Boende via socialtjänsten

I Göteborgs Stad finns det flera boenden för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i din stadsdel om du är i akut behov av boende.

De tio stadsdelarna i Göteborg ansvarar för att i ett akut läge erbjuda sina invånare tillfälligt tak över huvudet. Stadsdelarna köper boendeplatser från Social resursförvaltnings boendeverksamhet, eller andra aktörer. Social resursförvaltning har 30 boenden med cirka 1 100 platser för personer som av olika anledningar inte kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden.

Personalen på boendena ger stöd och motiverar till förändring. De har utbildning i metoder som motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande och återfallsprevention.

Du som boende har en kontaktpersonal. Tillsammans med din handläggare från socialtjänsten gör ni en plan där det står vad du har för mål och vad du vill ha för stöd.

Akutboenden

Alma

Alma är ett akutboende för kvinnor från 21 år som saknar boende och som har missbruk, psykisk och/eller social problematik.

Läs mer om Alma

Storås akutboende

Storås akutboende är ett boende för dig som lever i hemlöshet och som behöver hjälp att hitta vägar ut ur hemlösheten.

Målet med boendet är att du ska få förutsättningar så att du klarar av ett långsiktigt och självständigt boende.

Nya Tillfället

Akutboendet Tillfället är ett boende för dig som lever i hemlöshet och som behöver hjälp att hitta vägar ut ur hemlösheten.

Målet med boendet är att du ska få förutsättningar så att du klarar av ett långsiktigt och självständigt boende

För barnfamiljer

Familjeboendet

Familjeboendet har slagits ihop med Kvinnoverksamheten, se Kvinnoverksamheten/Familjeboendet

Jourboende för barnfamiljer

Svalebo och Kållebo är två jourboenden för barnfamiljer utan psykiska eller sociala svårigheter som har svårt att få ett boende på den öppna bostadsmarknaden.

Du och din familj bor i egna möblerade rum. Under boendetiden får ni stöd i att söka lägenhet. Målet är att du och din familj så snabbt som möjligt komma vidare till ett eget mer självständigt boende.

För kvinnor

Alma

Alma är ett akutboende för kvinnor från 21 år som saknar boende och som har missbruk, psykisk och/eller social problematik. På Alma är det tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger, men vi kan stödja dig i arbetet att bli fri från alkohol och droger.

Läs mer om Alma

Kvinnoboendet Ella

Kvinnoboendet Ella är ett drogfritt boende för dig som är kvinna, lever i hemlöshet och är 21 år och uppåt. Boendet består av tre delar med olika grad av stöd:

  • motivationsboende för kvinnor som har behov av mycket stöd
  • träningsboende med förstärkt tillsyn
  • Träningslägenheter

Målen med boendet är att du på sikt ska få ett självständigt och fungerande boende

Kvinnoverksamheten/Familjeboendet

Kvinnoverksamheten/Familjeboendet har tre olika typer av boenden. Dessa tre är: Jourboende (för våldsutsatta), träningslägenhet och referenslägenhet.

Gemensamt för de tre är att de vänder sig till kvinnor/familjer som inte har någon bostad. Alla tre boendeformerna är nyktra och drogfria. Vi tar emot minderåriga barn i alla boendeformerna.

För jourboendet är målet att lösa den svåra situationen så fort som möjligt, det vill säga erbjuda en tillfällig bostad. Boendetiden är max sex månader.

För träningslägenheten är målet att ge stöd i boendet och att skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt.

För referensboendet är målet att öka förmågan att klara av att bo på egen hand. Boendetiden varierar men är ofta drygt tolv månader. Under den tiden ska personen ansvara för att betala hyra, hemförsäkring och inte få några anmälningar om att ha stört andra.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar

Alelyckans stöd- och habiliteringsboende

Boendet Alelyckan är ett boende för dig som är bostadslös, har en psykisk funktionsnedsättning, med eller utan missbruk. Du ska vara motiverad att bli fri från ditt missbruk och därför bör du inte vara inne i ett pågående missbruk vid när du flyttar in.

Målet med boendet är att du ska få den tid som behövs för att din livssituation ska bli stabil. Det innebär att du ska få det stöd du behöver för att kunna sköta och bo i en lägenhet, betala din hyra och inte störa grannar.

August Barks gata, stöd- och habiliteringsboende

August Barks gata, stöd- och habiliterings-boende, är ett boende för dig som är bostadslös, har en psykisk funktionsnedsättning och ett pågående missbruk.

Målet med boendet är att du ska få den tid som behövs för att din livssituation ska bli stabil. Det innebär att du ska få det stöd du behöver för att kunna sköta och bo i en lägenhet, betala din hyra och inte störa grannar.

Kungsladugårdsteamets stöd- och habiliteringsboende

Kungsladugårdsteamet är ett drogfritt boende som i första hand vänder sig till dig som vårdas enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Målet med boendet är att du ska få individuellt stöd till ett så självständigt liv som möjligt. Stödet utgår ifrån dina behov och resurser så att du kan utveckla din förmåga att bo själv och få en ökad livskvalitet. Detta kan på sikt leda till att du får en egen bostad.

Rävebergsvägens stöd- och habiliteringsboende

Rävebergsvägens stöd- och habiliteringsboende är ett boende för dig som är bostadslös, har en psykisk funktionsnedsättning och någon typ av missbruk.

Målet med boendet är att du ska få den tid som behövs för att din livssituation ska bli stabil. Det innebär att du ska få det stöd du behöver för att kunna sköta och bo i en lägenhet, betala din hyra och inte störa grannar.

