Lagar och miljömål

EU:s direktiv om luftkvalitet har översatts till svensk lagstiftning genom Miljöbalken (1998:808), Luftkvalitetsförordningen (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2016:9). Målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Diagrammet visar antalet överskridanden av miljökvalitetsnormen för dygn under 2017. Normen överskreds i Haga, Gårda och Mölndal.

Miljökvalitetsnormer

Gränsvärden för luftkvalitet kallas miljökvalitetsnormer (MKN) och finns i luftkvalitetsförordningen. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Idag finns miljökvalitetsnormer för följande ämnen: kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, ozon, partiklar (<PM10), partiklar (<PM2,5). På Naturvårdsverkets webbplats finns detaljerad information om alla gränsvärden.

Miljökvalitetsnormerna gäller utomhus och ska uppfyllas där människor normalt vistas. Vägtunnlar, tunnlar för spårbunden trafik och tunnelmynningar omfattas inte av regelverket. Vidare ska luften på arbetsplatser undantas från kraven. Hit räknas arbetsplatser där bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatser tillämpas och dit allmänheten inte har tillträde, som till exempel hamnplaner.

De största städerna i Sverige har svårt att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar (PM10). Göteborg har de senaste åren överskridit miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i gatunivå. År 2011 fälldes Sverige i Europadomstolen för att ha överskridit EU:s gränsvärden för partiklar (PM10) mellan åren 2005 och 2007. I Göteborg har partikelhalterna legat under miljökvalitetsnormerna sedan 2006.

Sveriges nationella miljömål

I Sverige finns sexton nationella miljömål som utgör grunden för landets miljöarbete. Ett av dem heter Frisk luft och innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Även målet Bara naturlig försurning rör luftkvaliteten med uppställda mål för att minska det försurande nedfallet.

Göteborgs lokala miljömål

Göteborgs stad har sedan 2009 ett eget lokalt miljömål för Frisk luft som innehåller delmål för partiklar, kvävedioxid och flyktiga kolväten. Formuleringen av målet är att luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär.

Det lokala miljömålet Bara naturlig försurning innebär att det sura nedfallet och försurande effekter av skogsmarkens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.