Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter när du ansöker om stiftelser.

Vad händer med de personuppgifter som jag skickar in?

Göteborgs stad sköter cirka 70 stiftelser. Många av dem delar ut pengar till föreningar och enskilda utifrån inkomna ansökningar. All hantering av personuppgifter i verksamheten sker med stöd av samtycke. Samtycket är en förutsättning för att vi ska behandla dina personuppgifter och för att du ska kunna få bidrag från stiftelserna.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

För att vi ska pröva en ansökan krävs att du ansökt om bidrag. Genom samtycket i ansökan medger du oss att hantera de uppgifter du skickat in och ger oss möjlighet kontrollera dessa i befolkningsregister och hämta in offentliga uppgifter om dig hos skatteverket. Någon ytterligare inhämtning av dina personuppgifter görs inte utan att vi efterfrågat ytterligare samtycke från dig.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, såsom namn, personnummer, adresser, fotografier med mera.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera med mera.

Personuppgiftsansvarig

Det är kommunstyrelsen i Göteborg som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att styrelsen har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig
Adress: Göteborgs Stad, stadsledningskontoret, stiftelser, 404 82 Göteborg
E-post: stiftelser@stadshuset.goteborg.se

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna pröva om du uppfyller förutsättningarna för att kunna få bidrag från någon av våra stiftelser. Stiftelsernas föreskrifter (bestämmelser) innehåller krav som måsta uppfyllas. Den som fattar beslut om utdelning måste se till att den som beviljas bidrag uppfyller dessa förutsättningar. Detta granskas i efterhand av stiftelsernas revisor och kan också granskas av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller syfte.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Din ansökan behandlas först i en grupp anställda som öppnar ditt brev eller din digitala ansökan för en första prövning om ansökan uppfyller grundkraven enligt ansökningshandlingen. Denna grupp sorterar också godkända ansökningar till lämplig stiftelse eller den stiftelse som angetts på din ansökningsblankett. Ansökan prövas därefter av en utdelningsstyrelse eller av utsedd person. Om din ansökan beviljas lämnas uppdrag till stiftelseekonom att göra utbetalning hos den bank som stiftelserna har avtal med.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till revisorn, länsstyrelsen eller Regionarkivet, som förvarar vissa ansökningshandlingar och beslut. Kommunstyrelsen har som ytterst ansvarig också rätt ta del av din ansökan.

Även ägarna för våra stödsystem inom IT har tillgång till personuppgifterna och med dem finns upprättade avtal som ska säkerställa ett uppgifterna inte lämnas vidare.

Personuppgifter som gäller sökanden som är ekonomiskt behövande eller personer med nedsatt hälsa eller funktionshinder lämnas inte ut på begäran av någon annan. Personuppgifter som gäller sökanden som ansöker om stipendier, för föreningar, för klassresor och liknande kan komma att lämnas ut på begäran av enskild utifrån kommunfullmäktiges policy om öppenhet i stiftelserna.

Dina personuppgifter kommer inte att hanteras utanför EU.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

 • Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.
 • Personuppgifter i beviljade ansökningar lagras hos oss i sju år för att därefter förstöras
 • Personuppgifter i ansökningar som fått avslag lagras i ett år för att därefter förstöras
 • Ofullständiga och felaktiga ansökningar förstörs omgående
 • Personuppgifter som finns i återredovisningar lagras hos oss i ett år och förstörs därefter
 • Personuppgifter som hör till utbetalningar sparas i sju år och förstörs därefter

Vad är dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss?

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära flyttning av data
 • När som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten


Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om stiftelser och personuppgifter kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 02 29
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stads Stiftelser
404 82 Göteborg

${loading}