Växter och djur

Göteborg bjuder på en mångfald av naturtyper som gör att många olika växter och djur trivs här. Om du är uppmärksam kan du hitta både vanliga och lite mer sällsynta kryp och växter.

Göteborgs omväxlande natur

Göteborg har en mycket varierad natur, med allt från stadens parker och grönområden till vidsträckta skogar, skärgårdsmiljöer och blommande ängar. Tack vare variationen finns många olika växter och djur. Här finns de allra vanligaste vilda djuren så som älg, räv, rådjur och duvor. Men här finns också djur och växter som är ovanliga i Sverige. I djur- och naturkartan kan du bland annat se var i kommunen det finns ädellövskogar, dammar med större vattensalamander och havsområden med blåmusselbestånd. I kartan hittar du också jättegrytor och speciella berglandskap.

Ovanliga djur och växter

Några djur och växter som är ovanliga i resten av landet är ganska vanliga här i Göteborgsområdet. Dessa arter behöver vi i Göteborg ta ett extra stort ansvar för. Det gäller till exempel strandpaddan som lägger sina ägg i hällkar ute på skärgårdsöarna. 

Ett annat sådant djur är alkonblåvingen, en liten blå fjäril som är helt beroende av att både klockgentiana och rödmyror finns. Läs mer om alkonblåvingen och andra fjärilar i rapporten Övervakning av fjärilar i Göteborgs kommun 2013-2015. Några andra fjärilar som är ovanliga i Sverige men som finns i Göteborg är strandkvanneplattmal och strandkvanneblomvecklare, som båda lever på växten strandkvanne. Du kan läsa om dessa arter i rapporten Strandkvannefjärilar 2016.

Ytterligare ett exempel på en av Göteborgs ansvarsarter är källkvicklöparen. Det är en liten skalbagge som bland annat lever i leriga skredområden längs Lärjeån. Läs mer i rapporten Inventering av källkvicklöpare 2015.

Knölnaten är en vattenlevande växt som är ovanlig i Sverige, men som finns på flera platser i Göteborg. Om du tittar noga kan du få se den växa i Kvillebäcken och i Mölndalsån. Läs mer om arten och var den finns i handlingsplanen för knölnate.

I Göteborg finns många gamla träd, framförallt i parker, alléer och kyrkogårdar. I och på träden lever många arter, till exempel fladdermöss, svampar och insekter. Du kan läsa om träden och trädlevande arter i rapporterna Skyddsvärda träd, Insekter i värdefulla lövträd och Vedsvampar del 1 och Vedsvampar del 2

Du kan också läsa om kända fågelberg där exempelvis tornfalk, pilgrimsfalk och korp häckar.

Rapportera gärna fynd av både vanliga och ovanliga arter till Artportalen. På så sätt hjälper du till att kartlägga den biologiska mångfalden.

Fridlysta arter

Det finns många arter som är fridlysta inom EU, vilket betyder att man inte får skada arten eller dess livsmiljöer. Vissa av de fridlysta arterna har minskat kraftigt i Europa på senare år, men kan lokalt finnas kvar i ganska stor omfattning. I Göteborg kan man hitta flera fridlysta arter som större vattensalamander, hasselsnok (rapport) och vissa orkidéer. I djur- och naturkartan kan du se exempel på platser där några av de fridlysta arterna finns, så som fladdermöss och grod- och kräldjur.

Miljöproblem som hotar djur och växter

Många djur och växter i Sverige och andra länder är utrotningshotade. I de allra flesta fallen är det vi människor och våra aktiviteter som är orsaken. Det är framförallt att vi nyttjar land- och vattenmiljöer för hårt som gör att arterna riskerar att dö ut.  I Sverige är det till exempel skogsbruket, jordbruket och fisket som lett till att många arters livsmiljöer försämrats eller försvunnit.

Tillståndet i Göteborg

Skogsbruk, jordbruk och fiske finns också i Göteborg, men här är finns också andra mänskliga aktiviteter som ger växter och djur problem. Utbyggnad av bostadsområden, köpcentrum och vägar tar mycket mark i anspråk. De asfalterade och bebyggda ytorna förstör inte bara livsmiljöerna, utan skapar också barriärer som hindrar arterna att sprida sig mellan kvarvarande naturområden. Andra hot mot växter och djur är spridning av miljögifter, försurning och övergödning.

Vad gör vi åt situationen? 

Göteborgs Stad har som mål att kommunen ska ha ett varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter. Det innebär att det måste finnas livsmiljöer där djuren och växterna kan leva. Det måste också finnas möjligheter för dem att sprida sig mellan olika naturområden.

Naturinventeringar

För att kunna bevara djur och växter krävs det att vi vet var de finns, så att vi kan ta hänsyn till dem och de områden som de lever i. Det gäller till exempel när vi planerar nya bostadsområden och vägar. Därför inventerar Göteborgs Stad förekomsten av olika arter. Du kan läsa om vissa undersökningar i miljöförvaltningens rapporter och i park- och naturförvaltningens rapporter. Andra naturinventeringar görs i samband med specifika plan- och byggprojekt

Som komplement till naturinventeringar och för att kartlägga arter och naturmiljöer arbetar Göteborgs Stad med ekologiska landskapsanalyser. Du kan läsa om analyserna i de två rapporter som staden tagit fram: rapport 1 (2013) och rapport 2 (2015).

Uppföljning av miljötillståndet

För att följa tillståndet i miljön och se hur det går för växter och djur i Göteborg, gör vi årliga inventeringar av vissa djurgrupper. Läs om övervakning av fåglar (Rapport Övervakning av fåglar 2013-2015) och fjärilar (Rapport Övervakning av fjärilar 2013-2015).

Varje år gör vi en uppföljning av Göteborgs Stads miljömål. Du kan läsa mer om detta på miljömålssidorna.

Kompensation av natur- och rekreationsvärden

När vi planerar nya bostadsområden eller andra byggnader och vägar, arbetar vi efter principen att i första hand försöka skydda naturen, genom att undvika att påverka den eller att göra skadan så liten som möjligt. Om det inte går utan att skada naturen, försöker vi istället göra åtgärder som kompenserar för den skada som den nya bebyggelsen kommer att ge. Det kan till exempel handla om att kompensera nedtagna träd genom att plantera nya träd på en plats i närheten. Du kan läsa mer om detta i Kompensationsåtgärder för natur och rekreation.

Kommunala naturreservat

Göteborgs Stad arbetar med att ta fram förslag på nya naturreservat. Läs om stadens aktuella arbeten med naturreservat.

Naturpedagogiska projekt

För att stimulera skolor och förskolor att arbeta med biologisk mångfald har Göteborgs Stad genomfört flera naturpedagogiska projekt under de senaste åren. Bland annat har pedagoger fått utbildning inom temana fjärilar, livet i död ved och pollinerande insekter. Det pedagogiska materialet hittar du på www.intranat.goteborg.se/miljoarbete.

Fler uteklassrum har skapats runtom i Göteborg de senaste åren, för att ge fler skolor och förskolor möjlighet att ha undervisning utomhus. Här finns uteklassrummen.

Odlingsprojekt i staden

Flera olika odlingsprojekt pågår i Göteborg, och eftersom det ökar blomningen i staden gynnar det också fjärilar och andra insekter. Bland annat pågår ett arbete med att skapa pedagogiska odlingsträdgårdar, samt projektet Stadsnära odling som ska stimulera till småskaliga och bostadsnära odlingar.