Till sidans huvudinnehåll

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet


Göteborgs Stad arbetar tillsammans med flera statliga myndigheter mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.

Göteborgs Stad har en centralt belägen funktion som arbetar mot organiserad brottslighet genom bland annat samverkan. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet är ett nätverk av 12 samverkande myndigheter som leds från stadsledningskontoret genom avdelningen Trygghet och samhälle.

Kunskapscentrums uppdrag är att ta initiativ till, samt stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum arbetar även långsiktigt och strukturellt genom att försvåra för kriminell verksamhet och otillåten påverkan.

Kommuner och myndigheter samarbetar mot brottslighet

Göteborgs Stad samarbetar med: 

Polismyndigheten Region Väst 
Västra Götalandsregionen
Skatteverket
Ekobrottsmyndigheten
Kronofogden 
Kriminalvården
Åklagarmyndigheten 
Säkerhetspolisen
Tullverket 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen

De brottsbekämpande myndigheterna ansvarar för att utreda brott och lagföra individer. Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ansvarar för att slå sönder infrastrukturen för den organiserade brottsligheten med hjälp av administrativa åtgärder.

Avsiktsförklaring

Som grund för Kunskapscentrums uppdrag finns en avsiktsförklaring där medverkande myndigheter givit Kunskapscentrum i uppdrag att vara samverkande part. I avsiktsförklaringen förklaras syftet med myndighetssamverkan. 

Avsiktsförklaring för kunskapscentrum för organiserad brottslighet - textdokument

Avsiktsförklaring för kunskapscentrum mot organiserad brottslighet - broschyr

Verksamhetsberättelse

För år 2022 har en verksamhetsberättelse tagits fram.

Verksamhetsberättelse Organiserad brottslighet 2022

Göteborgs Stad arbetar för närvarande inom fyra områden

Arbetet med att stärka demokratin ingår i samtliga områden. Om en tjänsteperson som till exempel en bygglovsinspektör eller upphandlare kan påverkas i sin tjänsteutövning genom hot eller våld, kan det innebära ett hot mot demokratin.

Avhoppare och brottsoffer

Det kan handla om brottsoffer, exempelvis näringsidkare, som utsatts för hot och våld, eller avhoppare från organiserad brottslighet som behöver hjälp att starta upp ett nytt liv.

Motarbeta ekonomisk brottslighet

Inom Göteborgs Stad finns många värden som kriminella kan omsätta till pengar och som möjliggör brottslig verksamhet. Exempel på områden som är förenade med risker är:

 • Direktupphandling
 • Tillståndsgivning
 • Tillgång till lokaler
 • Olika former av bidrag och stöd

Hur kan oseriös näringsverksamhet se ut?

Genom att åsidosätta lagar och regler och hitta kryphål snedvrider oseriösa leverantörer konkurrensen. De kan utnyttja både sin personal och välfärdssystemen för att få ett lägre kostnadsläge. Det handlar ofta om att betala svarta löner, skapa låglönelösningar eller utnyttja arbetskraften genom att inte följa reglering kring semester och arbetstid. De kan slarva med att följa arbetsmiljölagstiftningen och sparar därmed in merkostnader i form av skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder. Det kan också vara fråga om bristfälligheter när tjänsten utförs, genom att tjänsten inte håller den kvalitet som utlovats eller i vissa fall inte levereras.

Olika riskfaktorer

Det finns olika riskfaktorer för att bli utsatt för ekonomisk brottslighet. De generellt största riskfaktorerna inom en kommun är att befintliga riktlinjer och rutiner inte används i kontrollarbetet och kritiska skeenden.

De oseriösa leverantörerna är ofta mycket bra på att snabbt kunna svara upp på ett behov hos beställaren. Detta gäller framförallt möjlighet att tillhandahålla personal. Men det kan också vara en situation som uppkommit hastigt till följd av ett krisläge.

Vilka effekter finns det av kontroll?

Genom att kontrollera våra leverantörer kan vi gynna dem som vill göra rätt för sig. Välfärden kommer på sikt att öka om statens skatteintäkter ökar och genom att anställda får förmåner genom vårt socialförsäkringssystem. Genom kontroll gynnas de seriösa leverantörerna.

Rapporter ekonomiska perspektivet

Rapport Sund Konkurrens 2022-08-29

Rapport Skatteverkets pilotprojekt felaktig folkbokföring 2022-08-30

Rapport Underrättelse om fel i folkbokföring 2020-11-24

Rapport Myndighetsgemensam tillsyn inom projektet Osund Konkurrens 2022-08-26

Rapport Myndighetsgemensam tillsyn inom projektet Osund konkurrens 2020-06-15

Motarbeta otillåten påverkan

Många medarbetare i Göteborgs Stad fattar i sin myndighetsutövning beslut som är av stor betydelse för de som berörs. Det kan vara beslut som är direkt livsavgörande för enskilda medborgare. Det gör att en del personer försöker påverka medarbetarna att fatta felaktiga beslut eller få dem att avstå från att ingripa eller att genomföra kontroller. Det finns olika påverkansformer och enbart en del av dem är brottsliga. Att utreda och lagföra individer som begår brott, stöld, bedrägerier med mera faller på de brottsbekämpande myndigheterna. De vanligaste formerna av otillåten påverkan är:

 • Trakasserier
  • obehagliga samtal
  • olovlig filmning och fotografering
  • okvädningsord
  • självmordshot
  • uthängning på internet
 • Hot och våld
 • Skadegörelse
 • Korruption
 • Otillbörliga erbjudanden

Arbetsgivarperspektivet

Kunskapscentrum rådgör vid otillåten påverkan utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om att ge medarbetarna stöd att utföra sina uppdrag och kunna iaktta saklighet och opartiskhet. Det sker bland annat genom att utsatta medarbetare genom sin chef kan få stöd och hjälp att våga utföra sin uppgift utan rädsla för påtryckningar.

Konsekvenser otillåten påverkan kan få för medarbetaren

 • Medarbetaren upplever rädsla för att bli utsatt för hot, våld eller skadegörelse.
 • Om påtryckningarna får fortsätta kan det medföra att otillåten påverkan indirekt accepteras.
 • Medarbetaren börjar ändra rutiner i sitt privatliv.
 • Det skapas en osund arbetsmiljö med en kultur, där man t.ex. där väljer att inte lyfta problem.

Otillåten påverkan kan också påverka tjänsteutövningen

 • Avvikande beslut – att man inte följer gällande lagar eller riktlinjer.
 • Passivitet – att man väljer att inte agera.
 • Självcensur – att man inte tar hänsyn till alla omständigheter vid beslutsfattandet.

Visselblåsarfunktionen

Otillåten påverkan kan vara en ren extern påverkan men även vara del av ett samspel med någon som arbetar inom organisationen. Här samverkar Kunskapscentrum med Göteborgs Stads interna visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionens uppdrag innefattar interna oegentligheter som begås av anställda eller förtroendevalda inom organisationen. Oegentligheterna kan i sin tur vara ett led i otillåten påverkan.

Kontakta Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Har du synpunkter eller frågor om åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan kan du kontakta Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}