Till sidans huvudinnehåll

Stöd för dig som är anhörig till person med funktionsnedsättning


Allt fler får stöd och vård av anhöriga. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig ibland behöva avlösning, så att du får möjlighet till egna aktiviteter.

Avlösarservice i hemmet

Du som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få avlastning för att få tid till egna aktiviteter eller till barnets syskon. Avlösning ska först och främst ske i hemmet och ersätta vårdnadshavare i vardagliga aktiviteter. Vårdnadshavare och avlösare kan komma överens om en utflykt eller aktivitet i närområdet om det är lämpligt för barnet eller ungdomen. Avlösningen är kostnadsfri, men du som vårdnadshavare får betala kostnader i samband med eventuella utflykter.

Avlösarservice i hemmet regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). 

Du ska kunna känna dig trygg i att barnet eller ungdomen tas om hand av utbildad, kompetent och engagerad personal. Alla som arbetar inom avlösarservice i hemmet har tystnadsplikt och lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning.

Behöver du avlösning nattetid?

På natten kan avlösaren ta över omvårdnaden, så att du får möjlighet att sova. Avlösaren har alltid omvårdnadsansvaret och du som vårdnadshavare har det medicinska ansvaret. Vid behov kan hälso- och sjukvården delegera ett egenvårdsbeslut till avlösaren för att ta över ert medicinska ansvar.

Viktigt att veta

  • Ditt hem är avlösarens arbetsplats, vilket kan innebära att behovet av hjälpmedel i hemmet behöver ses över. Du ansvarar själv för ansökan om hjälpmedel via sjukvården.
  • Avlösare som arbetar nattetid är i behov av en fåtölj och en läslampa.
  • Telefonnummer till vårdnadshavare ska skrivas in i aktuell genomförandeplan och lämnas till avlösaren så att du kan nås om något skulle inträffa.
  • Avlösaren har schemalagd arbetstid. Kontakta din planerare om du önskar byta tid eller lämna återbud.
  • Insatsen är kostnadsfri. Du som vårdnadshavare betalar dock eventuella kostnader i samband med utflykter för både ditt barn eller ungdom och avlösaren.
  • Avlösarna får inte köra bil i tjänsten utan åker kollektivt. Du betalar resekostnader för ditt barn eller ungdom.
  • Avlösarens uppdrag är att ge stöd och omvårdnad till personen som har funktionsnedsättning och ansvarar inte för eventuella syskon eller vänner.
  • Avlösaren utför inte hushållsarbete, förutom de sysslor som är direkt anknutna till familjemedlemmen.
  • Avlösaren arbetar inte om ditt barn eller ungdom har magsjuka eller influensa. Detta gäller inte avlösning på natten.
  • Vid förändrat behov av avlösningens omfattning, kontakta din handläggare.

Broschyr för utskrift om avlösarservice i hemmet

Så här ansöker du

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet

Korttidshem, korttidsboende

Personer som har en funktionsnedsättning kan få vistas tillfälligt på ett korttidshem eller korttidsboende. Det kan vara att personen behöver miljöombyte eller att du som anhörig behöver avlastning. 

Information och regler

Personen som har en funktionsnedsättning betalar själv för sina aktiviteter i samband med korttidsvistelse. En avgift tas ut för matkostnader.

Har personen behov av medicinska insatser under korttidsvistelsen ska ni meddela personalen i så god tid som möjligt.

Det som styr rätten till korttidshem och korttidsboende är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL 

Så här ansöker du om korttidshem eller korttidsboende

För att ansöka kontaktar du och personen du vårdar funktionsstödsenheten där personen bor. En socialsekreterare utreder personens behov och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet   

Kontaktperson vid funktionsnedsättning

Kontaktpersonen vid funktionsnedsättning fungerar som en vän och medmänniska till personer som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ska underlätta så att personen ska kunna leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker med. Vanligtvis träffas de någon gång i veckan eller några gånger i månaden. Avsikten är att kontakten ska bli långvarig om båda vill det.

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS , som ger rätt till kontaktperson för person med funktionsnedsättning.

Ansök om att få en kontaktperson

För att ansöka om kontaktperson vänder ni er till funktionsstödsenheten där personen bor. En socialsekreterare utreder och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet

Kontaktfamilj

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

Stödet av en kontaktfamilj kan fås från det att barnet är ungefär tre år ända upp till övre tonåren. Vanligast är att det rör sig om några års tid.

Ansök om kontaktfamilj

Har du och ditt barn behov av en extra familj som stöd att träffa ibland? Vill ni ha en kontaktfamilj? Om du vill ansöka om att få en kontaktfamilj ska du vända dig till socialkontoret i din stadsdel. De gör en utredning som leder fram till beslut om biståndet kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.

En ung person (över 15 år) kan ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med hen om behovet.

Stödfamilj

Du som har ett barn eller en ungdom med en funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få hjälp av en stödfamilj. En stödfamilj tar emot barnet i sitt hem en helg per månad och oftast en vecka under sommaren. Genom stödfamiljen får familjen avlastning och barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer.

Information och regler 

Du som förälder betalar själv för matkostnader när barnet är i stödfamilj.

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till stödfamilj.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL

Så här ansöker du stödfamilj

För att ansöka om att få en stödfamilj kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som har hemmavarande skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande och det innebär att tillsynen kan vara olika för olika personer. Individuella lösningar är möjliga.

Information och regler

Du betalar själv för ditt barns matkostnader och aktiviteter i samband med korttidstillsyn.

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Så här ansöker du korttidstillsyn

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor om anhörigstöd, är du välkommen att kontakta funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}