Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Uppdraget kan variera beroende på vilket behov av hjälp du har. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Uppdraget består av tre delar

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens/förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Bevaka rätt

Att bevaka din rätt betyder att den gode mannen/förvaltaren ska bevaka dina rättigheter gentemot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att gode mannen/förvaltaren ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Det kan också handla om att bevaka din rätt i samband med att din bostad måste säljas.

Förvalta egendom

Att förvalta din egendom betyder till exempel att den gode mannen/förvaltaren ska se till att dina räkningar blir betalda och att du löpande får fickpengar.

Sörja för person

Sörja för person betyder att den gode mannen/förvaltaren ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor, till exempel att delta i vårdplaneringar. Det handlar här om att gode mannen/förvaltaren ska försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt.

Är det alltid gode mannen/förvaltaren som ska utföra alla uppgifter?

Nej, det är inte alltid den gode mannen/förvaltaren som ska utföra alla åtgärder för dig. En god mans/förvaltares uppgift är i stället att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Det ingår till exempel inte i en god mans/förvaltares uppdrag att ta hand om städning eller att göra matinköp.

Möjlighet att ingå avtal

Om du får en god man behåller du din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika avtal och att du kan bestämma hur dina pengar ska användas. En god man kan alltså inte hindra dig från att till exempel ingå avtal av olika slag eller från att du själv hanterar dina pengar. Det är dock viktigt att du samarbetar med den gode mannen och inte gör saker med dina tillgångar utan att informera den gode mannen.

Om du i stället får en förvaltare förlorar du din rättshandlingsförmåga. Du kan alltså inte längre ingå olika avtal och inte heller bestämma över dina pengar.

Kan ett godmanskap eller förvaltarskap upphöra?

Ett godmanskap ska upphöra om huvudmannen inte längre vill ha en god man. Det är tingsrätten som beslutar om detta.

Ett förvaltarskap ska endast upphöra om det är tydligt att det inte längre är nödvändigt. I vissa fall leder det till att huvudmannen i stället får en god man om det finns behov av det. Även i dessa fall är det tingsrätten som fattar beslut.

Vill du ansöka om att godmanskapet eller förvaltarskapet för dig ska upphöra vänder du dig till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i.

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt och till stor del ideellt uppdrag som ger dig rätt till ett visst arvode. Arvodet bestäms av överförmyndaren som vid bedömningen utgår från uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Arvodet betalas ut en gång per år i efterskott.

Vad krävs för att bli god man?

I föräldrabalken sägs att du ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Konkret innebär detta bland annat att du inte får ha några betalningsanmärkningar och att du inte har blivit dömd för någon brottslighet. Det krävs också att du är ordningsam och har ett gott ekonomiskt sinnelag, att du har ett sunt förnuft och ett gott omdöme samt att du har förmåga att engagera dig för andra människor. Självklart krävs också att du kan avsätta tid för dina uppdrag som god man eller förvaltare.

Överförmyndarverksamheten kontrollerar samtliga personer som vill bli god man så de inte förekommer i polisens belastningsregister, i socialtjänstens register eller har några betalningsanmärkningar.

Ålderspolicy

Överförmyndarnämnden har beslutat att som utgångspunkt inte erbjuda nya uppdrag till personer som fyllt 70 år. Om det finns särskilda skäl kan dock undantag göras. Ett sådant skäl kan till exempel vara att vederbörande har föreslagits till god man av huvudmannen eller av någon annan som ansökt om god man. Vidare kan undantag göras om vederbörande är känd hos överförmyndarverksamheten som en duglig god man och att överförmyndarverksamheten bedömer att vederbörande kan klara av ytterligare uppdrag trots att 70-årsgränsen passerats.

Krävs utbildning?

Ja, i Göteborg finns ett utbildningskrav för alla som vill bli god man eller förvaltare för en utomstående person. Detta krav uppfylls genom att du genomför någon av de utbildningar riktade till personer som vill bli god man som flera studieförbund och andra anordnare ordnar varje år.

Information om godmansutbildningar finner du på sidan "Vill du bli god man".

Anhöriga eller närstående som god man

Som anhörig kan man vara god man eller förvaltare för en släkting. En anhörig god man eller förvaltare måste självklart uppfylla de grundläggande lämplighetskraven som beskrivs ovan, dock ställs inget kurskrav. Om man inte genomgått någon godmansutbildning får man som anhörig istället utföra ett skriftligt kunskapstest. Testet återspeglar de uppgifter som en god man ställs inför i sitt uppdrag och innehåller bland annat en redovisningsövning.

Om den enskilde själv önskar en viss person som god man görs alltid en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall.

I de fall som den enskilde förstår vad saken gäller krävs också alltid ett skriftligt samtycke från honom eller henne till att just den föreslagna personen utses som god man.