Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.

Partiklar (PM10)

Diagrammet visar halterna av partiklar (PM10) de senaste sju dygnen. Partikelhalterna mäts på de flesta mätstationerna. Miljökvalitetsnormerna för PM10 är 40 mikrogram per kubikmeter som årsmedelvärde och 50 mikrogram per kubikmeter som 90-percentil av dygnsmedelvärdena.

Graf över Partiklar (PM<sub>10</sub>)
Halterna av PM10 mäts både i marknivå och taknivå. Länk till grafen
Graf över Partiklar (PM<sub>10</sub>)
Halterna av PM10 mäts även på miljöförvaltningens mobila stationer. Länk till grafen