Hälsoeffekter

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till både ökat antal akuta inläggningar på sjukhus och till ökad dödlighet, i första hand i hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare. Generellt sett är hälsorisken på grund av luftföroreningar större för alla storstadsbor än för landsbygdens befolkning.

Hur påverkar luftföroreningar vår hälsa?

Eftersom många utsätts för dålig luft blir också de sammanlagda hälsoeffekterna stora. Antalet förtida dödsfall i Sverige på grund av luftföroreningar kan räknas i tusental, vilket i Göteborgs fall medför en förkortad medellivslängd med flera månader. Främst yttrar sig effekterna genom ökat antal hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar. Ännu fler är de som besväras av dålig lukt från luftföroreningarna. En annan vanlig negativ effekt är irritation i luftvägarna.

Luftföroreningar kan:

 • orsaka irritation i slemhinnorna
 • orsaka symtom i nedre luftvägarna hos barn
 • ge upphov till nedsatt lungfunktion, astma- och bronkitsymtom
 • ge upphov till hjärt- och kärlsjukdomar
 • innehålla cancerframkallande ämnen
 • påverka medellivslängden i befolkningen

Så kan du undvika luftföroreningar

Det finns flera saker du kan tänka på för att undvika luftföroreningar. Om du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar. På en väl avskild cykelväg är luften ofta bättre, även om den bara ligger några meter från bilvägen. Undvik trafikköer, de stora parkeringshusen och områdena precis vid tunnelmynningarna.

Allra sämst luft utsätts du faktiskt för när du kör bil. Då har du utsläppen rakt framför dig. Reser du kollektivt, särskilt i spårvagn eller pendeltåg, är luften ofta bättre än i en personbil. Du som har bil kan hjälpa till att minska utsläppen genom att använda bilen så lite som möjligt, framförallt i de centrala delarna av Göteborg. Undvik också tomgångskörning.

Hur påverkar luftföroreningar vår miljö?

Luftföroreningarna påverkar naturen och miljön genom att ge upphov till:

 • inverkan på molnbildning och strålningsbalans i atmosfären
 • dis och dålig sikt
 • försurning av vatten och mark
 • skador på växtlighet
 • hämmande tillväxt av många av våra viktiga jordbruksgrödor
 • korrosion av material, till exempel rost och frätskador på byggnader och bilar.

Frågor och svar