Fakta om brott och trygghet

Här kan du ta del av fakta om brott och trygghet i Göteborg. Du kan läsa hur boende i staden svarat på olika frågor om trygghet. Här finns också länkar till Brottsförebyggande rådet.

Göteborgs Stad gör flera undersökningar bland boende i staden där frågor om trygghet finns med. Här hittar du resultat från de olika undersökningarna. Du kan också läsa om antalet anmälda brott i de olika stadsdelarna och om ungdomsbrottslighet i Göteborg.

Var i staden sker brotten?

Här kan du se hur antalet anmälda brott är fördelat mellan olika stadsdelar i Göteborg. Siffrorna kommer från Brottsförebyggande rådets kriminalstatistik över anmälda brott.

Antalet anmälda brott per 100 000 invånare i Göteborgs stadsdelar 2013-2017.

Stadsdel 2013 2014 2015 2016 2017
Angered 11 954 12 311 12 945 12 406 12 072
Askim-Frölunda-Högsbo 12 922 12 770 13 273 12 704 11 458
Centrum 41 439 42 175 49 407 43 031 36 616
Lundby 16 561 16 971 19 649 17 068 15 577
Majorna-Linné 17 424 19 149 25 092 20 011 17 754
Norra Hisingen 11 510 11 325 12 245 13 817 10 804
Västra Göteborg 8 243 8 745 8 025 8 056 7 477
Västra Hisingen 9 435 9 451 9 842 9 709 8 970
Örgryte-Härlanda 9 955 10 544 12 203 11 592 10 383
Östra Göteborg 13 874 14 153 15 653 15 816 14 464

Kommentar till tabellen: Tabellen visar att stadsdelen Centrum står för flest antal anmälda brott per 100 000 invånare. Många människor rör sig i stadsdelen. Där finns också ett stort nöjesutbud. Därefter kommer stadsdelen Majorna-Linné. I de andra stadsdelarna ligger nivåerna ganska jämnt fördelade över tid. Under 2017 minskade antalet anmälda brott i alla stadsdelar i Göteborg.

Trygghet och otrygghet i stadsmiljön

I Stadsmiljöenkäten i Göteborg får boende i staden svara på frågor om miljö och beteende. Enkäten innehåller också frågor om trygghet i stadsmiljö.

I enkäten används NKI som betyder Nöjd kund index. Svaren har överförts till en skala från 0 till 100.

Känslan av trygghet på olika platser

Hur nöjd är du med din känsla av trygghet på torg/platser, i parker/naturområden, på gång- och cykelbanor, på hållplatser och på väg till och från arbetsplatser?

Stadsdel NKI-värde (skala 0 till 100)
Angered 48
Askim-Frölunda-Högsbo 59
Centrum 62
Lundby 58
Majorna-Linné 60
Norra Hisingen 52
Västra Göteborg 55
Västra Hisingen 54
Örgryte-Härlanda 64
Östra Göteborg 50
Göteborg totalt 57

Kommentar till tabellen: Stadens totala värde är 57. Värden varierar mellan stadsdelarna. Stadens lägsta NKI har Angered på 48. Siffran är högst i Örgryte-Härlanda, 64.

Klotter, skadegörelse och nedskräpning

Fråga: Hur ser du på omfattningen av klotter, skadegörelse och nedskräpning?

Stadsdel NKI-värde (skala 0 till 100)
Angered 37
Askim-Frölunda-Högsbo 45
Centrum 53
Lundby 51
Majorna-Linné 47
Norra Hisingen 43
Västra Göteborg 42
Västra Hisingen 42
Örgryte-Härlanda 56
Östra Göteborg 44
Göteborg totalt 47

Kommentar till tabellen: Stadens totala värde är 47. Angered har lägst NKI på 37. Örgryte-Härlanda har högst NKI på 56.

Om Stadsmiljöenkäten

Stadsmiljöenkäten besvaras av 8 000 slumpmässigt utvalda invånare i Göteborg, mellan 18 och 84 år. Undersökningen genomförs i form av en postenkät. Den senaste undersökningen från 2014 hade en svarsfrekvens på 43 procent.

Barn och ungas trygghet på fritiden

I undersökningen Barn och ungas fritid i Göteborg får barn och unga svara på frågor om sin fritid. I undersökningen ställs också några frågor om trygghet.

Tryggheten till och från fritidsaktiviteter

Känner du dig otrygg när du ska ta dig till fritidsaktiviteter? Svar från grundskolans årskurs 2, 5 och 8. Andel i procent.

