Luftkvaliteten i Göteborg

I Göteborg är de huvudsakliga källorna till luftföroreningar utsläpp från vägtrafik, sjöfart och arbetsmaskiner samt förbränning i exempelvis kraftvärmeverk och industrier. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till höga halter av luftföroreningar på platser där människor bor och vistas. Göteborg har en hög bakgrundshalt av framför allt kvävedioxid.

Göteborg är en mycket trafikintensiv stad med många hårt trafikerade leder, som till exempel Kungsbackaleden och Dag Hammarskjöldsleden. Det är längs lederna som luftkvaliteten är som sämst. Vid Göta älvs mynning ligger Göteborgs Hamn som tillsammans med industriverksamheterna i stadens ytterkanter bidrar med utsläpp till luften. Utsläpp görs också från energianläggningar, jordbruk, arbetsmaskiner och hushåll. Den luft som drar in över staden för dessutom med sig föroreningar från kontinenten och från andra delar av Sverige.

Luften påverkas av väder och topografi

Luftföroreningshalterna i Göteborg varierar beroende på väderförhållanden. Höga vindhastigheter bidrar ofta till lägre halter, på grund av ökad omblandning och utvädring av luften. Regn kan också ha en rensande effekt. Halterna påverkas även indirekt av temperatur, solinstrålning och lufttryck.

Halterna av kvävedioxid (NO2) kan bli höga under vindstilla och klara dagar när temperaturen har sjunkit kraftigt under natten. Då uppstår situationer med stillastående luft, som kallas marknära inversioner. Luften lägger sig som ett lock över staden, och föroreningarna stannar kvar och byggs upp i marknivå. I Göteborg förstärks effekten av stadens topografi, med många höjder och dalar. Marknära inversioner inträffar oftast under vinterhalvåret, och kan variera en hel del i styrka.

Halterna av partiklar (PM10) är vanligtvis högst under torra och vindstilla vårdagar, då stora mängder partiklar bildas från slitage mellan däck och vägbana samt från uppvirvlande material på vägbanan. Under perioder med mycket nederbörd eller starka vindar brukar halterna sjunka.

Höga halter av fina partiklar (PM2,5) mäts oftast upp i samband med förorenande luftmassor som sveper in över Göteborg från kontinenten.

Ozon (O3) är långlivat och kan färdas långa sträckor. Mycket av det marknära ozon som förekommer i Göteborg har sitt ursprung på den europeiska kontinenten. I stadsmiljö kan halterna bli höga under soliga och vindstilla dagar.

På sidan Luften just nu i Göteborg hittar du aktuell information om halterna av olika föroreningar i Göteborgsluften.

Det har blivit bättre

Göteborgs Stad har mätt luftkvaliteten i Göteborg sedan mitten av 1970-talet. Jämfört med för 50 år sedan är luften mycket bättre idag. Det beror på att stora punktutsläpp har åtgärdats eller flyttats, och på att utsläppen från sjöfarten har blivit lägre. Trafiken har delvis omdirigerats till kringleder, och miljözon har införts för tunga fordon. Fordonsflottan förnyas varje år, och bilarnas utsläpp blir renare och renare.

Idag klaras miljökvalitetsnormerna för de flesta föroreningar i utomhusluften i Göteborg med god marginal. Undantagen är kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10), där miljökvalitetsnormerna överskrids eller riskerar att överskridas.

Trots att situationen har förbättrats, så måste luften i Göteborg bli ännu bättre för att den inverkan som luftföroreningar har på vår hälsa ska minimeras. Forskningsresultat visar att även låga halter av luftföroreningar, det vill säga halter under miljökvalitetsnormernas gränsvärden, kan ha negativa hälsoeffekter. 

På sidan Rapporter och data hittar du miljöförvaltningens årsrapporter, vilka innehåller tabeller och diagram som visar utvecklingen sedan mätningarna började.

Kan luften bli ännu bättre?

Det finns flera styrande dokument i Göteborgs Stad, med åtgärder som förväntas ha positiva effekter på luftkvaliteten. Dessa är bland annat: 

Länsstyrelsen har också tagit fram ett Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen.  

Göteborg Stad har antagit ett miljö och klimatprogram där det finns ett mål om att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bland annat bättre luftkvalitet. Det nya programmet pekar ut övergripande riktning för det fortsatta arbetet med luftkvalitetsfrågor i Göteborg.

Flera infrastruktursatsningar är på gång i staden, varav både Västlänken och en utbyggnad av Hamnbanan skulle kunna leda till en bättre luftmiljö. Satsningarna ingår i Västsvenska paketet som delvis finansieras genom trängselskatter. Hastighetssänkningar och dubbdäcksförbud är andra åtgärder som minskar halterna av framför allt partiklar.

I ett längre perspektiv är stadsplaneringen ett viktigt verktyg för att skapa en attraktiv stad. Göteborg måste ställas om från en stad uppbyggd kring bilen till en tätare gång- och cykelstad. När vi planerar hur staden ska se ut och användas är det viktigt att förtäta staden och bygga nära knutpunkter för kollektivtrafik.

 

Frågor och svar

 • Hur undviker jag luftföroreningar?

  När du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar. På en avskild cykelväg är luften ofta bättre, även om den ligger bara några meter från bilvägen. Undvik trafikköer, de stora parkeringshusen och områdena precis vid tunnelmynningarna.

  För att få en uppfattning om hur luften är i olika delar av Göteborg, kan du titta på miljöförvaltningens beräkningar av kvävedioxidhalter i staden. Läs mer på sidan Så övervakas luften.


  Hälsoeffekter
 • Vad är det som luktar i stan?

  Ibland händer det att det luktar i stan. I Göteborg finns det många verksamheter som kan ge luktutsläpp, till exempel bagerier, snusfabriker och raffinaderiverksamhet. Vid vissa väderförhållanden kan lukter bäras med vinden långa sträckor, ibland så långt som från pappersbruk och liknande i andra kommuner. 

  Det kan vara svårt att avgöra varifrån en lukt kommer och vad som är orsaken till den. Om du känner dig orolig för eller störd av en lukt kan du börja med att kontakta den du tror orsakar lukten. På sidan Luften just nu i Göteborg finns uppgifter om den aktuella vindriktningen, som kan ge ledtrådar i sökandet efter luktkällan. Du kan också kontakta miljöförvaltningen.

  Störande lukt