Trafikens miljöpåverkan

Trafiken bidrar till många olika miljöproblem. De allvarligaste effekterna är utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser samt trafikbuller. Trafiken skapar även barriäreffekter genom att skärma av och förhindra såväl människor som djur och växter att förflytta sig mellan olika områden.

Luft

I centrala Göteborg har vi svårt att klara de normer som gäller för en bra luftkvalitet. Detta gäller särskilt kvävedioxid, där den största utsläppskällan i stadsmiljö är trafiken. Avgaserna har blivit renare men ändå finns föroreningar i utsläppen som påverkar miljön och hälsan negativt.

Vissa av oss är känsligare för luftföroreningar än andra. Det gäller till exempel dig som är äldre med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare för luftföroreningar. Läs mer på sidan om luftföroreningars hälsoeffekter.

Miljöförvaltningen mäter kvaliteten på göteborgsluften dygnet runt. Du kan läsa mer om detta på sidan Luftkvaliteten i Göteborg och få aktuell information om läget på sidan Luften just nu i Göteborg

Miljöeffekter

Trafikens utsläpp av kväveoxider bidrar tillsammans med kolväten till att marknära ozon bildas. Ozonet har en negativ effekt på växtlighet, vilket medför stora kostnader. Ozon och svaveldioxid påverkar också material som metall, gummi, plast och kalksten så att de bryts ned snabbare. Därigenom skadas till exempel byggnader och föremål som är kulturhistoriskt intressanta.

När vi använder bränslen som bensin eller diesel för att driva våra fordon släpps kväveoxider ut i luften. Dessa omvandlas sedan och faller ner till marken med regn eller snö där de försurar mark och vatten (sänker pH-värdet).

Försurning har länge varit ett stort miljöproblem, framförallt i västra Sverige eftersom marken här har mycket liten motståndskraft mot det sura nedfallet. Läs mer om försurning och det aktuella läget under Göteborgs lokala miljömål Bara naturlig försurning.

Utsläpp av kväveoxider bidrar även till övergödningen av mark och vatten. Läs mer om övergödning och det aktuella läget under Göteborgs lokala miljömål Ingen övergödning.

Klimat

Trafikens utsläpp av luftföroreningarna koldioxid, metan och dikväveoxid bidrar till att klimatet håller på att förändras. Våra fordon, arbetsmaskiner och sjöfarten är till stor del fortfarande beroende av fossila bränslen.

Trots effektivare motorer och fler miljöfordon är utsläppen av klimatpåverkande gaser fortfarande stora. Läs mer på sidan Klimat och energi.

Trafikbuller

Buller från väg-, spår-, flyg- och båttrafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Trafiken är den dominerande bullerkällan i Göteborg.

Många lever med bullernivåer som inte är acceptabla. Detta kan åtgärdas med exempelvis fönsterbyten, bullerplank, trafikomläggningar och tunnelbyggen har lett till att färre idag är bullerstörda. Läs mer om stadens bullerkartläggning och åtgärdsprogram mot buller på sidan Buller och ljud.

Barriäreffekter

I många fall är vägar, järnvägsspår och transportleder på vattnet svåra att korsa. Det talas då om barriärer. Infrastruktur kan vara en barriär för såväl människor som växter och djur. Det finns olika sätt att minska den så kallade barriäreffekten. För människor byggs gångbroar och gångtunnlar men det går också att överdäcka vägsträckor eller lägga vägar och spår i tunnlar. En bro som har som främsta uppgift att vara en brygga för djurlivet, över exempelvis en väg, kallas ekodukt.