Regler för boendeparkering

Med ett boendeparkeringstillstånd kan du mot en fast avgift parkera inom ett givet område men utan att vara garanterad en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ. Vid anläggningsarbete, till exempel gatuarbete, kan antalet tillgängliga platser tillfälligt minska.

Du kan ansöka om boendeparkering när som helst under året. Avgifterna gäller hela månaden oavsett när under månaden du vill att ditt tillstånd ska börja gälla. Har du inte önskat startdatum på din ansökan eller om startdatumet inte ligger inom handläggningstiden får du det datum vi beviljar din ansökan som startdatum på ditt boendeparkeringstillstånd.

Ansökan kan inte behandlas innan folkbokföringsadress och/eller uppgift om registrerad ägare till fordonet trätt i kraft.

Vad är boendeparkeringstillstånd?

Boendeparkeringstillstånd är ett undantag från parkeringsreglerna som innebär att boende med parkeringstillstånd får stå på gatan till en reducerad avgift (i Trafikförordningen, SFS1998:1276, ges kommuner möjlighet att om det behövs bevilja undantag för boende i ett visst område).

Kontrollera om du kan få en boendeparkering

Det finns inte boendeparkeringar i hela staden. Vill du veta om det finns en boendeparkering där du bor kan du gå in på tjänsten Kontrollera boendeparkering. Du kan också kontakta vår kundservice.

Vem kan ansöka om boendeparkering?

Den som är folkbokförd på en behörig adress och som äger eller har ett förmånsbeskattat tjänstefordon kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Nedan följer en detaljerad lista på vad som gäller.

 1. Du ska ha fyllt 18 år.
 2. Du måste stå som registrerad ägare till fordonet i Vägtrafikregistret. Med fordon menas personbil, lätt lastbil och MC.
 3. Du måste vara folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde.
 4. Du som studerar eller arbetar tillfälligt i Göteborg men är folkbokförd på en annan adress, kan i vissa fall få ett boendeparkeringstillstånd under en begränsad tid. Då krävs att du kan visa upp intyg i form av ett hyresavtal, studieintyg eller anställningsavtal samt är registrerad ägare till fordonet som du ansöker för.
 5. Är du anställd eller firmatecknare och har ett tjänstefordon bifogar du en lönespecifikation där det framgår att du har bilförmån och/eller ett tjänstebilsintyg utfärdat på din arbetsgivares brevpapper med logotyp och kontaktuppgifter. Intyget ska innehålla ditt namn och personnummer, fordonets registreringsnummer och om du förmånsbeskattas för fordonet. Intyget ska vara undertecknat av en behörig person på företaget.
 6.  Intyg behövs för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag.
 7. För utländska fordon ska en kopia på registreringsbeviset bifogas ansökan.

Krav på fordonet

 • Fordonet ska vara i trafik
 • Fordonet får väga maximalt 3,5 ton
 • Fordonet får inte ha körförbud.

Man beviljas endast ett tillstånd per person.

När gäller boendeparkeringstillståndet?

Följ alltid gällande skyltsättning där du parkerar:

 • Parkering är tillåten dygnet runt vid skyltning med områdesbokstav och taxa.
 • Fordonet får stå kvar på samma plats högst 14 dagar i följd.
 • Vid skyltning med områdesbokstav, taxa och ett ”n” (innebär att man får parkera nattetid) är parkering tillåten vardagar från klockan 18.00 till klockan 09.00 påföljande vardag samt dag före söndag och helgdag från klockan 15.00 till klockan 09.00 påföljande vardag  på ”blå tilläggstavla” till exempel ”Boende V5n”.
 • Tillståndet gäller inte på platser eller tider då det är parkeringsförbud, till exempel för väghållning vissa veckodagar eller tillfälligt förbud för exempelvis vägarbete.

Var gäller boendeparkeringstillståndet?

