Till sidans huvudinnehåll

Våldsbejakande extremism


Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få. Du kan också läsa om hur Göteborgs Stad arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Du som är orolig för någon

Är du orolig för att en anhörig eller någon du känner ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig för någon som redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Kontakta ett socialkontor för att få stöd.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism handlar om att använda våld för att nå ideologiska mål. En person som ägnar sig åt våldsbejakande extremism använder våld eller uppmuntrar andra till våld för att nå målen. Personen accepterar inte en demokratisk samhällsordning.

Det finns tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige idag:

 • våldsbejakande islamistisk extremism
 • våldsbejakandevit makt-miljö
 • våldsbejakande autonom miljö

Om någon är på väg att dras in i en våldsbejakande extremistiskmiljö kallas det ibland att personen är på väg att bli radikaliserad.

Så jobbar socialtjänsten med våldsbejakande extremism

Socialtjänsten har ansvar för att personer får stöd och hjälp som dom behöver. Det gäller också personer som riskerar att dras in i eller är involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer. Det är inte personens åsikter som ska kunna leda till insatser från socialtjänsten. Det är behovet av skydd och stöd till följd av att personen är eller har varit involverad i våldsbejakande extremism. Socialtjänstens insatser beror på behov och ålder.

Barn och unga

Om ett barn eller en ungdom riskerar dras in i våldsbejakande extremism arbetar socialtjänsten med samma frågor som vid andra utredningar:

 • Har barnet eller ungdomen behov av skydd eller stöd?
 • Hur kan det behovet tillgodoses?

Finns det tecken hos barn eller ungdomar?

Det finns ingen särskild "profil" som pekar ut barn eller ungdomar som dras till våldsbejakande extremism, men föräldrar eller andra kan vara uppmärksamma om barnet eller ungdomen:

 • Ändrar intressen, utseende och använder symboler för våldsbejakande idéer och organisationer.
 • Umgås medpersoner som är kända för extremism.
 • Inte accepterar andras åsikter och använder uttryck med "vi och dom" eller hatretorik.
 • Använder hot och våld. Begår hatbrott.

Vuxna

Socialtjänstens insatser till vuxna bygger på frivillighet. Målet är att hindra vuxna från destruktiva aktiviteter. Socialtjänsten ska ge stöd till personen för att kunna leva ett självständigt liv. I arbetet tittar socialtjänsten på hela den sociala miljön. Det handlar om familj, relationer, arbete, bostad och möjlighet att integreras i samhället. Det är viktigt att titta på flera områden. Polisen utreder om en person har begått ett brott eller inte.

Att lämna en våldsbejakande miljö

Orsakerna till att en person vill lämna en våldsbejakande miljö kan vara lika komplexa som anledningarna till att man en gång drogs in.

Det kan till exempel handla om:

 • Den våldsbejakande gruppen inte fyller behoven längre.
 • Att påtryckningar, hot och våld blir för påfrestande.
 • Det uppstår besvikelse på ledare och vänner i gruppen.
 • Samhället förändras och den våldsbejakande gruppen får lägre attraktionskraft.

Ofta är det många saker tillsammans som gör att personen till slut lämnar miljön. Det kan vara möjligheten till ett nytt arbete, nytt umgänge eller en ny partner. Du som vill lämna en våldsbejakande miljö kan kontakta ett socialkontor i din stadsdel.

Resursteam vid radikalisering och våldsbejakande extremism, Stadenövergripande uppdrag Göteborg

Vill du hoppa av från en våldsbejakande extremistisk miljö? Eller är du anhörig och är orolig för att någon finns i riskzonen för att radikaliseras eller dras in i en sluten eller extremistisk livsstil? Vi erbjuder information, råd och stöd till personer anhöriga samt konsultativt och koordinerande stöd till personal inom förskola, skola och socialtjänst.

Tel. Koordinator: 031-367 90 97

Förebyggande arbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad arbetar förebyggande för att personer inte ska dras in i våldsbejakande extremism.

Samarbete med polisen

Göteborgs Stad samarbetar med polisen i arbetet mot våldsbejakande extremism. Varje lokalpolisområde och stadsdel arbetar med att titta på vilka problem som finns lokalt. I vissa stadsdelar är problemen med våldsbejakande islamistisk extremism större, medan andra har mer problem med vit makt-miljöer. De lokala problembilderna är viktiga för att sätta in rätt åtgärder. Modellen som används i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Göteborg kallas Trygg i Göteborg.

Lägesbild över radikalisering i Göteborg

I februari 2018 presenterade Social resursförvaltning en lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. Lägesbilden visade hur radikaliseringen och våldsbejakande extremismen kan ta sig uttryck i staden. Det förekommer till exempel propagandaspridning på flera offentliga platser och försök att rekryteraungdomar.

Plan mot våldsbejakande extremism

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige i september 2016.

Våldsbejakande extremism - tre frågor till samordnaren

I filmen berättar Zan Jankovski som är planeringsledare mot våldsbejakande extremism om de samtal som han brukar få.

Kontakta socialkontoret i din stadsdel

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta socialkontoret i stadsdelen där du bor.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}