Änggårdsteamets stöd- och habiliteringsboende

Änggårdsteamets stöd-och habiliteringsboende är ett drogfritt boende för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Målet med boendet är att skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt för dig. Stödet utgår ifrån dina behov och resurser så att du kan utveckla din förmåga att bo själv och få en ökad livskvalitet. Detta kan på sikt leda till att du får en egen bostad.

För unga vuxna

Aröds ungdomsboende

Aröds ungdomsboende är ett drogfritt boende för dig som är 18-25 år och i akut behov av bostad.

Ett mål är att erbjuda dig ett tillfälligt boende i väntan på en lösning på lång sikt. Ett annat är att vi under tiden som du bor hos oss ska ta reda på hur du klarar att bo på egen hand och hur du tar hand om din lägenhet. Ännu ett mål är att öka din självständighet med hjälp av dina egna förmågor och personalens stöd.

Änggårdens ungdomsboende och Bia ungdomsboende

Änggårdens ungdomsboende och Bia är stödboende för unga vuxna mellan 18-21 år samt tränings- och referensboende för unga vuxna 21-25 år.

Vi ger dig stöd inom ett eller flera livsområden. Det kan vara att träna upp din boendeförmåga, din kunskap om hur samhället fungerar, men också hjälp att hitta sysselsättning eller socialt sammanhang. Boendet är drogfritt.

Du behöver klara av att bo i en egen lägenhet, på så sätt att du sover själv och i huvudsak har kontakt med personal vid planerade träffar.

För äldre med missbruk

Bergsjöhöjds boende

Bergsjöhöjd är ett boende för dig som är över 50 år, har ett aktivt alkoholmissbruk och behöver ett långsiktigt boende med omvårdnads-och omsorgsinsatser.

Målet med boendet är att du ska få ett långsiktigt boende med individuellt utformat stöd för att få ökad livskvalitet i vardagen.

Kallebäcks boende

Kallebäck är ett boende för dig som är över 50 år, har ett aktivt alkoholmissbruk och behöver ett långsiktigt boende med omvårdnads-och omsorgsinsatser.

Målet med boendet är att du ska få ett långsiktigt boende med individuellt utformat stöd för att få ökad livskvalitet i vardagen.

Långsiktiga boenden

Bautastensgatans långsiktiga boende

Bautastensgatans långsiktiga boende är ett boende för dig som har en psykosocial problematik och ett missbruk.

Målet med boendet är att du ska behålla och på sikt förstärka din förmåga till eget boende.

Grimmereds och Långedrags långsiktiga boenden

Grimmereds och Långedrags långsiktiga boenden är boenden för dig som har en psykosocial problematik och missbruk.

Målet med boendet är att du ska få ett långsiktigt, lugnt och tryggt boende här. Med det som grund ska du så långt som möjligt klara ett självständigt boende i lägenhet.

Gula villorna/Gamlestadens integrerade boende (GIB)

Gula villornas och Gamlestadens långsiktiga boende är boende för dig som har ett missbruk men som trots det lever ett ganska självständigt liv.

Målet med boendet är att du ska klara av att bo i en lägenhet på egen hand. För att nå det målet kommer du att få regelbundet stöd av personalen på boendet. Du kommer också att få stöd så att du blir motiverad att minska ditt missbruk.

Oxhagsgatans långsiktiga boende

Oxhagsgatans långsiktiga boende är ett boende för dig som har ett missbruk men som trots det lever ett ganska självständigt liv och som strävar efter att kontrollera och minska sin psykosociala problematik och ditt missbruk så mycket som möjligt.

Målet med boendet är att du ska behålla och på sikt förstärka din förmåga till eget boende.

Solängens långsiktiga boende

Solängens långsiktiga boende är ett boende för dig som har en psykosocial problematik med ett missbruk.

Målet med boendet är att du ska behålla och på sikt förstärka din förmåga till eget boende.

Träningsboenden

Tränings- och referensboendet Hisingen

Tränings- och referensboendet Hisingen är ett boende för dig som är över 25 år som inte har egen bostad och som vill ha boendereferenser. För att kunna få en har du en social problematik, och du kan ha haft ett missbruk. Boendet vänder sig också till par i samma ålder och situation. Det finns också möjlighet att ta emot umgängesbarn här.

Målet med boendet är att du med personalens stöd ska stärkas så att du kan leva drogfritt och bo i en lägenhet på egen hand. Under tiden här har du möjlighet att få boende referenser så att du på sikt kan skaffa dig ett kontrakt på en lägenhet.

Tränings- och referensboendet Nordost

Tränings- och referensboendet Nordost är ett boende för dig som är över 25 år som inte har egen bostad och som vill ha boendereferenser. För att kunna få en har du en social problematik, och du kan ha haft ett missbruk. Boendet vänder sig också till par i samma ålder och situation. Det finns också möjlighet att ta emot umgängesbarn här.

Målet är att du med personalens stöd ska stärkas så att du kan leva drogfritt och bo i en lägenhet på egen hand. Under tiden här har du möjlighet att få boendereferenser så att du på sikt kan skaffa dig ett kontrakt på en lägenhet.Tränings- och referensboendet Lantvärn

Träningsboendet Ängabo

Träningsboendet Ängabo är ett boende med utökat stöd till dig som är över 21 år och inte har egen bostad. För att kunna få en plats har du någon form av psykosocial problematik och/eller missbruksproblematik, och vi erbjuder individanpassat stöd i bostaden, måltider (halvpension) samt bemannat dagtid och sittande bevakning nattetid alla dagar i veckan.

Målet med boendet är att du med personalens stöd ska bibehålla eller stärka din förmåga att bo i en lägenhet på egen hand. I vissa av våra lägenheter kan du få referenser så att du på sikt kan få ett eget boende.