Temporära bostäder

Fastighetskontoret har fått i uppdrag av fastighetsnämnden att ta fram temporära bostäder. Målgruppen för bostäderna är nyanlända.

Utöver Göteborgs Stads arbete med temporära bostäder har olika privata byggaktörer ansökt om bygglov för bostäder till nyanlända. Dessa bostäder och privata initiativ kommunicerar inte Göteborgs Stad. I dessa fall ligger ansvaret hos respektive byggaktör. De bostäder för nyanlända som Göteborgs Stad planerar är endast de temporära bostäder som du kan läsa mera om nedan.

Utöver detta har Älvstranden Utveckling ett uppdrag att bygga temporära bostäder för nyanlända, studenter och företag i Frihamnen.

Här kan du läsa mer om Älvstrandens uppdrag.

Alla ansökningar om bygglov som kommer in till stadsbyggnadskontoret är en allmän handling,som går att ta del av i stadsbyggnadskontorets kundtjänst på Köpmansgatan 20, våning 3, vardagar kl 8-16.30.

Inga temporära bostäder i Masthugget, Kärralund och Lemmingvallen

Tidigare har fastighetsnämnden godkänt Kärralundsvallen, Lemmingvallen och Masthuggskajen som platser där temporära bostäder kan byggas. På nämndens sammanträde den 25 september beslutade man att meddela Förvaltnings AB Framtiden att arbetena med förberedelser för temporära bostäder vid Masthuggskajen, Kärralundsvallen och ett område väster om Lemmingvallen avbryts. Ansökan om bygglov för temporära bostäder på dessa platser kommer att återkallas.

Fastighetsnämnden beslutade att, för tillfället, inte anvisa fler platser för temporära bostäder

Göteborgs Stad har genom ett intensivt arbete och i ett brett perspektiv funnit boendelösningar av olika slag för de nyanlända som kom till Göteborg under 2016.
I dagsläget pågår arbete för att möjliggöra 700 temporära bostäder. Kontorets bedömning är att dessa bostäder kan vara färdigställda med början först under slutet av 2017 och under 2018. De temporära bostäderna är därför inte den primära lösningen för de nyanlända som kommer till Göteborg under 2017. De 700 temporära bostäder som nu planeras kommer ändå att vara viktiga för att tillgodose behoven kommande år och för att kunna avveckla mer tillfälliga boendelösningar.

Hur ser fördelningen ut för mottagandet av nyanlända bland stadsdelarna i Göteborg?

Stadsdel 2015 Jan-sep 2016 Totalt 2015-sept 2016
Angered 710 537 1247
Askim-Frölunda-Högsbo 113 162 275
Centrum 74 101 175
Lundby 173 167 340
Majorna-Linné 89 104 193
Norra Hisingen 236 218 454
Västra Göteborg 164 113 277
Västra Hisingen 314 258 572
Örgryte-Härlanda 87 118 205
Östra Göteborg 529 477 1006
Uppgift saknas 17 18 35
Göteborg totalt 2506 2273 4779

Under 2016 anvisas 880 nyanlända till Göteborg.
2017 kommer cirka 1400 och 2018 cirka 400-500 nya göteborgare.

Fastighetsnämnden godkänner Masthuggsparkeringen

På nämndens sammanträde den 12 december togs beslutet att godkända den föreslagna platsen Masthuggsparkeringen. Platsen lämnas nu över till Framtiden Byggutveckling som utreder den vidare och därefter gör en bedömning om en bygglovsansökan ska lämnas in eller inte. För att få bygga temporära bostäder krävs ett tidsbegränsat bygglov som byggnadsnämnden tar beslut om.
Ambitionen är att 150- 200 bostäder ska byggas. De temporära bostäderna beräknas att byggas på den delen av ytan där inga permanenta bostäder ska byggas under de första etapperna av utvecklingen för Masthuggsområdet. Arbete med en detaljplan pågår för området, den beräknas vara klar under 2018.


Lexby och Hovgården är två nya förslag till temporära bostäder – en går vidare till fastighetsnämnden

Fastighetskontoret tittar på två platser för temporära bostäder i Torslanda. Den ena är Lexby och den andra är Hovgården vid Kongahällavägen. Endast en av platserna kommer att föreslås till fastighetsnämnden den 6 februari 2017.

Innan en plats bebyggs måste fastighetsnämnden godkänna den och därefter måste byggnadsnämnden besluta om tidsbegränsat bygglov. Hovgården måste utredas mer, först därefter görs en bedömning om den går vidare till fastighetsnämnden.

