Ansvar för flyktingmottagande

Migrationsverket har det stora ansvaret för personer som söker asyl. En nyanländ person som har fått uppehållstillstånd kan bosätta sig i eller bli anvisad till en kommun.

Asylsökande

Utländska medborgare som vill söka asyl i Sverige ansöker om detta på Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar för att handlägga ansökan och besluta om uppehållstillstånd.

Asylsökande individer och familjer omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA) som reglerar rätten till dagersättning, särskilt bidrag och logi. Bistånd till asylsökande vuxna och familjer är inget kommunalt uppdrag, med undantag för ensamkommande barn där kommunerna har ett särskilt ansvar.

De flesta asylsökande som bor i Göteborg medan de väntar på beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket, gör det i så kallat eget boende (EBO). De har på egen hand löst sitt boende under asyltiden, till exempel genom att bo inneboende hos någon. För övriga asylsökande ansvarar Migrationsverket för att ordna anläggningsboende (ABO). Sedan den 1 juli 2020 kan inte asylsökande bo EBO i alla områden i Göteborg med bibehållen dagersättning från Migrationsverket. För att få reda på om en adress är begränsad för egenbosättning finns det en funktion på Migrationsverkets hemsida som informerar om det.

Asylsökande som vistas i kommunen har rätt att ta del av viss kommunal service. Barn under 18 år har rätt att gå i skola och förskola och både barn och vuxna har tillgång till bibliotek, kulturhus samt idrotts- och simhallar.

Antalet asylsökande i Sverige och Göteborg varierar kraftigt genom tiderna beroende på omvärldsfaktorer som krig och konflikter, på vilka möjliga flyktvägar som finns och på gällande utlänningslagstiftning.

Nyanlända med uppehållstillstånd 

Asylsökande individer som beviljas uppehållstillstånd i Sverige, kan antingen anvisas till en kommun enligt bosättningslagen, eller välja att själva hitta en bostad och folkbokföra sig i en kommun. Nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas enligt bosättningslagen är kommunerna skyldiga att erbjuda boende. Nyanlända som bosätter sig på egen hand har ett eget ansvar att ordna bostad. I gruppen anvisade enligt bosättningslagen ingår dels individer som bott på anläggningsboende under asyltiden men också kvotflyktingar som tas ut av FN:s flyktingorgan UNHCR och som Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd innan de reser till Sverige. Som nyanlända räknas också anhöriga som får uppehållstillstånd på anknytningsskäl till någon som har beviljats asyl under de senaste sex åren.

Nyanlända som får uppehållstillstånd och anvisas till eller bosätter sig i en kommun, folkbokför sig och blir kommuninvånare med samma rätt till kommunal service som övriga bosatta i kommunen. Kommunens uppdrag vad gäller nyanlända är mottagande av anvisade enligt bosättningslagen, ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsersättning och att erbjuda samhällsorientering samt sfi och övrig vuxenutbildning. I övrigt gäller samma kommunala service som för övriga kommuninvånare, såsom förskola och skola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och kommunens utbud av kultur och fritid.

Nyanlända vuxna kan delta i etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen under en tvåårsperiod. Programmet kan omfatta sfi (svenska för invandrare), kurs i samhällsorientering, validering, praktik och andra utbildningar. 

Ensamkommande barn och unga 

Som ensamkommande barn räknas de minderåriga barn som anländer till Sverige utan vårdnadshavare för att ansöka om asyl eller som kvotflyktingar. Den kommun där barnet först ger sig till känna blir ankomstkommun och ansvarar för att ordna boende för barnet tills Migrationsverket anvisar en kommun som ska ta över ansvaret.

Anvisningskommunen ansvarar sedan för att barnet får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende, utse en god man samt se till att barnet erbjuds skolundervisning. Ensamkommande barn som anvisas till Göteborg tas emot inom socialtjänsten i stadsdelarna som utreder behov och beslutar om placering. Placeringen kan vara i familjehem, i anknytningsfamiljehem, på hvb eller på stödboende, antingen stadens egna boenden eller hos en annan aktör.

Unga vuxna över 18 år som mottagits som ensamkommande barn benämns ensamkommande unga. Om ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd som minderårigt, har kommunen barnet anvisats till ett fortsatt ansvar för den unges etablering och för att tillgodose fortsatta behov av stöd.

Ensamkommande barn som söker asyl och blir myndiga innan de har fått ett beslut om uppehållstillstånd, är asylsökande vuxna och kommunens ansvar för mottagande och boende upphör. Migrationsverket har enligt LMA i uppdrag att erbjuda asylsökande vuxna boende, vilket innebär att asylsökande unga som blir 18 år har möjlighet att flytta till anläggningsboende eller att hitta eget boende på samma sätt som övriga asylsökande vuxna.

Hur många flyktingar kommer till Göteborg? 

Se aktuell statistik på Migrationsverkets webbsida