Regler för boendeparkering

Parkeringstillståndet för boendeparkering ger dig möjlighet att parkera på gatumark inom det område där du bor.

Vad är boendeparkeringstillstånd?

Boendeparkeringstillstånd är ett undantag från parkeringsreglerna. I Trafikförordningen, SFS1998:1276, ges kommuner möjlighet att om det behövs bevilja undantag för boende i ett visst område.

Med boendeparkering kan du mot en fast avgift få parkera inom ett givet område. 

Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ.

Gränserna för boendeparkeringsområdena är inte exakta. Även om din gata ligger i området är det inte säkert att den fastighet du bor i är behörig till boendeparkering. Vid anläggningsarbete, till exempel gatuarbete, kan antalet tillgängliga platser tillfälligt minska.

Fullständiga regler för boendeparkeringstillstånd

Vem kan ansöka om parkeringstillstånd för boende?

Om du beviljas ett boendeparkeringstillstånd eller inte beror på vilken gata du bor och ibland även vilken fastighet du bor i på den aktuella gatan.

Om du vill få reda på vad som gäller för din fastighet kan du använda tjänsten Kontrollera boendeparkering eller kontakta kundtjänst för boendeparke­ringen på telefon 031-365 00 00.

 • Tillståndet kan endast sökas av personer som fyllt 18 år.
 • Tillstånd gäller endast för fordon i trafik. Med fordon menas personbil, lätt lastbil och MC.
 • Endast ett tillstånd per person kan beviljas.
 • Du måste vara folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde.
 • Du ska stå som registrerad ägare till fordonet i Vägtrafik-registret. För utländska fordon ska kopia på registreringsbevis bifogas ansökan.
 • Fordonet får ha en maximalvikt på 3,5 ton.
 • Anställd, med förmånsbeskattat tjänstefordon, likställs med eget innehav av fordon.
  Bifoga en lönespecifikation där det framgår att du har bilförmån samt ett tjänstebilsintyg utfärdat på din arbetsgivares brevpapper med logotyp och kontaktuppgifter. Intyget ska innehålla uppgifter om dig som sökande, fordonet och om du förmånsbeskattas för fordonet. Intyget ska vara underskrivet av behörig person på företaget. Intyg behövs även för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag.
 • Firmatecknare bifogar kopia från Bolagsverket samt underlag om bilförmån
 • Om du är studerande eller tillfälligt arbetande i Göteborg, har eget fordon, men en annan folkbokföringsadress kan du i vissa fall söka boendeparkeringstillstånd. Intyg i form av hyresavtal samt studieintyg eller anställningsavtal krävs.

Var och när gäller boendeparkeringstillstånd?

 • Uppställning gäller högst 14 dagar i följd.
 • Varje boendeparkeringsområde har en unik områdes­bokstav.
 • Tillståndet gäller endast på särskilt skyltsatta parkeringsplat­ser och gatusträckor inom boendeparkeringsområdet. Dessa är märkta med samma bokstav samt samma eller högre taxenummer som den du har beviljats.
 • Boendeparkering med taxa 5  gäller till exempel även på platser med taxa 6, och 7
 • Parkering är tillåten dygnet runt vid skyltning med områdes­bokstav och taxa. Till exempel taxa V 5.
 • Parkering är tillåten vardagar från klockan 18.00 till klockan 09.00 påföljande dag samt dag före söndag och helgdag från klockan 15.00 till klockan 09.00 påföljande vardag om inget annat anges vid skyltning med områdesbokstav, taxa och ett ”n” på ”blå tilläggstavla” till exempel ”Boende V5n”.
 • Om parkeringsförbud råder på platsen, till exempel för sopning vissa veckodagar eller tillfälligt förbud för till exempel vägar­bete, gäller inte tillståndet.
 • Parkeringstillståndet förnyas månadsvis, utan ny ansökan (din första ansökan betraktas som en stående ansökan, du behöver inte skicka ny ansökan varje månad) under förutsätt­ning att din betalning av tidigare beviljad/utnyttjad boendepar­kering har kommit till kommunen senast på förfallodatumet. Se mer under rubriken Betalningsvillkor.

Vad kostar boendeparkering?

I boendeparkeringsområdena kan taxan variera mellan 4 och 9. Om du inte angett önskad taxa i din ansökan utfärdas tillstånd med högsta taxan i ditt boendeområde. Om du vill ändra taxa på ditt tillstånd kan du göra det själv i tjänsten Hantera ditt boendeparkeringstillstånd eller ring kundtjänst 031-365 00 00 för mer hjälp.

Taxa Avgift per månad år 2021, inklusive moms
4 725 kronor
5 595 kronor
6 495 kronor
7 380 kronor
8 295 kronor
9 220 kronor


Område Taxa
C 4
M 4, 5
S 5, 6, 7
V 5, 6, 7
Ö 5, 6, 7
H 5, 6, 7
G 9
L 9
K 9
Ä 9

Avgifterna gäller hel månad oavsett när under månaden ditt tillstånd börjar gälla eller avslutas.

Exempel på skyltar boendeparkering

Ansök om boendeparkering

När alla villkor är uppfyllda och din ansökan är godkänd kan du börja använda parkeringstillståndet. Det gäller från det datum som står i mejlet du får från trafikkontoret.

Här kan du ansöka via datorn.

 • Ansökan kan inte behandlas innan folkbokföringsadress och/eller uppgift om registrerad ägare till fordonet trätt i kraft.
 • Fordonet måste vara i trafik.
 • Handläggningstiden är cirka en vecka.

Betalningsvillkor

Betalningen ska vara Trafikkontoret tillhanda senast den 27:e varje månad.

