Partikelbindande åtgärder

Under perioden februari till april kan det bli aktuellt med spridning av partikelbindande medel på vissa vägar i Göteborg. Det görs för att minska halten av hälsofarliga partiklar i luften.

Dubbdäck river upp partiklar

Halterna av partiklar i luften runt vägarna i Göteborg kan under senvintern och våren vara så höga att det kan vara skadligt för hälsan. Partiklarna kan bland annat orsaka luftvägsbesvär. Det är under perioder med torrt och kallt väder som risken för höga partikelhalter ökar.

Trafikgenerade partiklar har olika ursprung. Vissa skapas genom att material rivs loss från vägbanan av bilarnas däck, framförallt av dubbdäck. Andra partiklar bildas från slitage av däck, bromsblock eller andra delar av bilen. Partiklar i luften kan också komma ifrån att partiklar som redan finns på vägen virvlar upp av vinddraget från trafiken.

Partiklar

Det finns miljökvalitetsnormer som gäller för halten av partiklar i luft. Halten uttrycks som PM10 eller PM2,5, det vill säga vikten av alla partiklar mindre än 10 respektive 2,5 mikrometer i en luftvolym. Partikelhalterna har inte överskridit normerna sedan 2006 men det finns fortfarande platser där halterna kan bli relativt höga, framförallt i trånga gaturum med mycket trafik. För att vara säkra på att normerna för partiklar klaras kan vi behöva arbeta med partikeldämpande åtgärder under lång tid framöver.

Så fungerar partikelbindningsmedlet

Partikelbindningsmedlet är en blandning av vatten och magnesiumklorid, ett salt som ingår i bland annat havsvatten. Att sprida medlet på vägbanan har ingen skadlig påverkan på människa eller miljö, men på samma sätt som vanligt vägsalt mot halkbekämpning, kan saltlösningen orsaka rost på bilar.

Under ett par dygn efter spridningen av bindningsmedlet minskar partikelhalterna i luften med upp till 30 procent, därefter avtar effekten gradvis.

När sprids det partikelbindande medlet?

Trafikverket och trafikkontoret i Göteborg uppskattar att spridning av medlet på utvalda vägar kommer att göras cirka 15 gånger per år, fördelat på månaderna februari till april. Spridningen genomförs nattetid mellan klockan 23 och 04. Bedömningen om det är risk för höga partikelhalter görs med en metod som utvecklats av miljöförvaltningen. Metoden bygger på erfarenhet och aktuella väderprognoser.

Om det blir aktuellt att sprida kommer vi att informera här på Göteborgs Stads webbplats, samt genom trafikradion och på Trafikverkets webbplats.

Var sprids det?

Saltlösningen sprids på hårt trafikerade vägar i Göteborg och där vi av erfarenhet vet att halterna kan vara höga. För mer information se Lista över gator där det kan bli aktuellt med spridning av partikelbindande medel och Översiktskarta partikelbindning.

Kör försiktigt

Det finns en ökad risk för halt väglag någon dag efter spridningen och det är därför bra att köra extra försiktigt vid dessa tillfällen.

Andra åtgärder

En minskad användning av dubbdäck och lägre hastigheter skulle minska halten partiklar i luften. Större partiklar, grus och skräp städas regelbundet bort genom det vanliga gatuunderhållet.

Mer information

Trafikkontorets vägar: kundtjänst telefon 031-365 00 00, vardagar klockan 07-18.

Trafikverkets vägar: kundtjänst telefon 0771-921 921, öppet dygnet runt.

Miljöövervakningsenheten på miljöförvaltningen: 031-368 38 89, vardagar klockan 08-16.30.