Hälsoeffekter

Luftföroreningar kan ha en allvarlig inverkan på påverkar människors hälsa. Det är framför allt inandningsbara partiklar som bidrar till uppkomsten av sjukdomar och besvär, men även kväveoxider, marknära ozon och vissa organiska kolväten kan bidra.

Hur påverkar luftföroreningar vår hälsa?

De hälsoeffekter som tillskrivs luftföroreningar är främst hjärt- och kärlsjukdom och lungsjukdom, men även cancer. Mer kortsiktiga effekter är besvär av dålig lukt från luftföroreningarna och irritation i luftvägarna.

Personer med tidigare hjärtsjukdom, diabetes, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma kan vara särskilt känsliga för luftföroreningar. Flera av dessa sjukdomar är vanligare hos den äldre delen av befolkningen. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. En annan känslig grupp är barn, som jämfört med vuxna andas in större luftvolymer i förhållande till sin vikt. Barn har också ett svagare försvarssystem mot skadliga ämnen.

Läs mer om luftföroreningars hälsoeffekter i det faktablad som tagits fram av arbets- och miljömedicin i Göteborg och centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Så kan du undvika luftföroreningar

Det finns flera saker du kan tänka på för att undvika luftföroreningar. Om du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar. På en väl avskild cykelväg är luften ofta bättre, även om den bara ligger några meter från bilvägen. Undvik trafikköer, de stora parkeringshusen och områdena precis vid tunnelmynningarna.

Du som har bil kan hjälpa till att minska utsläppen genom att använda bilen så lite som möjligt, framförallt i de centrala delarna av Göteborg. Undvik också tomgångskörning.

Hur påverkar luftföroreningar vår miljö?

Luftföroreningarna påverkar naturen och miljön genom att ge upphov till:

  • inverkan på molnbildning och strålningsbalans i atmosfären
  • dis och dålig sikt
  • försurning av vatten och mark
  • skador på växtlighet
  • hämmad tillväxt av många av våra viktiga jordbruksgrödor
  • korrosion av material, till exempel rost och frätskador på byggnader och bilar

Frågor och svar