Fakta om brott och trygghet

Här kan du ta del av fakta om brott och trygghet i Göteborg. Du kan läsa hur boende i staden svarat på olika frågor om trygghet. Här finns också länkar till Brottsförebyggande rådet.

Var i staden sker brotten?

Här kan du se hur antalet anmälda brott är fördelat mellan olika stadsdelar i Göteborg. Siffrorna kommer från Brottsförebyggande rådets kriminalstatistik över anmälda brott.

Antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Göteborgs stadsdelar 2015-2018.

Stadsdel 2015 2016 2017 2018 2019
Angered 12 945 12 406 12 072 10 503 9
961
Askim-Frölunda-Högsbo 13 273 12 704 11 458 11 464 11
135
Centrum 49 407 43 031 36 616 34 160 32
106
Lundby 19 649 17 068 15 577 13 705 14
255
Majorna-Linné 25 092 20 011 17 754 18 559 18
416
Norra Hisingen 12 245 13 817 10 804 9 110 9
816
Västra Göteborg 8 025 8 056 7 477 6 564 6
431
Västra Hisingen 9 842 9 709 8 970 8 916 8
352
Örgryte-Härlanda 12 203 11 592 10 383 8 731 9
497
Östra Göteborg 15 653 15 816 14 464 13 603 13
390

Kommentar till tabellen: Tabellen visar att stadsdelen Centrum står för flest antal anmälda brott per 100 000 invånare. Många människor rör sig i stadsdelen. Där finns också ett stort nöjesutbud. De anmälda brotten har generellt sett minskat över tid, även om det i några av stadsdelarna skett en liten ökning 2019.

Trygghet

SOM-undersökningen genomförs regelbundet och belyser bland annat hur vanor och attityder förändras över tid bland boende i Göteborg. Genom ett antal påstående som respondenten får bedöma genom en skala som går från 1 (helt felaktigt) till 5 (helt riktigt) mäter man bland annat den upplevda tryggheten. 

Göteborg är en trygg och säker stad (andel helt eller delvis riktigt) 2018 (procent)

Samtliga 57
Östra Göteborg 65
Centrum 60
Majorna-Linné 59
Angered 59
Lundby 57
Örgryte-Härlanda 56
Askim-Frölunda-Högsbo 55
Norra Hisingen 55
Västra Göteborg 53
Västra Hisingen 51

 Kommentar till tabellen: Frågan lyder: ’Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning’. Figuren visar anden som svarat helt eller delvis riktigt.

Källa: SOM-undersökningen i Göteborg.

Trygghetsindex i bostadsområdet efter stadsdel, 2018 (värde 0-100)

Samtliga 78
Örgryte - Härlanda 86
Centrum 81
Västra Göteborg 80
Majorna -Linné 79
Askim-Frölunda-Högsbo 78
Lundby 77
Norra Hisingen 76
Västra Hisingen 76
Angered 71
Östra Göteborg 69

Kommentar till tabellen: Frågan lyder: ’Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning’. Skalan går från 1 (helt felaktigt) till 5 (helt riktigt). Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Indexet är ett additivt index som går mellan 0-100 bestående av påståendena ’Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde’, ’Jag undviker att gå ut ensam på kvällen i mitt bostadsområde’, Jag är orolig för att utsättas för misshandel/rån/våldtäkt i mitt bostadsområde’ och ’Gängrelaterad brottslighet är ett problem i mitt bostadsområde’. Påståendena har anpassats efter positivt/negativt ställda då indexet skapats.

Källa: SOM-undersökningen i Göteborg.

Om SOM-undersökningen

SOM-undersökningen genomfördes för tredje året i rad 2018. Undersökningen besvarades av slumpmässigt utvalda invånare mellan 16 och 85 år. Av det ursprungliga urvalet på totalt 5000 personer var det 2 541 personer som besvarade formuläret, antingen i form av en pappersenkät eller via internet. Den senaste undersökningen hade en svarsfrekvens på 53 procent.

Här hittar du SOM-undersökningen i Göteborg  

Mer i Nationella trygghetsundersökningen 

Du som vill veta mer om brott och trygghet i Sverige kan ta del av Nationella trygghetsundersökningen. Undersökningen görs av Brottsförebyggande rådet varje år över hela landet. Befolkningen får svara på frågor om till exempel:

  • utsatthet för brott
  • trygghet
  • förtroende för rättsväsendet

Nationella trygghetsundersökningen gör det möjligt att studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten faktiskt anmälts till polisen. Den ger också en bild av människors upplevelse av otrygghet. Sedan år 2006 genomförs undersökningen genom telefonintervjuer och via enkäter.

Totalt svarar ungefär 20 000 personer varje år. Bortfallet brukar vara cirka 40 procent.

Göteborgs Stads trygghetsarbete

Läs om hur Göteborgs Stad arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten här:  Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Göteborgs Stad samverkar till exempel med polisen enligt en modell som kallas Trygg i Göteborg

Filer och dokument