Luftkvaliteten i Göteborg

Det är många olika faktorer som påverkar luftkvaliteten i Göteborg. Den luft som drar in över staden för med sig föroreningar från kontinenten och från andra delar av Sverige. Vid Göta älvs mynning ligger Göteborgs Hamn som tillsammans med industriverksamheterna i stadens ytterkanter bidrar med utsläpp till luften. Göteborg har en hög bakgrundshalt av framför allt kväveoxider.

Stadens topografi, med höjder och dalar, gör att det ofta blir inversion vintertid. Vid vindstilla förhållanden lägger sig då luften som ett lock över föroreningarna och den bristande luftomblandningen leder till att dessa byggs upp i marknivå.

Göteborg är dessutom en mycket trafikintensiv stad med många hårt trafikerade leder, som till exempel Kungsbackaleden och Dag Hammarskjöldsleden. Det är längs lederna som luftkvaliteten är som sämst.

På sidan Luften just nu i Göteborg hittar du aktuell information om halterna av olika föroreningar i Göteborgsluften.

Det har blivit bättre

Jämfört med för 30-40 år sedan har luftkvaliteten generellt förbättrats i Göteborg. Det beror på att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats och på att trafiken delvis har omdirigerats till kringleder. Trots detta har Göteborg under flera år överskridit de svenska miljökvalitetsnormerna, framför allt när det gäller kvävedioxidhalterna vid mätstationerna i Gårda och Haga.

Trängselskatten har bidragit till minskad trafik i innerstaden, men även på flera infartsleder. Detta har resulterat i lägre utsläpp av föroreningar till stadsluften. Miljöförvaltningen har följt upp effekterna på luftkvaliteten genom mätningar och genom beräkningar av befolkningens exponering för luftföroreningar. Rapporterna finns att läsa på Västsvenska paketets webbsida.

Sedan ett åtgärdsprogram för partiklar sattes in år 2006 har vi klarat miljökvalitetsnormerna för partiklar. Spridning av partikeldämpande medel, dubbdäcksförbud på vissa gator samt trängselskatt är bidragande orsaker till minskningen. Partikelhalterna beror dock inte bara på utsläppskällorna utan även på vädret, så de kan liksom vädret variera kraftigt från år till år.

På sidan Rapporter och data hittar du miljöförvaltningens årsrapporter, vilka innehåller tabeller och diagram som visar utvecklingen sedan mätningarna började.

Kan luften bli ännu bättre?

Flera infrastruktursatsningar är på gång i staden, varav både Västlänken och en utbyggnad av Hamnbanan skulle kunna leda till en bättre luftmiljö. Satsningarna ingår i Västsvenska paketet som delvis finansieras genom trängselskatter. Hastighetssänkningar och dubbdäcksavgift är andra åtgärder som minskar halterna av framför allt partiklar.

I ett längre perspektiv är stadsplaneringen ett viktigt verktyg för att skapa en attraktiv stad. Göteborg måste ställas om från en stad uppbyggd kring bilen till en tätare gång- och cykelstad.

Frågor och svar