Bostäder till nyanlända

Från och med 1 mars 2016 gäller Bosättningslagen. Detta innebär att för de personer som fått uppehållstillstånd och är anvisade till Göteborg har staden en skyldighet att ordna en bostad.

 I Göteborg finns idag en stor bostadsbrist och för att lösa bostäder till de som anvisas enligt bosättningslagen arbetar vi med olika lösningar: mellanboenden, genomgångsbostäder och fler permanenta bostäder. 

Mellanboenden

Ett mellanboende är en boendelösning för en kortare period i väntan på en genomgångsbostad. Ofta består boendet av rum med tillgång till delade gemensamhetsutrymmen så som kök och badrum.
Generellt sett är ett mellanboende 3-4 månader men både längre och kortare tidsperioder förekommer också.

Genomgångsbostäder

En genomgångsbostad består oftast av en lägenhet i befintligt hyresrättsbestånd. Fastighetskontoret har skrivit avtal med kommunägda Framtidenkoncernen och privata fastighetsägare i Göteborg om att lägenheter i respektive bostadsaktörs befintliga bestånd ska frigöras för nyanlända.  För alla genomgångsbostäder skrivs ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och fastighetskontoret där kontoret går in som hyresvärd för att i sin tur hyra ut bostaden i andra hand. Hyresgästen får bo upp till fyra år i genomgångsbostaden, fem år för barnfamiljer. Under denna tid kräver staden att hyresgästen själv söker en permanent bostad på ordinarie bostadsmarknad och står i kö på Boplats. Staden stöttar i att söka bostad med   informationsinsatser och boendecoachning.

Temporära bostäder

Temporära bostäder kan stå på plats mellan 10-15 år och byggs med tidsbegränsade bygglov. Göteborgs Stad har via Framtidenkoncernen byggt, temporära bostäder i Askimsviken. För den nyanlände gäller samma villkor som i övriga genomgångsbostäder, att man får bo i lägenheten i fyra år, för barnfamiljer fem år, och förutsätts under denna tid aktivt söka egen, permanent bostad på ordinarie bostadsmarknad.

Fler permanenta bostäder

Göteborgs Stad jobbar hela tiden för att på olika sätt möjliggöra fler permanenta bostäder i Göteborg. 
Hur många bostäder som planeras att färdigställas hittar du på sidan statistik om bostadsbyggande

  

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om Bosättningslagen

Har du ytterligare frågor om hur staden arbetar med bosättningslagen kan du mejla in din fråga till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se