 • Varje boendeparkeringsområde har en unik områdesbokstav.
 • Tillståndet gäller endast på skyltsatta parkeringsplatser och gatusträckor inom ett boendeparkeringsområde. Skyltarna är märkta med samma bokstav samt samma eller högre taxenummer som du har beviljats. Boendeparkering med taxa 5 gäller till exempel även på platser med taxa 6 och 7 inom ditt område.

Skyltar

Här följer några exempel på skyltar för boendeparkering med förklaringar.


Parkeringstillståndets giltighetstid

Parkeringstillståndet gäller tills vidare under förutsättning att betalningen inkommit i tid och att villkoren för boendeparkering uppfylls. 

Vad kostar boendeparkeringen?

Taxan på en boendeparkering kan variera mellan 4 och 9. I ansökan anger du vilken taxa du önskar för ditt parkeringstillstånd. Om du inte angett önskad taxa i din ansökan utfärdas tillståndet med högsta taxan i ditt boendeområde. Vill du ändra taxan kan du göra det själv på Göteborgs stads hemsida, i tjänsten ”Hantera ditt boendeparkeringstillstånd” eller kontakta vår kundtjänst.

Taxan framgår av skylten på gatan, det kan finnas flera taxor inom samma boendeparkeringsområde.

Priserna nedan gäller från 1 januari 2022.

Taxa

Avgift per månad*

Boendeområde

4

760

C, M

5

625

M, S, V, Ö, H

6

520

S, V, Ö, H

7

400

S, V, Ö, H

8

310


9

230

G, L, K, Ä

* = kronor inklusive moms.

Taxorna justeras årligen, senaste justeringen skedde 2022-01-01.

Om du vill ändra din taxa till kommande månad kan du göra det via e-tjänsten eller kontakta en handläggare.

Taxorna för boendeparkering höjs 2023

Från 1 januari 2023 gäller nya taxor för boendeparkering. I tabellen nedan kan du se vilka taxor som gäller under 2023.

Taxa Avgift per månad 2022* Avgift per månad 2023* Total höjning
4 760 860 100
5 625 710 85
6 520 590 70
7 400 455 55
8 310 350 40
9 230 260 30
* = kronor inklusive moms.

Betalningsvillkor

Avgifterna gäller hela månaden oavsett när under månaden du startar ditt tillstånd. Betalningen för tillståndet ska vara trafikkontoret tillhanda senast den 27:e varje månad. Om betalningen är så sen att ärendet går till inkasso sägs ditt tillstånd upp och upphör helt att gälla.

Om du vill ha ett nytt boendeparkeringstillstånd måste du ansöka på nytt och genomgå en förnyad prövning.

Du kan kontrollera statusen på ditt parkeringstillstånd på Göteborgs stads hemsida via tjänsten ”Hantera parkeringstillstånd” eller kontakta vår kundtjänst.

Tillståndet är digitalt

Boendeparkeringstillståndet är digitalt. Parkeringstillståndet gäller från att du fått beslut på att det är beviljat. Beslutet sker via e-post eller brev. Parkeringsvakterna läser av din registreringsskylt och får omedelbart besked om ditt tillstånd är giltigt/aktivt eller inte.

Byta fordon

Du kan själv göra fordonsbyte på sidan Hantera ditt boendeparkeringstillstånd. Om du inte har möjlighet till detta kontakta trafikkontoret. Först när du har fått en bekräftelse på bytet från trafikkontoret börjar ditt nya boendeparkeringstillstånd gälla och du kan börja parkera på boendeparkeringsplatser.

OBS: Om du vill byta till ett annat fordon igen - eller tillbaka till det första - måste du vänta tills första vardagen efter byte nummer ett. Detta för att bytet ska registreras på trafikkontoret. Du kan alltså inte byta från fordon A till fordon B fredag kväll och sedan byta tillbaka från fordon B till A samma vecka. Då har inte det första bytet hunnit registreras.

