Luftkvaliteten i Göteborg

I Göteborg är de huvudsakliga källorna till luftföroreningar vägtrafik och sjöfart, men även förbränning i exempelvis kraftvärmeverk och industrier bidrar. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till höga halter av luftföroreningar på platser där människor bor och vistas. Göteborg har en hög bakgrundshalt av framför allt kväveoxider.

Göteborg är en mycket trafikintensiv stad med många hårt trafikerade leder, som till exempel Kungsbackaleden och Dag Hammarskjöldsleden. Det är längs lederna som luftkvaliteten är som sämst. Vid Göta älvs mynning ligger Göteborgs Hamn som tillsammans med industriverksamheterna i stadens ytterkanter bidrar med utsläpp till luften. Utsläpp görs också från energianläggningar, jordbruk, arbetsmaskiner och hushåll. Den luft som drar in över staden för dessutom med sig föroreningar från kontinenten och från andra delar av Sverige.

Luften påverkas av väder och topografi

Luftföroreningshalterna i Göteborg varierar beroende på väderförhållanden. Höga vindhastigheter bidrar ofta till lägre halter, på grund av ökad omblandning och utvädring av luften. Regn kan också ha en rensande effekt. Halterna påverkas även indirekt av temperatur, solinstrålning och lufttryck.

Halterna av kvävedioxid kan bli höga under vindstilla och klara dagar när temperaturen har sjunkit kraftigt under natten. Då uppstår situationer med stillastående luft, som kallas marknära inversioner. Luften lägger sig som ett lock över staden, och föroreningarna stannar kvar och byggs upp i marknivå. I Göteborg förstärks effekten av stadens topografi, med många höjder och dalar. Marknära inversioner inträffar oftast under vinterhalvåret, och kan variera en hel del i styrka.

Halterna av partiklar (PM10) är vanligtvis högst under torra och vindstilla vårdagar, då stora mängder partiklar bildas från slitage mellan däck och vägbana samt från uppvirvlande material på vägbanan. Under perioder med mycket nederbörd eller starka vindar brukar halterna sjunka.

Höga halter av fina partiklar (PM2,5) mäts oftast upp i samband med förorenande luftmassor som sveper in över Göteborg från kontinenten.

Ozon är långlivat och kan färdas långa sträckor, och mycket av det marknära ozon som förekommer i Göteborg har sitt ursprung på den europeiska kontinenten. I stadsmiljö kan halterna bli höga under soliga och vindstilla dagar.

På sidan Luften just nu i Göteborg hittar du aktuell information om halterna av olika föroreningar i Göteborgsluften.

Det har blivit bättre

Göteborgs Stad har mätt luftkvaliteten i Göteborg sedan mitten av 1970-talet. Jämfört med för 50 år sedan är luften mycket bättre idag. Det beror på att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats, och på att utsläppen från sjöfarten har blivit lägre. Trafiken har delvis omdirigerats till kringleder, miljözoner har införts för tunga fordon, och trängselskatten har bidragit till minskad trafik både i innerstaden och på infartsleder. Sist men inte minst förnyas fordonsflottan varje år, och bilarna blir renare och renare.

Idag klaras miljökvalitetsnormerna för de flesta föroreningar i utomhusluften i Göteborg med god marginal. Undantagen är kvävedioxid och partiklar, där miljökvalitetsnormerna överskrids eller riskerar att överskridas.

Trots att situationen har förbättrats, så måste luften i Göteborg bli ännu bättre för att den inverkan som luftföroreningar har på vår hälsa ska minimeras. Forskningsresultat visar att även låga halter av luftföroreningar, det vill säga halter under miljökvalitetsnormernas gränsvärden, kan ha negativa hälsoeffekter.

Jämfört med för 30-40 år sedan har luftkvaliteten generellt förbättrats i Göteborg. Det beror på att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats och på att trafiken delvis har omdirigerats till kringleder. Trots detta har Göteborg under flera år överskridit de svenska miljökvalitetsnormerna, framför allt när det gäller kvävedioxidhalterna vid mätstationerna i Gårda och Haga.

Trängselskatten har bidragit till minskad trafik i innerstaden, men även på flera infartsleder. Detta har resulterat i lägre utsläpp av föroreningar till stadsluften. Miljöförvaltningen har följt upp effekterna på luftkvaliteten genom mätningar och genom beräkningar av befolkningens exponering för luftföroreningar. Rapporterna finns att läsa på Västsvenska paketets webbsida.

Sedan ett åtgärdsprogram för partiklar sattes in år 2006 har vi klarat miljökvalitetsnormerna för partiklar. Spridning av partikeldämpande medel, dubbdäcksförbud på vissa gator samt trängselskatt är bidragande orsaker till minskningen. Partikelhalterna beror dock inte bara på utsläppskällorna utan även på vädret, så de kan liksom vädret variera kraftigt från år till år.

På sidan Rapporter och data hittar du miljöförvaltningens årsrapporter, vilka innehåller tabeller och diagram som visar utvecklingen sedan mätningarna började.

Kan luften bli ännu bättre?

Det pågår flera åtgärder i Göteborg som förväntas ha positiva effekter på luftkvaliteten. Åtgärderna omfattar bland annat en trafikstrategi, ett cykelprogram, en parkeringspolicy, ett åtgärdsprogram för kvävedioxid, ett miljöprogram och en handlingsplan för miljön. Hastighetssänkningar och dubbdäcksavgift är andra åtgärder som skulle kunna minska halterna av framför allt partiklar.

Flera infrastruktursatsningar är på gång i staden, varav både Västlänken och en utbyggnad av Hamnbanan skulle kunna leda till en bättre luftmiljö. Satsningarna ingår i Västsvenska paketet som delvis finansieras genom trängselskatter. Hastighetssänkningar och dubbdäcksavgift är andra åtgärder som minskar halterna av framför allt partiklar.

I ett längre perspektiv är stadsplaneringen ett viktigt verktyg för att skapa en attraktiv stad. Göteborg måste ställas om från en stad uppbyggd kring bilen till en tätare gång- och cykelstad. När vi planerar hur staden ska se ut och användas är det viktigt att förtäta staden och bygga nära knutpunkter för kollektivtrafik.

Frågor och svar