Ansvar för luftkvaliteten

Alla som bor eller bedriver verksamhet i Göteborg har ett ansvar för att luften ska bli så bra som möjligt. Detta kan vi göra till exempel genom att välja miljövänliga transportsätt. Miljöförvaltningen övervakar luftkvaliteten och ansvarar för att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Naturvårdsverket ansvarar för kontrollen av miljökvalitetsnormen för ozon samt för att normerna inte överskrids på landsbygden.

Trafik, industri och sjöfart påverkar luften mest

I en storstad som Göteborg är det vägtrafik, stora industrier och hamnen med dess sjöfart som har störst påverkan på luftkvaliteten.

Stadsplanering för bättre luft

När vi planerar hur staden ska se ut och användas är det viktigt att förtäta staden och bygga nära knutpunkter för kollektivtrafik. Då är miljöförvaltningens mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Göteborg viktiga underlag för att fatta beslut med miljöhänsyn.

Miljötillsyn på företag och vägansvariga

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn på företag och vägansvariga och ställer då krav på åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsnormerna följs.

Åtgärdsprogram för att klara gränsvärdena

I dagsläget överskrids miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid i centrala Göteborg. Därför finns sedan 2004 ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen. Åtgärdsprogrammet reviderades 2018. Länsstyrelsen har utvärderat effekterna av de åtgärder som genomförts och kommit fram till att utsläppen från trafiken måste minska mer för att miljökvalitetsnormerna ska klaras. Snabbaste sättet är att minska trafikmängderna, till exempel genom trängselskatt och parkeringsåtgärder. I Göteborgs Stads handlingsplan för miljön finns flera utpekade åtgärder för att komma till bukt med de höga kvävedioxidhalterna.

Partikelhalterna i Göteborg har inte överskridits sedan år 2006. I slutet av år 2012 beslutade därför Länsstyrelsen i Västra Götaland att avsluta åtgärdsprogrammet för partiklar.

Frågor och svar