Lagar och miljömål

EU:s direktiv om luftkvalitet har översatts till svensk lagstiftning genom miljöbalken, luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Det finns också ett miljömål för Frisk luft som säger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Miljökvalitetsnormer

Luftkvaliteten i svenska tätorter regleras genom systemet med miljökvalitetsnormer (MKN), huvudsakligen genom luftkvalitetsförordningen (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9).  Merparten av regelverket baseras på bestämmelserna i EU:s luftkvalitetsdirektiv (dir 2008/50/EG) och direktiv om metaller och polycykliska aromatiska kolväten (dir 2004/107/EG).

Miljökvalitetsnormer anger föroreningsnivåer som inte får överskridas. I Sverige finns miljökvalitetsnormer för tolv olika föroreningar: kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, ozon, partiklar (PM10) och partiklar (PM2,5). På Naturvårdsverkets webbplats finns detaljerad information om alla gränsvärden.

Miljökvalitetsnormerna gäller utomhus och ska uppfyllas där människor normalt vistas. Vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik omfattas inte av regelverket, och arbetsplatser där allmänheten inte har tillträde undantas från kraven.

Sveriges nationella miljömål

I Sverige finns sexton nationella miljömål som utgör grunden för landets miljöarbete. Målet för Frisk luft är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Även målet Bara naturlig försurning rör luftkvaliteten med uppställda mål för att minska det försurande nedfallet.

Göteborgs lokala miljömål

Göteborgs stad har sedan 2009 ett eget lokalt miljömål för Frisk luft som innehåller delmål för partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen. Formuleringen av målet är att luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär.

Det lokala miljömålet Bara naturlig försurning säger att det sura nedfallet och försurande effekter av skogsmarkens användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.

Nya lokala miljömål håller på att tas fram för Göteborg. Läs gärna förslaget till nytt Miljö- och klimatprogram.

Ansvar för luftövervakning

Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges nationella luftövervakning. Detta innefattar att ta fram en nationell bild av luftkvalitet och luftnedfall. Naturvårdsverket ansvarar också för kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i regional bakgrund (landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna för marknära ozon.

Kommunerna ansvarar för kontrollen av utomhusluft i tätortsmiljö, i förhållande till miljökvalitetsnormerna. Kontrollen kan ske i samverkan med andra kommuner eller på egen hand. Göteborgs Stad är medlem i Luftvårdsförbundet, där alla kommuner i Göteborgsregionen samverkar i sitt arbete med kontroll av luftkvalitet.

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna

Om en miljökvalitetsnorm inte följs, ska som huvudregel ett åtgärdsprogram upprättas av de berörda länsstyrelserna. I dagsläget överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Göteborg. Därför finns sedan år 2004 ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen. Åtgärdsprogrammet reviderades 2018. Miljökvalitetsnormerna för partiklar har inte överskridits i Göteborg sedan år 2006. I slutet av år 2012 beslutade därför Länsstyrelsen i Västra Götaland att avsluta åtgärdsprogrammet för partiklar.