Till sidans huvudinnehåll

Vem kan få en god man eller förvaltare?

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man. Det finns därför flera typer av godmanskap.

Ett godmanskap kan vara ett tillfälligt uppdrag i ett redan pågående förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, eller beslutas som ett nytt fristående uppdrag. Den som har en god man kallas huvudman.

God man på grund av hälsoskäl

Du som är myndig, det vill säga över 18 år, och på grund av ditt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen kan ansöka om att få en god man.

Ett godmanskap kan bestå av tre delar som kallas "bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Mer information om uppdragets tre delar finns på sidan Vad gör en god man eller förvaltare?

Tingsrätten fattar beslut om någon ska få en god man. Tingsrätten fattar även beslut när det är aktuellt att ett godmanskap ska upphöra.

Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt

För att få en god man ska huvudmannens hjälpbehov inte kunna tillgodoses på ett annat sätt som är mindre ingripande. Här följer exempel på mindre ingripande åtgärder än godmanskap.

Hjälp via fullmakt

Om huvudmannen kan lämna sitt samtycke till att få god man, kan denne ofta istället skriva en fullmakt till någon. En fullmakt kan utformas så att den helt ersätter ett godmanskap. Den kan också gälla i mer begränsad omfattning, exempelvis enbart för bankärenden.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som skrivs när huvudmannen har förmåga att företräda sig själv. Fullmakten börjar sedan gälla när huvudmannen inte längre klarar av att bevaka sina intressen.

Om man är osäker på hur en fullmakt eller framtidsfullmakt ska skrivas och vad det innebär, kan det vara lämpligt att anlita till exempel en jurist som är insatt i familjejuridik.

Anhörigbehörighet

Om huvudmannen på grund av sjukdom inte längre har förmåga att företräda sig själv, kan anhörigbehörighet vara tillräckligt. Det innebär att en anhörig till huvudmannen har rätt att göra sedvanliga rättshandlingar som rör den dagliga livsföringen, exempelvis betala räkningar, ordna med autogiro, göra uttag för vardagliga inköp, teckna avtal om hemförsäkring, ansöka om bostadstillägg, hemtjänst eller äldreboende, samt lämna inkomstdeklaration.

Insatser från socialtjänsten

Om huvudmannen har en funktionsnedsättning kan denne ha rätt till flera insatser via socialtjänsten. Boendestöd kan exempelvis omfatta hjälp med inköp, bankärenden och posthantering. Förmedling av egna medel innebär att socialtjänsten tar över hanteringen av ekonomin genom att till exempel sköta in- och utbetalningar från huvudmannens bankkonto.

Budget- och skuldrådgivning

Göteborgs Stads budget- och skuldrådgivning erbjuder gratis hjälp för kommunens invånare att exempelvis lägga upp en budget och se över inkomster, räkningar och skulder. De kan också ge råd och hjälpa till att ansöka om skuldsanering.

Banktjänster

För att göra det enklare att sköta ekonomin kan vissa banktjänster som autogiro, e-fakturor och automatiska överföringar användas.

God man vid motstridiga intressen

En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn.

Överförmyndaren fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är också till överförmyndaren du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

God man för bortavarande eller okända personer

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när det är okänt var personen finns.

Överförmyndaren fattar beslut om godmanskap i sådana här situationer och det är också till överförmyndaren du vänder dig om du vill ansöka om denna typ av godmanskap.

Ansökan om god man för bortvarande

Vem kan få förvaltare?

Precis som i godmanskap behöver du vara myndig och anledning till ditt behov av hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen behöver vara på grund av ditt hälsotillstånd. Också ett förvaltarskap kan bestå av de tre delarna som kallas "bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”.

För att du ska kunna få en förvaltare krävs även att du saknar förmåga att vårda dig själv eller din egendom. I många fall innebär det att det finns påtagliga risker om förvaltare inte utses och att ingen mindre ingripande åtgärd är tillräcklig.Kontakta överförmyndaren

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta överförmyndaren.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 09 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Överförmyndaren", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 2385
403 16 Göteborg

${loading}