Så övervakas luften

Miljöförvaltningen mäter luftföroreningar dygnet runt på flera platser i Göteborg. Dessutom gör vi beräkningar av luftkvaliteten som täcker hela kommunen. Resultaten använder vi för att bedöma luftkvaliteten och ge underlag för beslut om trafik- och stadsplaneringen.

Mätningar

Miljöförvaltningen samarbetar med Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. Tillsammans har vi tre fasta mätstationer och tre mobila stationer för mätning av luftkvalitet. Miljöförvaltningen har också tre vädermaster som ger viktiga data.

Mätningarna av luftkvalitet görs för att kontrollera halterna av kvävedioxid, partiklar och marknära ozon. Några av mätstationerna finns i gatunivå, alltså nära marken, för att visa hur luften är där människor vistas. Andra stationer mäter luften i taknivå och ger en mer översiktlig bild av luftkvaliteten i staden.

Aktuella värden från mätstationerna hittar du på sidan Luften just nu i Göteborg som uppdateras varje timme. Vi redovisar också mätningarna månadsvis och årsvis i rapporter och datasammanställningar

Läs mer om hur och var vi mäter på sidan om mätplatser.

Beräkningar

För att få en bild av hur luftkvaliteten är på platser där det inte finns någon mätstation gör miljöförvaltningen så kallade spridningsberäkningar av kvävedioxidhalter över hela staden. Kvävedioxid är den förorening som vi har mest problem med i staden, och det är en bra indikator för luftkvalitet. Beräkningarna görs i samarbete med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Resultaten redovisas i form av beräkningskartor.

Så här är luften där du bor

Du kan själv titta på beräkningskartorna för att få en uppfattning om hur luften är där du bor. Kartorna finns publicerade som ”öppna data”, och kan visas i exempelvis dator, mobiltelefon eller surfplatta. Kartorna fungerar i alla webbläsare. Här hittar du kartorna: Länk till webbkartan.

Inne i kartan skriver du in adressen du vill veta mer om, och sedan klickar du på den lilla ikonen för lager högst upp till höger i kartan. Där väljer du vilket år du vill se beräkningar för, samt om du vill se medelvärden för år, dygn eller timme. Du kan också välja att se beräkningar av bullernivåer i staden.

Miljöförvaltningen övervakar och beräknar luftkvaliteten utifrån luftkvalitetsförordningen, och därför analyseras data i förhållande till miljökvalitetsnormer (MKN). På kartorna visar röda områden platser där MKN för kvävedioxid överskrids. I de orangea och gula områdena är luften renare, men halterna ligger fortfarande över den övre respektive nedre utvärderingströskeln för kvävedioxid. Läs mer om miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar på sidan Lagar och miljömål.

Det är viktigt att vara medveten om att det i alla beräkningar finns osäkerheter. Naturvårdsverket har därför satt upp riktlinjer för vad som är godtagbara felmarginaler för beräkningar av kvävedioxid. Miljöförvaltningens beräkningar ligger inom dessa marginaler.