Om betalning inte sker i tid avaktiveras tillståndet tillfälligt. Det kan ta upp till fem arbetsdagar för ett tillstånd att aktiveras igen efter att betalning skett. Du kan inte använda din boendeparkering förrän tillståndet är aktivt igen. Kontrollera status på ditt parkeringstillstånd på Göteborgs stads hemsida (www.goteborg.se), tjänsten Hantera ditt boendeparkeringstillstånd eller ring vår kundtjänst (031-365 00 00) för mer hjälp.

Om din betalning är så sen att ärendet går till inkasso sägs ditt tillstånd upp och upphör helt att gälla. Om du vill ha ett nytt boendeparkeringstillstånd måste du sända ny ansökan för förnyad prövning.

Tillståndet förnyas löpande utan ny ansökan under förutsättning att redan beviljad/utnyttjad boendeparkeringsavgift har betalats senast på förfallodatumet.

Byta bil

Du kan själv göra fordonsbyte på sidan Hantera ditt boendeparkeringstillstånd
Om du inte har möjlighet till detta kontakta trafikkontoret.

När du har fått ett mail från trafikkontoret om att ditt nya boendeparkeringstillstånd gäller, kan du börja parkera på boendeparkeringsplatser.

Från juni 2018 är boendeparkeringstillståndet dekallöst. Det innebär att du inte får någon ny dekal med streckkod - parkeringsvakterna läser av din registreringsskylt. 

OBS: Om du vill byta till ett annat fordon igen - eller tillbaka till det första - måste du vänta tills första vardagen efter byte nummer ett. Detta för att bytet ska registreras på trafikkontoret.

Du kan alltså inte byta från fordon A till fordon B fredag kväll och sedan byta tillbaka från fordon B till A samma vecka. Då har inte det första bytet hunnit registreras.

Uppehåll/paus

Du kan tillfälligt avaktivera (pausa) ditt boendeparkeringstillstånd under en, två eller högst tre kalendermånader. Administrera det själv genom Göteborgs stads hemsida (www.goteborg.se), tjänsten Hantera ditt boendeparkeringstillstånd eller ring vår kundtjänst (031-365 00 00) för mer hjälp.

Tillfälligt boendeparkeringstillstånd

När du har bilen på verkstad kan du få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd för en lånebil eller hyrbil. Om bilen är inlämnad på service eller reparation i mer än 14 dagar eller under upprepade tillfällen vill vi ha ett intyg från din verkstad.

Uppsägning

Om du vill att tillståndet ska sluta att gälla måste du säga upp det. Du är betalningsskyldig för tillstånd som inte har sagts upp. Uppsägning ska göras senast sista vardagen i månaden för att tillståndet inte ska vara giltigt månaden efter.

Uppsägning ska göras skriftligt - via e-tjänsten Hantera ditt boendeparkeringstillstånd, brev till Trafikkontoret, eller e-post till parkering@trafikkontoret.goteborg.se - senast sista vardagen i månaden för att tillståndet inte ska vara giltigt månaden efter.

Ditt tillstånd kan komma att sägas upp av trafikkontoret om inte villkoren för boendeparkering uppfylls.

Observera att du är betalningsskyldig för boendeparkeringen tills du eller trafikkontoret har sagt upp den. Betalning av boendeparkering avser alltid hela kalendermånader, oavsett när under månaden tillståndet börjar eller slutar gälla.

Tillstånd utan dekal - dekallöst

Din betalning styr om du har en giltig boendeparkering.

Boendeparkeringstillståndet är digitalt.

Ditt parkeringstillstånd gäller från att du fått bekräftelse att ditt parkeringstillstånd är beviljat - de flesta får svaret i sin e-post, andra med brev.

Parkeringsvakterna läser av din registreringsskylt och får omedelbart besked om ett tillstånd är giltigt/aktivt eller inte.

Frågor och svar

 • Vi har fått information om att det blir färre boendeparkeringsplatser Berör det mitt område?


  Svar: De Boendeområden som påverkas mest är område C, M och S.  (Se karta)

  I C-området försvinner bland annat 55 platser på Sankt Eriksgatan (oklart exakt när) men även plaster runt Rosenlund påverkas.

  I M-området är det främst i Hagaområdet.

  I S-området är det området kring Korsvägen som påverkas.

 • Vem har tagit beslut om att vissa parkeringar ska bort?

  Svar: Göteborg genomgår just nu den största infrastruktursatsning på många år. Konsekvenserna under byggtid blir bland annat att vissa parkeringar försvinner. 

  Staden kommer att växa och utvecklas till en grön och nära storstad under resan dit får vi räkna med något längre gångväg mellan bil och målpunkt
   

 • Hur håller jag mig informerad?


  Vi kommer att hålla Goteborg.se uppdaterad och för dig som bor i ett byggområde, kommer du att få mer detaljerad information av de projektet som bygger i ditt område.

  Information om arbeten på stadens gator finner du på goteborg.se/vagarbeten

  Trafikinformation hittar du också på Trafiken.nu/goteborg

 • Får jag lägre kostnad för min boendeparkering nu när det finns något färre platser?

  Svar: Kostnaden för din boendeparkering förändras inte. Vi tar bort vissa platser inom vissa områden men det finns platser på andra ställen i området. Du kan få vara beredd på att gå lite längre än tidigare till din bil
 • Finns det ersättningsparkeringar framtagna?

  Svar: Arbetet med att ta fram ersättning platser pågår men alla kommer inte att kunna ersättas.
  I de områden där platser försvinner kan man få man var beredd på att behöva parkera något längre från sin bostad.