Luft

Luftens kvalitet kan variera snabbt under ett dygn. Hur mycket föroreningar det finns i luften beror framför allt på trafiken och vädret. Miljöförvaltningen övervakar och mäter Göteborgsluften. På sidan Så övervakas luften hittar du en karta som visar luftkvaliteten i Göteborg, och på sidan Luften just nu får du de allra senaste uppgifterna.

Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg just nu. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timma.

Det är många olika faktorer som påverkar luftkvaliteten i Göteborg. Den luft som drar in över staden för med sig föroreningar från kontinenten och från andra delar av Sverige. Vid Göta älvs mynning ligger Göteborgs Hamn som tillsammans med industriverksamheterna i stadens ytterkanter bidrar med utsläpp till luften. Göteborg har en hög bakgrundshalt av framför allt kväveoxider.

Miljöförvaltningen mäter luftföroreningar dygnet runt på flera platser i Göteborg. Dessutom gör vi beräkningar av luftkvaliteten som täcker hela kommunen. Resultaten använder vi för att bedöma luftkvaliteten och ge underlag för beslut om trafik- och stadsplaneringen.

Göteborg är en av de svenska städer där luftkvaliteten övervakas mest. Göteborgs Stad har tillsammans med Luftvårdsförbundet sju mätstationer i Göteborgsområdet.

Intresset för att mäta luft med mikrosensorer har ökat både bland privatpersoner, företag och städer och många undersöker sensorernas potential och användningsområden.

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och bidrar till både ökat antal akuta inläggningar på sjukhus och till ökad dödlighet, i första hand i hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare. Generellt sett är hälsorisken på grund av luftföroreningar större för alla storstadsbor än för landsbygdens befolkning.

Var femte person är drabbad av pollenallergi. För att allergiker och andra ska få information om pollensituationen gör Göteborgs universitet prognoser för allergiframkallande pollen varje vardag under pollensäsongen.

Luften inomhus påverkas inte bara av utomhusluften utan också av källor inne i bostaden. Exempel på sådana källor är tobaksrök, damm, virus, bakterier, katt- och hundhår, radon, klor från rengöringsmedel och lösningsmedel från målarfärg.

Alla som bor eller bedriver verksamhet i Göteborg har ett ansvar för att luften ska bli så bra som möjligt. Detta kan vi göra till exempel genom att välja miljövänliga transportsätt. Miljöförvaltningen övervakar luftkvaliteten och ansvarar för att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Naturvårdsverket ansvarar för kontrollen av miljökvalitetsnormen för ozon samt för att normerna inte överskrids på landsbygden.

EU:s direktiv om luftkvalitet har översatts till svensk lagstiftning genom Miljöbalken (1998:808), Luftkvalitetsförordningen (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2016:9). Målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Luften i Göteborg är en mobil applikation, "luftappen", som ger dig en snabb bild av luftkvaliteten i centrala Göteborg. Du får veta hur luften är på en enkel skala – låga, måttliga, höga eller mycket höga luftföroreningshalter.

Under perioden februari till april kan det bli aktuellt med spridning av partikelbindande medel på vissa vägar i Göteborg. Det görs för att minska halten av hälsofarliga partiklar i luften.

Miljöförvaltningen gör varje år många mätningar, beräkningar och andra utredningar. I års- och månadsrapporterna hittar du mängder av information om luftföroreningar, väder och vind i Göteborg. Det finns också filer med data för den som vill forska själv.