Dispens från parkeringsbestämmelse

Det är möjligt att få dispens från en parkeringsbestämmelse, till exempel föreskrifter om stannande och parkering. Gemensamt för bestämmelserna är att de måste vara beslutade av Göteborgs Stad. Du kan inte få dispens från något som är reglerat i lag.

Generell information om dispenser

Dispens från lokala trafikföreskrifter (till exempel föreskrifter om stannande och parkering) kan beviljas om det du vill uppnå med ansökan inte kan nås på annat sätt, det vill säga om alternativ saknas. Dispensen måste avse en mycket liten och avgränsad grupp och det måste finnas synnerliga skäl. Dispens kan inte ges om trafiksäkerheten äventyras eller om medför för stor olägenhet.

Dispens kan utfärdas för enskilda tillfällen eller en sammanhängande period om högst ett år. Dispens beviljas för den kortaste sträcka och/eller kortaste tid som krävs för ändamålet.

Avgift 300 kronor per dispens.

Ansökan

Ansökan om dispens att framföra och/eller uppställa fordon