Felparkering

Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas. Du kan också få betala en avgift om du parkerat fel. Avgiften varierar beroende på hur allvarlig felparkeringen är. Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.

Vad har du fått för avgift?

Det finns två olika typer av det som i vardagligt tal kallas för parkeringsböter; kontrollavgift och felparkeringsavgift. Vilken avgift du fått och varför du fått den står på den lapp som fästs på din vindruta. Anledningen till att det finns olika typer av felparkeringsavgift och kontrollavgift är att det är olika lagar som styr beroende på var du har parkerat.

Felparkeringsavgift

En felparkeringsavgift får du om du bryter mot bestämmelser i trafikförordningen eller mot lokala föreskrifter för hur du får stanna eller parkera ditt fordon. Det kan till exempel vara om du handla om att du fått en avgift för att ha stannat för nära ett övergångsställe.

Om du fått en felparkeringsavgift innebär det att du måste betala en avgift på mellan 600 och 1100 kronor. Du måste betala avgiften, även om du tycker att den är fel och bestrider (överklagar) den. Om du får rätt efter att du överklagat, betalas pengarna tillbaka.

Kontrollavgift

En kontrollavgift får du om du bryter mot förbud mot parkering eller villkor för parkering som bestämts av markägaren. För sådana avgifter gäller lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Markägaren kan vara privat, men också statlig eller kommunal. Vid infarten visar ett vägmärke vad som gäller. På en tilläggstavla står det vem som övervakar parkeringsreglerna och telefonnumret till detta bolag.

Om du fått en kontrollavgift kan det bero på att du inte har haft en giltig biljett eller att biljetten inte har varit väl synlig. Du kan läsa mer om kontrollavgiften på Parkering Göteborgs hemsida.

Om du vill invända mot kontrollavgiften för en felparkering på mark som Göteborgs Stads Parkering AB övervakar kan du invända mot kontrollavgiften via formuläret på deras hemsida.

Felparkeringsavgifter

  • 600 kronor om avgift inte är betald eller tillåten parkeringstid överskridits
  • 850 kronor om bilen ställts där det är förbud att parkera
  • 1100 kronor om det råder förbud att stanna och parkera på platsen
  • 1100 kronor vid allvarliga felparkeringar, till exempel plats för rörelsehindrade

Det finns även några undantag från dessa avgifter.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stora avgifterna ska vara. Regeringen bestämmer den högsta avgiften.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om betalningsvillkor och kontonummer.

Parkeringsövervakning

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå tre mål: trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Göteborgs Stad har inga egna parkeringsvakter. Istället utförs uppdraget av upphandlade entreprenörer. Entreprenörerna får betalt för de timmar de övervakar parkeringar. Parkeringsvakterna får ingen provision.

Överklaga parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning, det vi i dagligt tal kallar parkeringsbot, kan du överklaga. På baksidan av parkeringsanmärkningen står hur du ska göra. Det är viktigt att du betalar i tid även om du överklagar. Om du får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen med blankett på Polisens webbplats.

Skicka blanketten till polismyndigheten på den adress som står på parkeringsanmärkningen. Du kan även skicka den via e-post till polisen: registrator.vast@polisen.se Kom ihåg att ange felparkeringsavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat.

Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden. Annars avvisas din anmälan.

Om du inte ägde bilen när parkeringsavgiften utfärdades kontaktar du Transportstyrelsen. Du hittar mer information om ägaruppgifter på Transportstyrelsens webbplats.

Om du vill ha hjälp med överklagan av andra typer av kontrollavgifter kan du kontakta Konsumentrådgivningen.

Frågor om parkering

Har du frågor om parkering? Prata med parkeringsvakterna. De är duktiga på parkeringsreglerna och deras uppgift är att hjälpa dig. Du kan även ringa Göteborgs Stad på telefon 031-774 37 00 om du vill veta mer om parkeringsregler.