Till sidans huvudinnehåll

Om god man, förvaltare, förmyndare


En god man eller en förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag som du har rätt till och behöver.

Vem kan få en god man?

Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen, kan du ansöka om att få en god man.

För att få en god man krävs det att du inte kan få hjälp på annat sätt. Om det till exempel är möjligt för dig att lämna en fullmakt till någon du har förtroende för, finns det ofta inte tillräckliga skäl för ett godmanskap. För att få en god man måste du ansöka om detta hos tingsrätten i den kommun du är folkbokförd.

Vad gör en god man?

Den som blir utsedd till god man för dig representerar, företräder och hjälper dig i olika frågor som har med din ekonomi att göra. En god man ska också se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver samt se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt.

Du som får en god man kallas för huvudman. Godmanskapet bygger på ett samarbete mellan huvudmannen och den gode mannen. En god man måste alltid ha ett samtycke, det vill säga ett godkännande från huvudmannen innan gode mannen vidtar några åtgärder.

Vilka rättigheter har jag?

Som huvudman har du kvar din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika typer av avtal samt att du bestämmer vilka åtgärder den gode mannen ska vidta. För att godmanskapet ska fungera är det dock viktigt att du samarbetar med den gode mannen.

Eftersom ett godmanskap är frivilligt kan du när som helst ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Tingsrätten fattar beslut

Det är tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap och utse en god man för dig. I staden finns också en så kallad överförmyndare, vars uppgift är att kontrollera att den gode mannen sköter sitt uppdrag på rätt sätt. Överförmyndaren kan dessutom på egen hand fatta beslut om byte av god man.

Överförmyndaren kontrollerar alla gode män och förvaltare så de inte har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret.

Vad innebär det att ha en förvaltare?

För vissa personer är det inte tillräckligt med att de får en god man. I stället kan det behövas en förvaltare.

Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom eller likande finns stor risk att du slösar bort dina pengar, drar på dig mycket skulder eller om det finns personer i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig.

Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd - det är alltså inte något du själv väljer att få. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå olika avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar. Det är förvaltaren som ensam bestämmer om din ekonomi. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare.

Ersättning till gode män och förvaltare

Gode män och förvaltare har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Ersättningen, arvodet, bestäms av överförmyndaren. Överförmyndaren bestämmer också om det är du eller kommunen som ska betala arvodet. Om du har låga inkomster och tillgångar betalar kommunen arvodet.

Hur gör jag för att ansöka om god man?

För att få en god man ansöker du om detta hos tingsrätten för den kommun du är folkbokförd i. Information och blankett för ansökan hittar du på sidan Ansökan om god man.

Vårdnadshavare och förmyndare för omyndiga

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. Oftast är det föräldrarna som är både vårdnadshavare och förmyndare.

Om du är vårdnadshavare ska du ansvara för den omyndiges personliga förhållanden. Till exempel ska du se till att den omyndiges behov av omvårdnad och fostran blir tillgodosedda.

Som förmyndare företräder du den omyndige när det gäller frågor som rör ekonomi. Om den omyndige har tillgångar är det du som förmyndare som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Om den omyndige inte har några föräldrar ska tingsrätten utse någon annan till vårdnadshavare och förmyndare. Detta kallas för särskilt förordnade vårdnadshavare eller särskilt förordnade förmyndare. Mer information om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Tietoa Suomeksi/information på finska

Uskottu mies, edunvalvoja, holhooja

Kontakta överförmyndaren

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta överförmyndaren.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 09 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Överförmyndaren", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 2385
403 16 Göteborg

${loading}