Aldrig Ibland
Angered 71 16
Askim-Frölunda-Högsbo 77 17
Centrum 74 19
Lundby 76 15
Majorna-Linné 75 20
Norra Hisingen 77 14
Västra Göteborg 82 14
Västra Hisingen 78 17
Örgryte-Härlanda 79 16
Östra Göteborg 74 18
Göteborg totalt 77 16

Kommentar till tabellen: Siffrorna visar att de flesta elever i årskurs 2, 5 och 8 inte känner sig otrygga när de tar sig till sina fritidsaktiviteter. Siffrorna varierar som mest med 11 procent mellan de olika stadsdelarna.

I Angered är nivån 71 procent. I Västra Göteborg är siffran 82 procent. I hela Göteborg är det 77 procent som inte känner sig otrygga när de tar sig till sina fritidsaktiviteter.

Trygghet på fritiden - tjejer och killar

Känner du dig otrygg på fritiden? Svar från årskurs 2 på gymnasiet. Andel i procent.

Aldrig Sällan Ja, ibland Ja, ofta
Tjej 61 12 21 2
Kille 81 7 16 6
Totalt 70 10 16 4

Kommentar till tabellen: Totalt svarar 4 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet att de ofta känner sig otrygga på sin fritid. Det är 16 procent som svarar att de känner sig otrygga ibland. De flesta, 80 procent, känner sig sällan eller aldrig otrygga.

Bland tjejerna är det 27 procent som svarar att ofta eller ibland känner sig otrygga på sin fritid. Motsvarande siffra bland killarna är 12 procent.

Undersökningen är gjord bland alla elever i grundskolan årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans årskurs 2. Totalt svarade 8 596 barn och ungdomar på undersökningen år 2017. Undersökningen genomförs som en webbenkät.

Här hittar du undersökningarna Barn och ungas fritid i Göteborg: grundskolan (2016) och Barn och ungas fritid: gymnasiet (2016).

Unga om skadegörelse och trivsel i sitt område

I undersökningen Skolelevers drogvanor får ungdomar i Göteborg svara på frågor om alkohol och droger. De får också svara på några påståenden om skadegörelse, brott och trivseln i det egna bostadsområdet.

Klotter och förstörelse

Årskurs 9: Hur väl stämmer följande in på ditt bostadsområde? Skadegörelse (klotter, olaglig graffitti, förstörelse) är vanligt där jag bor. Andel i procent.

Stämmer ganska eller mycket dåligt Stämmer ganska eller mycket bra Ej svar
Angered 57,3 33,0 9,7
Askim-Frölunda-Högsbo 80,0 15,3 4,7
Centrum 92,1 5,7 2,1
Lundby 78,4 14,8 6,8
Majorna-Linné 65,6 31,6 2,8
Norra Hisingen 80,6 15,1 4,3
Västra Göteborg 80,1 15,6 4,2
Västra Hisingen 75,9 18,3 5,8
Örgryte-Härlanda 86,3 8,4 5,3
Östra Göteborg 67,4 26,3 6,3
Totalt Göteborg 74,8 19,0 6,2

Årskurs 2 på gymnasiet: Hur väl stämmer följande in på ditt bostadsområde? Skadegörelse (klotter, olaglig graffitti, förstörelse) är vanligt där jag bor. Andel i procent.

Stämmer ganska eller mycket dåligt Stämmer ganska eller mycket bra Ej svar
Angered 50,8 43,9 5,3
Askim-Frölunda-Högsbo 79,7 16,9 3,4
Centrum 85,7 10,1 4,1
Lundby 76,0 22,1 1,9
Majorna-Linné 68,5 29,5 2,0
Norra Hisingen 70,2 25,3 4,5
Västra Göteborg 78,6 17,5 4,0
Västra Hisingen 72,8 23,3 3,9
Örgryte-Härlanda 91,5 7,2 1,3
Östra Göteborg 50,8 44,4 4,8
Totalt Göteborg 71,8 24,2 4,0

Kommentar till tabellerna: Nästan 75 procent av alla niondeklassare i Göteborg anser att påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt. Motsvarande siffra för årskurs 2 på gymnasiet är nästan 72 procent. Samtidigt finns stora variationer mellan stadsdelarna. I Angered är siffran för niondeklassare drygt 57 procent, medan motsvarande siffra i Centrum är 92 procent.

Vill de unga flytta från sitt bostadsområde?

I Drogvaneundersökningen får barn och unga också svara på frågan om de vill flytta från sitt område.

Årskurs 9: Hur väl stämmer följande in på ditt bostadsområde? Så fort jag kan vill jag flytta till ett annat område. Andel i procent.

