Till sidans huvudinnehåll
Sjuksköterska tittar på datorskärm där FASS för vårdpersonal visas.

Medicinskt ansvarig


För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Vad gör en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska?

En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ger stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet och ser till att du får en god och säker vård och behandling inom kommunens ansvarsområde. MAS har inget ansvar för den individuella vården av en enskild patient.

MAS har även ansvar för att se till att det finns säkra rutiner för journalföring och läkemedelshantering, och att anmälan av skador sker på rätt sätt.

Vad gör en MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering?

En medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för att den rehabilitering som kommunen bedriver är säker, ändamålsenlig och av god kvalitet från ett patientsäkerhetsperspektiv.

MAR ansvarar dessutom för att:

  • patienten får den rehabilitering som bedöms betydelsefull
  • det finns säkra rutiner för journaldokumentation
  • det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter

Kontakta en MAS eller MAR

Har du synpunkter eller frågor som rör vårt ansvarsområde så kan du kontakta oss. Du hittar oss under det stadsområde där du bor.

${loading}