Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med flera statliga myndigheter mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.

Genom Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet har Göteborgs Stad en centralt belägen funktion som ska arbeta mot organiserad brottslighet. Kunskapscentrum är organiserat på stadsledningskontoret under samhällsskydd och beredskap. Kunskapscentrums uppdrag är att ta initiativ till, samt stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum arbetar även långsiktigt och strukturellt genom att försvåra för kriminell verksamhet och otillåten påverkan.

Kommun och myndigheter samarbetar mot brottslighet

Göteborgs Stad samarbetar med Polismyndigheten Region Väst, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Länsstyrelsen Västra Götaland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De brottsbekämpande myndigheterna ansvarar för att utreda brott och lagföra individer. Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ansvarar för att slå sönder infrastrukturen för den organiserade brottsligheten med hjälp av administrativa åtgärder.

Som grund för Kunskapscentrums uppdrag finns en avsiktsförklaring där medverkande myndigheter givit Kunskapscentrum i uppdrag att vara samverkande part. I avsiktsförklaringen förklaras syftet med myndighetssamverkan. Avsiktsförklaringen hittar du längst ner på sidan.

Rapport: Myndighetsgemensam tillsyn inom projektet "Osund konkurrens", 2020-06-15

"Osund konkurrens" är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och myndigheter för att motverka oseriösa och olagliga näringsverksamheter. Projektet verkar för ett jämlikt Göteborg där insatser med myndighetsgemensamma tillsyner gjorts över hela staden.

Genom projektet har den sunda konkurrensen gynnats bland annat genom att oseriös verksamhet fått verksamhetsförbud och blivit ålagda kännbara viten som fastställts genom domstolsbeslut. Utöver omfattande åtgärder har projektet även lett till att flera verksamheter gjort frivilliga rättelser inom sina verksamheter.

Styrkan i projektet är att deltagande myndigheter och förvaltningar tillsammans kan lägga ett pussel som bidrar till kraftfulla åtgärder även inom områden som annars är svåra att nå fram till.

Rapport: Myndighetsgemensam tillsyn inom projektet "Osund konkurrens", 2020-06-15

Göteborgs Stad arbetar för närvarande inom fyra områden

Avhoppare och brottsoffer

Det kan handla om brottsoffer, exempelvis näringsidkare, som utsatts för hot och våld, eller avhoppare från organiserad brottslighet som behöver hjälp att starta upp ett nytt liv.

Läs mer om stöd vid avhopp från kriminella gäng

Motarbeta ekonomisk brottslighet

Inom Göteborgs stad finns många värden som kriminella kan omsätta till pengar och som möjliggör brottslig verksamhet. Det kan vara transaktioner från vårt välfärdssystem men också olika former av avtal med staden. Exempel på områden som är förenade med risker är:

 • upphandling,
 • tillståndsgivning,
 • tillgång till lokaler,
 • olika former av bidrag och stöd,
 • god mans-förordnanden.

Det finns olika riskfaktorer för att bli utsatt för ekonomisk brottslighet. De generellt största riskfaktorerna inom en kommun är:

 • bristfälliga rutiner och riktlinjer,
 • faktiskt tillämpning av rutiner och tillämpning,
 • bristande uppföljning,
 • tidspress pga. oförutsedda händelser.

Ett viktigt verktyg är leverantörskontrollssystemet ”Proceedo”. Göteborgs stad kan t.ex. inför avtalsskrivning eller under löpande avtal kontrollera ett företags ekonomiska status. Du får svar genom en röd, gul eller grön flagga.

Kunskapscentrum kommer inom kort ta fram skriftliga rutiner för att motarbeta ekonomisk brottslighet.

Har du frågor kring hur man motarbetar ekonomisk brottslighet är du välkommen att kontakta Kunskapscentrum, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Göteborgs Stad arbetar för närvarande inom fyra områden

Motarbeta otillåten påverkan

Många medarbetare i Göteborg stad fattar i sin myndighetsutövning beslut som är av stor betydelse för de som berörs. Det kan vara beslut som är direkt livsavgörande för enskilda medborgare. Det gör att en del personer försöker påverka medarbetarna att fatta felaktiga beslut eller få dem att avstå från att ingripa eller att genomföra kontroller. Det finns olika påverkansformer och enbart en del av dem är brottsliga. Att utreda och lagföra individer som begår brott, stöld, bedrägerier med mera faller på de brottsbekämpande myndigheterna. De vanligaste formerna av otillåten påverkan är:

 • trakasserier
  • obehagliga samtal
  • olovlig filmning och fotografering
  • okvädningsord
  • självmordshot
  • uthängning på internet
 • hot och våld
 • skadegörelse
 • korruption
 • otillbörliga erbjudanden

Arbetsgivarperspektivet

Kunskapscentrum rådgör vid otillåten påverkan utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om att ge medarbetarna stöd att utföra sina uppdrag och kunna iaktta saklighet och opartiskhet. Det sker bland annat genom att utsatta medarbetare genom sin chef kan få stöd och hjälp att våga utföra sin uppgift utan rädsla för påtryckningar.

Konsekvenser otillåten påverkan kan få för medarbetaren

 • Medarbetaren upplever rädsla för att bli utsatt för hot, våld eller skadegörelse.
 • Om påtryckningarna får fortsätta kan det medföra att otillåten påverkan indirekt accepteras.
 • Medarbetaren börjar ändra rutiner i sitt privatliv.
 • Det skapas en osund arbetsmiljö med en kultur, där man t.ex. där väljer att inte lyfta problem.

Otillåten påverkan kan också påverka tjänsteutövningen

 • Avvikande beslut – att man inte följer gällande lagar eller riktlinjer.
 • Passivitet – att man väljer att inte agera.
 • Självcensur – att man inte tar hänsyn till alla omständigheter vid beslutsfattandet.

Visselblåsarfunktionen

Otillåten påverkan kan vara en ren extern påverkan men även vara del av ett samspel med någon som arbetar inom organisationen. Här samverkar Kunskapscentrum med Göteborgs Stads interna visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionens uppdrag innefattar interna oegentligheter som begås av anställda eller förtroendevalda inom organisationen. Oegentligheterna kan i sin tur vara ett led i otillåten påverkan.

Har du frågor kring otillåten påverkan är du välkommen att kontakta Kunskapscentrum, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Avhoppare och brottsoffer

Det kan handla om brottsoffer, exempelvis näringsidkare, som utsatts för hot och våld, eller avhoppare från organiserad brottslighet som behöver hjälp att starta ett nytt liv.

Läs mer om stöd vid avhopp från kriminella gäng

Stärka demokratin

Arbetet med att stärka demokratin ingår i samtliga områden. Om en tjänsteperson som till exempel en bygglovsinspektör eller upphandlare kan påverkas i sin tjänsteutövning genom hot eller våld, kan det innebära ett hot mot demokratin.

Filer och dokument