Hälsoeffekter

Luftföroreningar kan ha en allvarlig inverkan på människors hälsa. Det är framför allt inandningsbara partiklar som bidrar till uppkomsten av sjukdomar och besvär, men även kväveoxider, marknära ozon och vissa organiska kolväten kan bidra.

Hur påverkar luftföroreningar vår hälsa?

De hälsoeffekter som tillskrivs luftföroreningar är främst hjärt- och kärlsjukdom och lungsjukdom, men även cancer. En annan vanlig negativ effekt är irritation i luftvägarna. Många människor besväras också av dålig lukt från luftföroreningarna.

Personer med tidigare hjärtsjukdom, diabetes, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma kan vara särskilt känsliga för luftföroreningar. Flera av dessa sjukdomar är vanligare hos den äldre delen av befolkningen. En annan känslig grupp är barn, som jämfört med vuxna andas in större luftvolymer i förhållande till sin vikt. Barn har också ett svagare försvarssystem mot skadliga ämnen.

Läs mer om luftföroreningars hälsoeffekter i det faktablad som tagits fram av arbets- och miljömedicin i Göteborg och centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Så kan du undvika luftföroreningar

Det finns flera saker du kan tänka på för att undvika luftföroreningar. Om du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar. På en väl avskild cykelväg är luften ofta bättre, även om den bara ligger några meter från bilvägen. Undvik trafikköer, de stora parkeringshusen och områdena precis vid tunnelmynningarna.

Du som har bil kan hjälpa till att minska utsläppen genom att använda bilen så lite som möjligt, framförallt i de centrala delarna av Göteborg. Undvik också tomgångskörning.

Hur påverkar luftföroreningar vår miljö?

Luftföroreningarna påverkar naturen och miljön genom att ge upphov till:

 • inverkan på molnbildning och strålningsbalans i atmosfären
 • dis och dålig sikt
 • försurning av vatten och mark
 • skador på växtlighet
 • hämmad tillväxt av många av våra viktiga jordbruksgrödor
 • korrosion av material, till exempel rost och frätskador på byggnader och bilar

Frågor och svar

 • Vad är det som luktar i stan?

  Ibland händer det att det luktar i stan. I Göteborg finns det många verksamheter som kan ge luktutsläpp, till exempel bagerier, snusfabriker och raffinaderiverksamhet. Vid vissa väderförhållanden kan lukter bäras med vinden långa sträckor, ibland så långt som från pappersbruk och liknande i andra kommuner. 

  Det kan vara svårt att avgöra varifrån en lukt kommer och vad som är orsaken till den. Om du känner dig orolig för eller störd av en lukt kan du börja med att kontakta den du tror orsakar lukten. På sidan Luften just nu i Göteborg finns uppgifter om den aktuella vindriktningen, som kan ge ledtrådar i sökandet efter luktkällan. Du kan också kontakta miljöförvaltningen.

  Störande lukt