Regler för nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal

Här kan du läsa om vem som får tillstånd och vilka regler som gäller för att få använda tillståndet.

Vem får tillstånd

 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Rehabenheter med hembesök
 • Distriktssköterskornas jourverksamhet
 • Trygghetsjourer inom socialtjänsten
 • Jourverksamhet, inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg
 • Boendestöd med missbrukspatrullerna

Regler för att använda tillståndet

 • Placera nyttoparkeringstillståndet i original så att texten är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta. 
 • Meddela trafikkontoret omgående när någon förändring sker av gällande förutsättning för tillståndet (till exempel byte av bil). 
 • Företaget (tillståndshavaren) ska underrätta föraren om gällande villkor, giltighet och undantag. 
 • Förkommet eller stulet tillstånd ersätts normalt inte.

Giltighet

Tillståndet gäller med begränsning av nedanstående undantag på gator och parkeringsplatser som är allmän platsmark inom Göteborgs kommun dygnet runt. Uppställning får endast ske under högst två timmar i följd på plats där parkering under kortare tid än två timmar är tillåten. Uppställning får även ske på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala avgift under högst två timmar i följd. Uppställning får även ske, under högst 2 timmar i följd, där parkeringsförbud enligt Lokal Trafikföreskrift råder.

Tillståndet gäller även på avgiftsbelagda parkeringsplatser på tomtmark, i högst två timmar utan att betala avgift, som förvaltas av Göteborgs Stads Parkerings AB, P-bolaget. Om sökande har särskilda skäl kan efter särskild prövning uppställning medges i tre timmar. I ansökan ska anges sökandens grunder för uppställning i tre timmar. Tillstånd ges för ett år i taget.

Undantag

Uppställning med åberopande av tillståndet får ej ske där förbud att stanna råder. Motsvarande gäller på gårdsgata eller inom vändzon, lastzon, taxizon, bokbusszon eller annan specialzon samt för uppställningsplats som anvisats för visst fordon eller visst slag av trafikantgrupp.

Undvik att parkera då det är parkeringsförbud för att gatan ska städas.

Tillståndet omfattar inte parkering på tomtmark.

Vad är tomtmark?

Alla civilrättsligt reglerade parkeringsplatser är på tomtmark. En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.
OBS! Vissa gator är enskilda, alltså tomtmark!

Tips! Blir du osäker? Titta på biljettmaskinen. Biljettmaskinerna på allmän mark, där du får parkera, har ett färgat klistermärke på sidan med bokstaven A eller någon av siffrorna 1-7.

Ansök om nytt tillstånd i tid

Ansök om nytt tillstånd minst tre veckor innan det gamla går ut.