Mätplatser

Göteborg är en av de svenska städer där luftkvaliteten övervakas mest. Göteborgs Stad har tillsammans med Luftvårdsförbundet åtta mätstationer i Göteborgsområdet.

Fasta och mobila stationer

Miljöförvaltningen mäter luftkvaliteten vid två fasta mätstationer - på taket till köpcentret Nordstan och i gatunivå i Haga. Staden är också medlem i Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen som har ytterligare tre mätstationer i Göteborgsområdet – en i Gårda och två i Mölndal centrum. Luftvårdsförbundets stationer sköts sedan 2018 av IVL Svenska miljöinstitutet.

Göteborgs Stad äger även tre mobila mätvagnar som kan flyttas runt i regionen för att kartlägga luftsituationen på platser där kontinuerliga mätningar saknas. Oftast mäts luften på en plats mellan ett halvår och ett år. Resultaten kan också användas för att validera beräkningar av luftkvaliteten i Göteborgsregionen. Läs mer om beräkningar på sidan Så övervakas luften.

På sex av de totalt åtta mätstationerna mäts partiklar, och på samtliga stationer mäts kväveoxider (NO, NO2, NOX). För partikelmätningarna används en teknik som kallas TEOM. För kväveoxider används sedan år 2015 mätmetoden kemiluminiscens på alla stationer utom de i Mölndal. I Mölndal används istället ett instrument som heter DOAS. Vid de flesta stationer mäts också vindhastighet, vindriktning och temperatur.

Meteorologiska stationer

För att tolka mätningar av luftkvalitet krävs bra information om väder och vind. För att komplettera de meteorologiska mätningarna vid de ordinarie stationerna har miljöförvaltningen därför två meteorologiska master, en vid Skansen Lejonet och en vid Åbyvallen. Vid de meteorologiska masterna mäts temperatur, vindhastighet, vindriktning, luftfuktighet, nederbörd, solinstrålning och lufttryck.

Mätplatser

Här kan du läsa mer om var mätstationerna är placerade samt vilka luftföroreningar och meteorologiska data som mäts på respektive plats.

Femman

På taket till varuhuset Femman i östra Nordstan ligger miljöförvaltningens huvudstation. Här har luftföroreningar mätts sedan 1987. Innan dess var stationen placerad på taket till GP-huset vid Polhemsplatsen, cirka 400 meter längre österut.

De luftföroreningar som mäts på Femman är partiklar (PM10 och PM2,5), kväveoxider (NO, NO2, NOx) och marknära ozon (O3). På taket finns en vindmast som mäter vindförhållandena på 35 meters höjd. Dessutom mäts solinstrålning, nederbördsmängd, relativ fuktighet och temperatur här.

Gårda

Över Kungsbackaleden vid Gårda går en gångbro över till Bö. I brofundamentet finns ett kväveoxidinstrument (NO, NO2, NOx) placerat och i ett skåp under bron finns utrustning för partikelmätning (PM10). I Gårda mäts även temperatur, vindhastighet och vindriktning.

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen äger mätstationen i Gårda, där mätningar har utförts sedan 1996. Gårda är generellt den plats i Göteborg där de högsta halterna av kvävedioxid mäts upp. Stationen sköts sedan 2018 av IVL Svenska miljöinstitutet.

Haga

I Haga mäts luftföroreningar med syftet att spegla den luft som människor utsätts för i marknivå vid en vältrafikerad gata. I korsningen Vasagatan - Sprängkullsgatan står ett grått skåp inklämt mellan husen. I skåpet mäts partiklar i två olika storleksintervall: PM10 och PM2,5. I Haga mäts också kväveoxider (NO, NO2, NOx). Luftintaget för detta instrument sitter i korsningen Sprängkullsgatan - Haga Östergata. De meteorologiska parametrar som mäts på platsen är temperatur och luftfuktighet.

Mölndal

Vid Folkets hus i Mölndal mäts sedan år 1989 luftföroreningar över två mätsträckor, vilket motsvarar två mätstationer, med instrumentet DOAS. I taknivå, tvärs över Kungsbackaleden, mäts kvävedioxid (NO2) och marknära ozon (O3). I gatunivå mäts kvävedioxid (NO2) ungefär hundra meter längs med Göteborgsvägen. Mätningarna görs sedan 2018 av IVL Svenska miljöinstitutet i Luftvårdsförbundets regi.

Mobil 1

Mobil 1 är utrustad med instrument för att mäta partiklar (PM10) och kväveoxider (NO, NO2, NOx). Vid stationen mäts också vindhastighet och vindriktning.

Mätvagnen står uppställd på Marklandsgatan. Syftet med placeringen är att studera hur luftföroreningshalterna förändrats beroende av fordonsflottans sammansättning.

Mobil 2

Mobil 2 är utrustad med instrument för att mäta partiklar (PM10) och kväveoxider (NO, NO2, NOx). Vid stationen mäts också temperatur, vindhastighet och vindriktning.

Mätvagnen står uppställd i Vasaparken. Syftet med placeringen är att mäta den urbana bakgrundsnivån av luftföroreningar i centrala Göteborg. Mätningar av urban bakgrund görs på platser där luftkvaliteten inte är direkt påverkad av närliggande källor.

Mobil 3

Mobil 3 är utrustad med instrument för att mäta partiklar (PM10) och kväveoxider (NO, NO2, NOx). Vid stationen mäts också temperatur, vindhastighet och vindriktning.

Luftövervakning med sakernas internet

Göteborgs Stad testar att övervaka luftkvalitet med billigare och enklare sensorer. Vi undersöker hur vi kan använda sakernas internet för att ta fram nya mätverktyg för att utveckla miljöövervakningen. Sakernas internet är föremål med inbyggd elektronik och internetuppkoppling som gör att de kan styras eller utbyta data över nätet. Göteborgs Stad är med i ett projekt som testar sensorerna där Västlänken byggs. Läs mer om projektet på www.loviot.se och mer om sensorer på Luftmätning med sensorer.