Till sidans huvudinnehåll
En hand skriver på ett tangentbord.

Maxtaxa och hur din avgift beräknas


Din kostnad som tas ut för hemtjänst och korttidsboende beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler.

Maxtaxa

Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut för hemtjänst och korttidsboende. Avgiften för 2023 kan som mest bli 2359 kronor per månad.

Så beräknas din avgift

Kommunen ska se till att avgiften för de beviljade insatser du får inte blir så hög att du inte har pengar kvar för dina grundläggande behov. Du får därför behålla en viss del av dina inkomster innan avgiften fastställs och detta kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet dras från din sammanlagda inkomst efter skatt och det som återstår kallas avgiftsutrymme.

Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala för de insatser du är beviljad. Beroende på hur stort avgiftsutrymmet är kan din avgift minskas. Finns inget avgiftsutrymme tas ingen avgift ut. Däremot betalar du alltid hyra och mat när du bor i bostad med särskild service.

Minimibelopp

Minimibeloppet regleras i social­tjänstlagen och ska täcka normala kostnader för dina personliga behov.

Minimibeloppet ska täcka livsmedel, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.

Om dina kostnader för någon del i minimibeloppet överstiger normal­kostnaderna, eller om du har andra varaktigt fördyrande levnadsomkostnader, kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Dessa kostnader ska då vara varaktiga och minst 200 kronor per månad.

Minimibelopp för 2023

För personer som yngre än 65 år:

7 117 kronor per månad för ensamstå­ende och 5 807 kronor vardera för sammanboende makar och sambor.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala. Din avgift beräknas utifrån dina inkomster, dina boendekostnader och vilken slags hjälp du får. Uträkningen görs individuellt, så att du inte ska betala för mycket i avgift.

För att kunna beräkna din avgift behöver vi aktuella uppgifter om din inkomst och boendekostnad. De inkomster som utbetalas av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan får Göteborgs Stad från Försäkringskassan. Har du även andra inkomster måste du själv lämna uppgift om dessa.

Som inkomst räknas alla inkomster av tjänst (till exempel lön, pension, aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning och livränta), näringsverksamhet, och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst som till exempel bostadstillägg.

Garantibelopp för bostad med särskild service

Du som bor i bostad med särskild service kan ansöka om garantibelopp. Garantibeloppet är den summa pengar du garanteras ha kvar när hyra och mat är betald.

För att kunna beviljas garantibelopp måste du först ha ansökt om bostadstillägg (BTP) hos Försäkringskassan. Du måste också bifoga det underlag som ligger till grund för Försäkringskassana beslut om BTP.

Du får information om garantibelopp och hur du ansöker i samband med att du får kontrakt för en bostad med särskild service.

Garantibelopp för 2023

  • 2 100 kronor per månad för personer som är 65 år och äldre.
  • 2 756 kronor per månad för personer som yngre än 65 år.

Anmäl dina inkomstuppgifter

Varje år  behöver du eller din gode man redovisa ändrad inkomst för att säkerställa att du betalar rätt avgift. Du kan göra detta direkt på webbplatsen via vår e-tjänst: 

Anmäl ändrad inkomst - funktionsstöd

Du kan också använda blanketten "Inkomstförfrågan", som en gång per år skickas hem till dig som fått beslut om stöd. Blanketten finns även att ladda ned på länken ovan.

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du frågor om avgifter och kostnader, är du välkommen att kontakta funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}