Uppehåll/paus i parkeringstillståndet

Du kan tillfälligt avaktivera (pausa) ditt boendeparkeringstillstånd under högst tre kalendermånader.   Administrera det själv genom Göteborgs stads hemsida via tjänsten ”Hantera ditt boendeparkeringstillstånd” eller via våra övriga kanaler, se längst ner på sidan. Du kan inte ändra eller bryta en paus.

Tillfälligt boendeparkeringstillstånd

När du har bilen på verkstad kan du få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd för en lånebil eller hyrbil. Om bilen är inlämnad på service eller reparation i mer än 14 dagar eller under upprepade tillfällen vill vi ha ett intyg från din verkstad. För att få ett tillfälligt boendekort måste du kontakta handläggare.

Uppsägning

Om du vill att tillståndet ska upphöra att gälla måste du säga upp det. Du är betalningsskyldig för tillstånd som inte har sagts upp. Uppsägning ska göras skriftligt (via e-tjänsten ”mina parkeringstillstånd och dispenser”, brev till trafikkontoret, eller mail till parkering@trafikkontoret.goteborg.se) senast sista vardagen i månaden för att tillståndet inte ska vara giltigt månaden efter. Observera att du är betalningsskyldig för boendeparkeringen tills du eller trafikkontoret har sagt upp den. Ditt tillstånd kan sägas upp av trafikkontoret om inte villkoren för boendeparkering uppfylls. Betalning av boendeparkering avser alltid hela kalender-månader, oavsett när under månaden tillståndet börjar eller slutar gälla.

Ansök

Här kan du ansöka via vår e-tjänst eller via blankett. Handläggningstiden är cirka en vecka om du söker via blankett. Ansökan kan inte behandlas innan folkbokföringsadressen trätt i kraft.

Ditt parkeringstillstånd gäller från och med det datum som framgår av bekräftelsen du får på att ditt parkeringstillstånd är beviljat. Bekräftelsen skickas via e-post, har du inte angivit mejladress får du den via brev.

Kontakt

Telefon till kundtjänst 031-365 00 00

E-post: parkering@trafikkontoret.goteborg.se

Tjänster

Regler för boendeparkeringstillstånd i utskriftsformat

Frågor och svar

 • Vi har fått information om att det blir färre boendeparkeringsplatser Berör det mitt område?


  Svar: De Boendeområden som påverkas mest är område C, M och S.  (Se karta)

  I C-området försvinner bland annat 55 platser på Sankt Eriksgatan (oklart exakt när) men även plaster runt Rosenlund påverkas.

  I M-området är det främst i Hagaområdet.

  I S-området är det området kring Korsvägen som påverkas.

 • Vem har tagit beslut om att vissa parkeringar ska bort?

  Svar: Göteborg genomgår just nu den största infrastruktursatsning på många år. Konsekvenserna under byggtid blir bland annat att vissa parkeringar försvinner. 

  Staden kommer att växa och utvecklas till en grön och nära storstad under resan dit får vi räkna med något längre gångväg mellan bil och målpunkt
   

 • Hur håller jag mig informerad?


  Vi kommer att hålla Goteborg.se uppdaterad och för dig som bor i ett byggområde, kommer du att få mer detaljerad information av de projektet som bygger i ditt område.

  Information om arbeten på stadens gator hittar du på goteborg.se/vagarbeten

  Trafikinformation hittar du också på Trafiken.nu/goteborg

 • Får jag lägre kostnad för min boendeparkering nu när det finns något färre platser?

  Svar: Kostnaden för din boendeparkering förändras inte. Vi tar bort vissa platser inom vissa områden men det finns platser på andra ställen i området. Du kan få vara beredd på att gå lite längre än tidigare till din bil
 • Finns det ersättningsparkeringar framtagna?

  Svar: Arbetet med att ta fram ersättning platser pågår men alla kommer inte att kunna ersättas.
  I de områden där platser försvinner kan man få man var beredd på att behöva parkera något längre från sin bostad.