Göteborgs parkeringspolicy

Göteborgs parkeringspolicy ska ange inriktningen för hur de förändrade förutsättningarna för parkering ska hanteras och hur tillgängligheten till olika delar av staden ska ordnas genom parkering. Policyn ska medverka till att trafiksystemet genom parkeringen stöder den stadsutveckling som anges i kommunens budget och översiktsplan. Kommunfullmäktige beslutade om parkeringspolicyn 2009.

Göteborg står inför stora förändringar, staden förtätas, marken används effektivare och samhällsplaneringen utvecklas i riktning mot hållbarhet. Samtidigt har efterfrågan på parkering ökat genom att människor med högre inkomster och anspråk flyttar in i innerstaden. Klimatfrågan sätter fokus på dagens livsmönster i ett långsiktigt perspektiv.

Parkeringspolicyn är framtagen på uppdrag av Byggnadsnämnden och Trafiknämnden, i samverkan med Parkeringsbolaget, Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen.

Parkeringspolicyn godkändes av Byggnadsnämnden, Trafiknämnden och Parkeringsbolaget våren 2009. Byggnadsnämnden beslöt även att översända förslaget till Kommunfullmäktige för antagande. Miljönämnden beslutade att ställa sig bakom parkeringspolicyn maj 2009.

Kommunfullmäktige antog parkeringspolicyn 2009-10-08.

Göteborgs Stads parkeringspolicy