Till sidans huvudinnehåll
Ett litet barn skrattar i gungan på lekplats.

Lagar och regler - funktionsnedsättning


Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bestämmer vilket stöd som du med funktionsnedsättning kan få. Insatserna du kan ansöka om är behovsprövade. De utgår från dig och det stöd som du behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt och kunna vara en del av samhällets gemenskap. Du får information om detta av din socialsekreterare och möjlighet att diskutera vilket alternativ som passar in på just din situation.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Alla har rätt att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) . För att du ska ha rätt till insatser krävs att din funktionsnedsättning ryms inom minst en av lagens tre definierade kategorier - så kallade personkretsar.

Du tillhör en personkrets om du:

  • har fått diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • har fått en större och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, som har orsakats av yttre våld eller sjukdom,
  • har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har omfattande behov av stöd eller service för att sköta ditt dagliga liv.

För att utreda om du tillhör personkretsen behöver socialtjänsten ibland utlåtande från sjukvården, som beskriver din diagnos och dina behov.

Allt stöd via LSS är kostnadsfritt. Det enda som du själv betalar för är dina egna kostnader för mat, aktiviteter och liknande. Bor du i en bostad med särskild service enligt LSS, betalar du din egen hyra. Är du förälder till barn som på heltid bor någon annanstans än hemma, betalar du en vårdavgift.

Om du inte har rätt till stöd enligt LSS eller har behov som LSS inte täcker, kan din ansökan istället prövas enligt socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om följande stöd och hjälp

Individuell plan eller samordnad individuell plan (SIP)

Om du får stöd och hjälp enligt LSS ska du erbjudas att tillsammans med din socialsekreterare, göra en individuell plan. Planen ska innehålla all den hjälp du får nu och som är planerad av kommunen och andra myndigheter. Planen ska ses över minst en gång om året.

Om du har insatser från både socialtjänsten och sjukvården som behöver samordnas kan du, hos din sjukvårdskontakt eller hos din socialsekreterare, begära en samordnad individuell plan (SIP). SIP regleras i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Socialtjänstlagen (SoL)

Alla har rätt att ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). För att du ska ha rätt till insatser krävs bland annat att du har en funktionsnedsättning, som leder till svårigheter i vardagen som du inte kan lösa själv eller på annat sätt. Socialtjänstlagen begränsar inte vilken insats du kan ansöka om, utan du kan själv beskriva vilket stöd du behöver.

De här besluten kan du få

Den information som socialsekreteraren får ta del av under utredningen leder fram till en bedömning och beslut.

Du har rätt att läsa utredningen innan beslutet fattas. När beslutet är fattat ska du få information om det så snart som möjligt.

Socialtjänsten skickar beslut och utredning via brev med posten, om du inte önskar bli meddelad på annat sätt. I beslutet framgår det för vilken period beslutet gäller.

Du har alltid rätt att träffa den som har beslutat om ditt ärende.

Beviljat beslut

Det innebär att du får de insatser som du har ansökt om. Socialtjänsten skickar då vidare ett uppdrag till de som ska utföra insatsen. Om insatsen omfattas av valfrihetssystem har du möjlighet att själv välja bland godkända utförare.

Avslag

Ett avslag innebär att du inte får de insatser som du har ansökt om. Du har då rätt att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Delvis beviljat beslut

Socialtjänsten kan delvis bevilja din ansökan. Det innebär att du får en del av de insatser du har ansökt om, men inte alla. Du har då rätt att överklaga beslutet om du inte är nöjd. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Du har rätt att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet. Behöver du hjälp med överklagan kan du vända dig till din socialsekreterare.

Överklaga beslut

Förhandsbesked vid flytt till Göteborg

Planerar du att flytta till Göteborg kan du ansöka om förhandsbesked angående om du har rätt till en insats enligt LSS eller SoL utifrån din funktionsnedsättning. Ansökan görs till socialsekreterare funktionsstöd Sydväst. En socialsekreterare utreder ditt behov innan beslut om du har rätt till en viss insats tas.

Hur lång tid tar det innan beslut?

Både SoL och LSS anger att socialtjänstens utredning ska ske skyndsamt, vilket kan betyda olika lång tid för olika ärenden.

Om socialtjänsten snabbt får in allt underlag som behövs kan processen gå fortare. Om det tar lång tid att få in underlaget kan processen ta längre tid.

Insats

Om du fått din ansökan om stöd beviljad, skickar socialsekreteraren ett uppdrag till den som ska utföra din insats. Om insatsen omfattas av valfrihetssystem har du möjlighet att själv välja bland godkända utförare. Den eller de som ska ge dig stöd kontaktar dig sedan på det sätt som du kommit överens om med din socialsekreterare. Det kan ta olika lång tid till dess att du får ditt stöd, beroende på hur förutsättningarna för att genomföra insatsen ser ut.

Uppföljning

Socialtjänsten har ett ansvar för att följa upp insatsen. Det innebär att socialsekreteraren minst en gång per år kontaktar dig för att ta reda på om ditt stöd fungerar bra, om insatsen fortfarande är aktuell eller om dina behov förändrats.

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor.

${loading}