Stämmer ganska eller mycket dåligt Stämmer ganska eller mycket bra Ej svar
Angered 63 26,2 10,8
Askim-Frölunda-Högsbo 78,5 16,3 5,2
Centrum 85 11,4 3,6
Lundby 76,1 14,2 9,7
Majorna-Linné 82,5 13,2 4,2
Norra Hisingen 69,1 24,9 6,0
Västra Göteborg 79,9 15,0 5,1
Västra Hisingen 72,8 21,2 6,0
Örgryte-Härlanda 84,4 8,8 6,9
Östra Göteborg 66,7 25,9 7,4
Totalt Göteborg 73,8 18,9 7,4

Gymnasiet årskurs 2: Hur väl stämmer följande in på ditt bostadsområde? Så fort jag kan vill jag flytta till ett annat område. Andel i procent.

Stämmer ganska eller mycket dåligt Stämmer ganska eller mycket bra Ej svar
Angered 56,1 35,8 8,1
Askim-Frölunda-Högsbo 83,1 12,4 4,5
Centrum 81,6 14,7 3,7
Lundby 79,8 16,3 3,8
Majorna-Linné 82,0 16,0 2,0
Norra Hisingen 74,4 21,8 3,8
Västra Göteborg 70,3 24,2 5,5
Västra Hisingen 73,8 20,5 5,7
Örgryte-Härlanda 79,7 19,1 1,3
Östra Göteborg 59,3 35,9 4,8
Totalt Göteborg 72,6 22,4 5,0

Kommentar till tabellerna: För eleverna i årskurs 9 varierar uppfattningen om huruvida de vill flytta till ett annat område. Den totala siffran för Göteborg visar att cirka 74 procent anser att påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt. I Angered och Östra Göteborg är siffran nere på 63 respektive drygt 66 procent, medan den i Centrum och Örgryte-Härlanda är runt 85 procent.

För eleverna i årskurs 2 i hela Göteborg är det cirka 73 procent som anser att påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt. I Angered och Östra Göteborg är siffran nere på 56 respektive drygt 59 procent, medan den i Askim-Frölunda-Högsbo är strax över 83 procent.

Siffrorna är alltså något lägre för eleverna i årskurs 2 i gymnasiet än för eleverna i årskurs 9.

Skulle föräldrarna få veta om du gjort något olagligt?

Barn och ungdomar i Göteborg har också fått svara på följande påstående:

Årskurs 9: Om en vuxen såg mig göra något olagligt i området där jag bor skulle mina föräldrar få reda på det. Andel i procent.

Stämmer ganska eller mycket dåligt Stämmer ganska eller mycket bra Ej svar
Angered 35,9 52,6 11,5
Askim-Frölunda-Högsbo 26,7 66,9 6,4
Centrum 40,0 57,1 2,9
Lundby 33,0 53,4 13,6
Majorna-Linné 51,9 43,4 4,7
Norra Hisingen 30,0 63,5 6,5
Västra Göteborg 27,3 66,4 6,3
Västra Hisingen 24,7 67,3 8,0
Örgryte-Härlanda 35,5 56,5 8,0
Östra Göteborg 34,8 55,2 10,0
Göteborg totalt 32,5 59,1 8,4

Årskurs 2 gymnasiet: Om en vuxen såg mig göra något olagligt i området där jag bor skulle mina föräldrar få reda på det. Andel i procent.

Stämmer ganska eller mycket dåligt Stämmer ganska eller mycket bra Ej svar
Angered 42,7 49,2 8,1
Askim-Frölunda-Högsbo 34,0 59,6 6,3
Centrum 53,5 41,5 5,1
Lundby 51,0 41,3 7,7
Majorna-Linné 61,0 36,5 2,5
Norra Hisingen 38,5 55,4 6,1
Västra Göteborg 32,4 62,6 5,0
Västra Hisingen 32,9 61,4 5,7
Örgryte-Härlanda 36,9 59,7 3,4
Östra Göteborg 44,0 49,2 6,9
Göteborg totalt 40,2 53,9 5,9

Kommentar till tabellerna:

Bland Göteborgs elever i årskurs 9 anser drygt 32 procent att påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt. I Majorna- Linné är siffran cirka 52 procent, medan den i Västra Hisingen är runt 25 procent. Även i Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo anser under 30 procent att påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt.

Bland Göteborgs elever i årskurs 2 i gymnasiet anser runt 40 procent att påståendet stämmer ganska eller mycket dåligt. I Majorna-Linné är siffran dock 61procent medan den i Västra Hisingen, Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo är mellan 32 och 34 procent.

Det finns alltså stora variationer mellan stadsdelarna.

Trygghet i skolan

Här kan du se hur elever i årskurs 2, 5 och 8 svarat på frågan om de känner sig trygga i skolan. Resultatet kommer från den regiongemensamma undersökning som görs bland skolelever i Göteborg och kranskommunerna till staden.

Under fliken "Utbildning" hittar du de olika undersökningarna bland skolelever i Göteborg och kranskommunerna.

