Om vårdnad, boende, umgänge

För många barn och vuxna innebär separationen en kris och då kan det ibland vara svårt för föräldrar att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån ger föräldrar information, råd och stöd i att hitta ett samarbete kring barnen.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni ansöka om att skriva avtal på familjerättsbyrån. Det är Familjerättsbyrån som godkänner avtalet och ni ansöker hos oss om att få komma och skriva avtal. Läs om hur ni gör på sidan Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge.

Om ni inte är överens

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna lösningar som är bäst för barnen. Skilsmässan eller separationen i sig är inte det som skadar barn i ett längre perspektiv, utan det är om konflikterna får fortgå på ett sätt som barnen drabbas av som det skadar barn.

Familjerättsbyrån erbjuder samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrar att hitta samarbete kring barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta. Samarbetssamtalen är kostnadsfria och sker under sekretess.

Ni kan också vända er till tingsrätten. Tingsrätten ger då vanligtvis Familjerättsbyrån i uppdrag att göra en utredning kring vårdnad, boende och umgänge för att kunna fatta beslut om vad som blir bäst för barnet.

Hur går en vårdnadsutredning till?

Vi pratar med er föräldrar

Vi på familjerättsbyrån inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör även hembesök när barnet är hemma. 

Här kan du lyssna till hur domstolsprocessen vid en vårdnadsutredning går till. Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist

Vi pratar med barnet 

Utredningens syfte är att ansvarig utredare ska lämna förslag till domstolen vad man tror blir bäst för barnet. Barnet är huvudpersonen i en vårdnadstvist och därför är det viktigt att barnet får information och får komma till tals. Därför har vi som rutin att samtala med barnet. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

Vi pratar med personer omkring barnet

Vi pratar också med personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi även registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

Utredningen ser till barnets behov

Under utredningen bedömer vi bland annat

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen
  • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
  • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver 
  • er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet själv och vilka behov barnet har i form av stabilitet, skolgång och utbildning.

Ni får läsa utredningen

Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av.

För barn: en film som visar hur det går till när du träffar oss

Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och bråkar med varandra om det. Filmen visar hur vi på Familjerättsbyrån i Göteborg hjälper dig och dina föräldrar när dina föräldrar vänt sig till domstolen.

För barn: en film som visar hur det går till när du träffar oss.

Filmen är textad.