Luft

Luftens kvalitet kan variera snabbt under ett dygn. Hur mycket föroreningar det finns i luften beror framför allt på trafiken och vädret. Miljöförvaltningen övervakar och mäter Göteborgsluften. På sidan Så övervakas luften hittar du en karta som visar luftkvaliteten i Göteborg, och på sidan Luften just nu får du de allra senaste uppgifterna.

Luften just nu i Göteborg

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg just nu. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timma.

Luftkvaliteten i Göteborg

I Göteborg är de huvudsakliga källorna till luftföroreningar utsläpp från vägtrafik, sjöfart och arbetsmaskiner samt förbränning i exempelvis kraftvärmeverk och industrier. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till höga halter av luftföroreningar på platser där människor bor och vistas. Göteborg har en hög bakgrundshalt av framför allt kvävedioxid.

Så övervakas luften

Miljöförvaltningen mäter luftföroreningar dygnet runt på flera platser i Göteborg. Dessutom gör vi beräkningar av luftkvaliteten som täcker hela kommunen. Resultaten använder vi för att bedöma luftkvaliteten och ge underlag för beslut om trafik- och stadsplaneringen.

Mätplatser

Göteborg är en av de svenska städer där luftkvaliteten övervakas mest. Göteborgs Stad och Luftvårdsförbundet har totalt sex mätstationer i Göteborg.

Luftmätning med sensorer

Intresset för att mäta luft med mikrosensorer har ökat både bland privatpersoner, företag och städer och många undersöker sensorernas potential och användningsområden.

Hälsoeffekter

Luftföroreningar i omgivningsmiljön påverkar människors hälsa negativt. Forskning visar att det inte finns någon lägsta halt under vilken luftföroreningar saknar negativa hälsoeffekter, utan att en förbättring av luftkvaliteten medför en förbättring av folkhälsan vid alla nivåer.

Pollen

Var femte person är drabbad av pollenallergi. För att allergiker och andra ska få information om pollensituationen gör Göteborgs universitet prognoser för allergiframkallande pollen varje vardag under pollensäsongen.

Luften ute och inne

Luften inomhus påverkas inte bara av utomhusluften utan också av källor inne i bostaden. Exempel på sådana källor är tobaksrök, damm, virus, bakterier, katt- och hundhår, radon, klor från rengöringsmedel och lösningsmedel från målarfärg.

Lagar och miljömål

EU:s direktiv om luftkvalitet har översatts till svensk lagstiftning genom miljöbalken, luftkvalitetsförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet. Göteborgs Stad har också antagit ett miljö- och klimatprogram i vilket ett specifikt delmål är att säkra en god luftkvalitet för göteborgarna.

Rapporter och data

I miljöförvaltningens årsrapporter om luften i Göteborg hittar du mängder av information om luftföroreningar och meteorologi. Det finns också filer med data för den som vill forska själv.