Till sidans huvudinnehåll

Ansvarsfördelning kommun och region


Den vård du behöver ges ofta av både kommun och region. Tillsammans ansvarar vi för den hälso- och sjukvård du får vare sig det är i hemmet eller på sjukhus. Vilken vårdgivare som ansvarar för vad står i hälso- och sjukvårdslagen och i särskilda avtal som finns mellan kommun och region.

Kommun och region måste samarbeta så att du inte bara får vård och behandling utan även de hjälpmedel och förbrukningsartiklar som du behöver.

Regionens ansvar

Regionen har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvård. De har ett uppdrag från regeringen att arbeta för en god hälsa hos befolkningen. Regionen ansvarar för den vård som ges av vårdcentraler och sjukhus.

En region får genom avtal överlåta ansvar till kommunen för hälso- och sjukvård i hemmet. Ett sådant avtal finns hos oss i Västra Götaland.
Vårdsamverkan i Västra Götaland, Hälso- och sjukvårdsavtalet

Kommunens ansvar

Kommunen i sin tur ansvarar för hälso- och sjukvården på särskilda boenden för äldre, korttidsboenden samt bostäder med särskild service och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Det här är det som idag kallas kommunal primärvård och som tidigare kallades hemsjukvård.

Den hälso- och sjukvård vi som kommun ansvarar för ges bland annat av sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi skriver ut recept på hjälpmedel och på de förbrukningsartiklar som behövs vid bland annat inkontinens och diabetes. I kommunens ansvar för hälso- och sjukvård ingår inte läkarinsatser.

Privata vårdgivare

Det finns privata vårdgivare som utför hälso-och sjukvård på uppdrag från regioner och/eller kommuner. Exempelvis sjukhus, vårdcentraler, vård- och omsorgsboenden och daglig verksamhet. De måste följa samma lagar och regler som region och kommun samt de avtal de skrivit med region och/eller kommun.

Det kan se olika ut i landet

Ansvarsfördelningen mellan region och kommun kan se olika ut i olika delar av landet. Gemensamt för alla regioner är att de måste följa bland annat hälso- och sjukvårdslagen där bestämmelser om ansvarsförhållanden och riktlinjer för den svenska hälso- och sjukvården finns.

Hälso- och sjukvårdslagar

Liten ordlista

Här finns en ordlista som förklarar vad några olika ord betyder.

Olika boendeformer

  • Ordinärt boende - hemma i det egna hemmet
  • Särskilt boende - är ett vård- och omsorgsboende, äldreboende eller korttidsboende
  • BmSS - Boende med Särskild Service, för personer med funktionsnedsättning

Övriga ord som kan behöva förklaras

  • Primärvård - den del av hälso- och sjukvården som ges utanför sjukhus (till exempel på en vårdcentral)
  • Kommunal hälso- och sjukvård - den kommunala primärvården som tidigare kallades hemsjukvård
  • Fysioterapeut - den som tidigare hade titeln sjukgymnast

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om ansvarsfördelningen mellan region och kommun så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}