Socialtjänstlagen

Din rätt till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg genom socialkontoret, socialtjänsten styrs av socialtjänstlagen, SoL.

Vad handlar socialtjänstlagen om?

Socialtjänstlagen handlar om vilken hjälp du kan få i form av ekonomiskt bistånd eller annan vård och omsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt. Socialtjänstlagen beskriver också vad kommunen måste göra.

Du har rätt att överklaga ett beslut

Om socialtjänsten delvis eller helt avslår din ansökan om bistånd, ska du i samband med beslutet få skriftlig information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Läs mer om att överklaga beslut.

Vilket stöd kan du få från socialtjänsten?

Hjälpen som du kan få från socialtjänsten kallas bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en skälig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Biståndet omfattar till exempel äldreomsorg, missbruksvård, barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd. Det är kommunen som sköter socialtjänsten och varje kommun bestämmer hur deras socialtjänst ska utformas.

Rätt att ansöka om stöd

Du har rätt att ansöka om stöd från socialtjänsten var du än befinner dig i landet.

Det finns inga begränsningar i socialtjänstlagen kring vad en enskild person kan ansöka om för typ av bistånd. En ansökan kan vara både muntlig eller skriftlig. Om du behöver hjälp att formulera din ansökan kan du få hjälp av socialtjänsten.

Det är den enskildes behov som avgör om bistånd ska beviljas och hur det i så fall ska utformas. För att få en bild av vilka behov som finns görs en utredning. Ett bistånd enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet.

Så här går en utredning till

Stödet du får ska vara av bra kvalitet, det ska utföras av en person som har utbildning och erfarenhet av socialt arbete.

Socialsekreteraren är skyldig att dokumentera det ni pratar om och kommer överens om. Du har rätt att läsa och får en kopia av allt som skrivs om dig.

All personal har tystnadsplikt

Alla som jobbar i socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får prata om dig och din situation med någon annan, utan din tillåtelse.

Socialtjänsten får inte heller lämna ut dokumentation om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv samtycker till att socialtjänsten får göra det. Men ibland kan socialtjänsten vara tvungen att lämna ut dokumentation, till exempel om polisen begär det.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper

De grupperna är:

  • barn och ungdomar,
  • människor med missbruksproblem,
  • äldre människor,
  • människor med funktionsnedsättning,
  • människor som vårdar en anhörig,
  • brottsoffer.