsutsatta

Socialjouren

Göteborgs Stads kontaktcenter

För dig som arbetar i Göteborgs Stad

I Göteborgs Stad finns verksamheter som på ett eller annat vis berörs eller kan komma att beröras av hedersrelaterat våld eller förtryck. Det handlar till exempel om skolan och individ- och familjeomsorgen.

Du som arbetar i Göteborgs Stad och vill ha stöd, utbildning eller förslag på insatser kan kontakta Dialoga - Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Du hittar kontaktuppgifter på Social utvecklings webbplats. Mer information finns också på www.valdinararelationer.se/dialoga