Regler för att parkera med nyttoparkering

Här kan du läsa regler och villkor för nyttoparkeringstillstånd.

Villkor för nyttoparkeringstillstånd

Tillståndet gäller för fri parkering under högst två timmar i följd på plats som är avgiftsbelagd  eller där parkering är tillåten under kortare tid än två timmar.

Ditt parkeringstillstånd gäller endast på gator och parkeringsplatser som är allmän platsmark inom Göteborgs kommun under måndag till lördag klockan 07.00-19.00. (I undantagsfall kan giltighet under andra tider beviljas.)

Övriga upplysningar

  • Ett nyttoparkeringstillstånd utfärdas för ett år i taget. För kortare tid kan ett tillfälligt nyttoparkeringstillstånd beviljas för upp till 30 arbetsdagar.
  • Placera nyttoparkeringstillståndet i original så att texten är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.
  • Meddela stadsmiljöförvaltningen omgående när någon förändring sker av gällande förutsättning för tillståndet (till exempel byte av bil).
  • Företaget (tillståndshavaren) ska underrätta föraren om gällande villkor, giltighet och undantag.
  • Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark där parkeringen regleras av fastighetsägaren till exempel Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag. En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.

Ansök om tillstånd här

OBS! Ansök om nytt tillstånd minst tre veckor innan det gamla går ut.