Här hittar du frågor och svar om de föreslagna platserna i Torslanda

Platser som godkänts av fastighetsnämnden för temporära bostäder

Askimsviken

Här är fastighetskontorets bedömning till varför platsen är lämplig:
Här är fastighetskontorets bedömning till varför platsen är lämplig:De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. För området Askimsviken föreslår fastighetskontoret att bygglov ska sökas för en del av området närmast infarten. Fastighetskontorets rekommenderar att man bygger en mindre bostadsbebyggelse. Askimsviken har fått bygglov av byggnadsnämnden.

Björkekärrsplan

Här är fastighetskontorets bedömning till varför platsen är lämplig:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Den utredning för platsen som fastighetskontoret gjort visar att en tillfart till området går att tas fram.
Framtiden Byggutveckling har beslutat att inte lämna in bygglovsansökan för Björkekärrsplan.

Fridkullagatan

Här är fastighetskontorets bedömning till varför platsen är lämplig:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder.

Framtiden Byggutveckling har beslutat att inte lämna in bygglovsansökan för Fridkullagatan.

Kärralundsvallen

Här är fastighetskontorets bedömning till varför platsen är lämplig:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Bostäderna föreslås placeras i nära anslutning till Wingårdsgatan. Fastighetskontoret rekommenderar att man bygger ett mindre antal bostäder. Framtiden Byggutveckling har lämnat in bygglovsansökan för Kärralundsvallen.

Lilla Glasmästaregatan

Här är fastighetskontorets bedömning till varför platsen är lämplig:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder.

Framtiden Byggutveckling har beslutat att inte lämna in bygglovsansökan för Lilla Glasmästaregatan.

Lilleby camping - mellanboende

Här är fastighetskontorets bedömning till varför platsen är lämplig:
Lilleby camping kommer att vara ett så kallat mellanboende, en plats man bor på i väntan på en mer permanent bostad. Avtalet för Lilleby gäller ett år från och med 1 oktober 2016.

Frågor och svar om mellanboendet på Lilleby camping

Väster om Lemmingvallen

Här är fastighetskontorets bedömning till varför platsen är lämplig:
De tekniska förutsättningarna är goda för byggnation av temporära bostäder. Fastighetskontoret rekommenderar att man bygger ett mindre antal bostäder. Framtiden Byggutveckling har lämnat in en bygglovsansökan.

Den fortsatta processen

De platser som godkänts i fastighetsnämnden går vidare till Framtiden Byggutveckling, som är det bolag inom Göteborgs Stad som ansöker om bygglov (tidsbegränsat bygglov). De i sin tur lämnar in sin ansökan till stadsbyggnadskontoret och då inleds en bygglovsprocess. Under bygglovsprocessen kontaktar stadsbyggnadskontoret berörda sakägare, eftersom man enligt plan- och bygglagen (PBL) måste höra dem. Med berörda sakägare menas i första hand angränsade fastighetsägare och boende. Det kan även vara organisationer eller företag som är aktiva i närheten av den föreslagna platsen som bygglovsansökan berör. Som boende i området till en föreslagen plats är man inte, enligt PBL, en berörd sakägare. Framtiden beräknar att lämna in sin första ansökan till stadsbyggnadskontoret i slutet av augusti.

Bygglovsprocessen beräknas ta 8-10 veckor och sedan tas ärendet upp till byggnadsnämnden för beslut. Stadsbyggnadskontoret lämnar en översikt över inkomna synpunkter till byggnadsnämnden så att politikerna får information om vad medborgarna anser om förslaget. Sedan tar byggnadsnämnden beslut om man ska ge tidsbegränsat bygglov för varje plats. När bygglovet godkänts av nämnden kan Göteborgs Stad (Framtiden AB) börja bygga bostäderna, även om beslutet överklagas.

Tjänsteutlåtande om temporära bostäder

TU till fastighetsnämnden 2016-05-16

TU till fastighetsnämnden 2016-04-25

TU till fastighetsnämnden 2016-03-21

Här kan du läsa mer om uppdraget för ett jämlikt Göteborg

Fler permanenta bostäder

Utöver att hitta platser för temporära bostäder fortsätter Göteborgs Stad arbetet med att skapa förutsättningar för fler permanenta bostäder för unga vuxna, studenter, bostadslösa och övriga medborgare.

Filmupptagningar från informationsmöten om temporära bostäder

Efter att Göteborgs Stad presenterat de 12 första förslagen på platser, hölls informationsmöten i respektive berörd stadsdel. Ett möte i varje stadsdel direktsändes via webb-TV. På Göteborgs Stads Youtube kan du ta del av mötena.

Trygghet och säkerhet

Så arbetar social resursförvaltning med säkerheten kring boenden för ensamkommande unga.

Möjlighet att överklaga

Som granne med närhet till en föreslagen plats, finns möjlighet att överklaga de temporära byggloven. Observera att det inte går att överklaga någon föreslagen plats förrän bygglov är inskickat.