Årskurs 2: Jag känner mig trygg i skolan. Andel i procent. Vet ej redovisas ej.

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Angered 69 22 6 3
Askim-Frölunda-Högsbo 77 21 2 0
Centrum 63 32 4 1
Lundby 70 27 2 1
Majorna-Linné 77 20 4 0
Norra Hisingen 75 21 3 1
Västra Göteborg 74 23 2 1
Västra Hisingen 70 25 4 1
Örgryte-Härlanda 63 30 5 3
Östra Göteborg 71 22 6 1
Göteborg totalt 71 24 4 1

Årskurs 5: Jag känner mig trygg i skolan. Andel i procent. Vet ej redovisas ej.

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Angered 36 52 7 5
Askim-Frölunda-Högsbo 61 35 3 1
Centrum 47 46 7 0
Lundby 53 40 3 4
Majorna-Linné 62 37 1 1
Norra Hisingen 54 43 3 0
Västra Göteborg 59 38 2 1
Västra Hisingen 56 40 4 0
Örgryte-Härlanda 53 44 2 1
Östra Göteborg 52 40 5 3
Göteborg totalt 54 41 4 2

Årskurs 8: Jag känner mig trygg i skolan. Andel i procent. Vet ej redovisas ej.

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls
Angered 42 48 5 5
Askim-Frölunda-Högsbo 47 43 7 4
Centrum 56 39 1 3
Lundby 59 42 5 3
Majorna-Linné 52 41 7 1
Norra Hisingen 50 45 4 2
Västra Göteborg 56 40 3 1
Västra Hisingen 62 35 2 1
Örgryte-Härlanda 53 41 4 2
Östra Göteborg 53 31 10 7
Göteborg totalt 53 40 4 3

Kommentar till tabellerna:

Bland Göteborgs elever i årskurs 2 svarar drygt 95 procent att påståendet att de känner sig trygga i skolan, stämmer helt och hållet eller ganska bra. I Askim-Frölunda-Högsbo är siffran uppe på 98 procent. Samtliga stadsdelar ligger här över 90 procent.

Bland Göteborgs elever i årskurs 5 anser 95 procent att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra. I Angered är siffran 88 procent, vilken är det lägsta för staden.

Bland Göteborgs elever i årskurs 8 anser 93 procent att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra. I Östra Göteborg är siffran 84 procent, vilken är det lägsta för staden.

Ungdomsbrottslighet i Göteborg

Tonåren är den period i livet som det är vanligast att begå brott. De flesta ungdomar har någon gång begått brott vid något enstaka tillfälle, i åldern 13-17 år. Ofta handlar det om snatteri. Mycket få ungdomar har begått brott flera gånger.

Vanligaste anmälda brotten bland unga

De vanligaste anmälda brotten i Göteborg där den misstänkte är under 18 år är:

  • Våldsbrott.
  • Stöld eller snatterier i butik.
  • Narkotikabrott.

Källa: polisens anmälningsstatistik.

Varför begår unga brott?

Det finns olika forskningsteorier om varför ungdomar begår brott, till exempel:

  • Strainteorin. Teorin handlar om hur ungdomar använder kriminalitet för att hantera stress och frustration.
  • Teorin om sociala band. Teorin lyfter fram hur svaga sociala band som bristande anknytning till föräldrar eller problem i skolan skapar en negativ utveckling.
  • Inlärt beteende. Teorin utgår från att brottslighet är ett inlärt beteende och att ungdomar som begår brott ofta umgås med andra som delar samma normsystem.

Om du vill veta mer om ungdomsbrottslighet i Göteborg kan du ta del av rapporten Brott och trygghet - ungdomsbrottslighet i Göteborg (2016). Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet och polisen i Storgöteborg.

Mer i Nationella trygghetsundersökningen

Du som vill veta mer om brott och trygghet i Sverige kan ta del av Nationella trygghetsundersökningen. Undersökningen görs av Brottsförebyggande rådet varje år över hela landet. Befolkningen får svara på frågor om till exempel:

  • utsatthet för brott
  • trygghet
  • förtroende för rättsväsendet

Nationella trygghetsundersökningen gör det möjligt att studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten faktiskt anmälts till polisen. Den ger också en bild av människors upplevelse av otrygghet. Sedan år 2006 genomförs undersökningen genom telefonintervjuer och via enkäter.

Totalt svarar ungefär 20 000 personer varje år. Bortfallet brukar vara cirka 40 procent.

Göteborgs Stads trygghetsarbete

Läs om hur Göteborgs Stad arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten här: Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Göteborgs Stad samverkar till exempel med polisen enligt en modell som kallas Trygg i Göteborg.

Filer och dokument